o obowiązkowym uznaniu przez sędziów i wszystkich funkcjonariuszy publicznych Praw Suwerena Państwa Polskiego

 

 

PREZYDENT ELEKTORSKI

Rzeczypospolitej Polskiej

Teresa Garland

 

 

 

Ul. Żwirki i Wigury 13a, Skr.poczt. 88

32-050 Skawina (Polska)

Tel. +48 697 357 009

tymczasowaradastanu2019.wordpress.com

RZECZPOSPOLITA POLSKA      

 

 

 

 

DEKRET O UZNANIU PRAW SUWERENA

Plik na stornie:

https://tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/2021/12/26/dekret-o-uznaniu-praw-suwerena-przez-sedziow-i-wszystkich-funkcjonariuszy-publicznych/

 

DP0062 2021 12 26                                            Dz.U. od 16 IX 2021r. poz. 31                                                                           

DEKRET NR 31

PREZYDENTA ELEKTORSKIEGO

R Z E C Z Y P O S P O L I T E J   P O L S K I E J

 

 

o obowiązkowym uznaniu

przez sędziów i wszystkich funkcjonariuszy publicznych

Praw Suwerena Państwa Polskiego

  • 1

Na zasadzie przepisów art.79 § 2, art.1 § 3, art.2 § 2, 3, 4  konstytucji z dnia 23 kwietnia 1935 roku, Dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 1939 r. o nieważności aktów prawnych władz okupacyjnych oraz z mocy Suwerena na zasadach praw, obowiązków i wolności obywatelskich zagwarantowanych w Konstytucji z 1997r.  jak i na podstawie Prawa Narodów do Samostanowienia Dz. U.1977.38.167 - Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r.

  • 2

Jako Prezydent Elektorski Rzeczypospolitej Polskiej Narodu Polskiego wydaję Dekret o obowiązkowym uznaniu przez każdego sędziego jak i przez każdego funkcjonariusza publicznego w Polsce – wszystkich Praw Suwerena Państwa Polskiego.

  • 3

Poniżej treść Deklaracji którą na żadąnie Suwerena musi podpisać każdy sędzia / asesor sądowy / urzędnik sądowy / prokurator / funkcjonariusz publiczny w Polsce:

 

DEKLARACJA UZNANIA PRAW SUWERENA PAŃSTWA POLSKIEGO

Uznaję wyższość polskiego prawa i polskiej Konstytucji nad każdym innym prawem, w tym nad prawem Unii Europejskiej. Jestem świadoma / świadomy przynależnych Polakom Naturalnych Praw Człowieka oraz Zasad Cywilizacji Łacińskiej wynikających z racji większości demokratycznej Narodu Polskiego przynależącego do Kościoła Rzymsko-Katolickiego obrządku łacińskiego.

 

_______________________________     _______________________________________________

Imię i nazwisko sędziego, prokuratora,                                                Adres instytucji

asesora sądowego, urzędnika, funkcjonariusza

publicznego

 

 

__________________________________

Własnoręczny podpis deklarującego

 

  • 4

UZASADNIENIE dla w/w Deklaracji tj. Wniosku

 o zadeklarowanie uznawanej i stosowanej jurysdykcji i prawa

 

Na mocy Praw Suwerena Państwa Polskiego - art. 4 Konstytucji z 1997 roku, który mówi: „1.Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. 2.Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub BEZPOŚREDNIO”, a dodatkowo na podstawie art.45.1 Konstytucji, który brzmi: „Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnioenej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisly sąd.”  oraz na podstawie art. 8.1 Konstytucji który brzmi: „Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej” oraz na podstawie art.30 Konstytucji który brzmi: „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”, oraz na podstawie art.87.1 który brzmi: „Źródłami powszechnie obowiązujęcego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia”.

 

w związku z orzeczeniami, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 2021 roku, negującymi wyższość polskiego prawa i polskiej Konstytucji nad prawem unijnym, co oznacza próbę przejęcia państwa polskiego przez garskę prywatnych zarządzających Unią Europejską osób,  powiązanych mocno z państwem niemieckim - czego efektem będzie utrata przez Polskę suwerenności i niepodległości, a Polacy z Suwerenów Państwa Polskiego staliby się niewolnikami garstki prywatnych osób - co jest niedopuszczalne z punktu widzenia międzynarodowej ochrony praw suwerennych państw, gdyż  jest to negowanie Narodowi Polskiemu Międzynarodowego Prawa do Samostanowienia Narodów w postaci posiadania własnego, suwerennego, autonomicznego i niepodległego państwa polskiego wraz z jego wewnętrznymi – podległymi tylko Narodowi Polskiemu jako Suwerenowi - organami władzy: ustawodawczej, sądowniczej i wykonawczej,

 

każdy obywatel polski – będący z mocy postanowień Konstytucji Suwerenem - ma prawo o potwierdzenie przez osądzającego go sędziego, asesora, lub prowadzocego jego sprawę urzędnika / funkcjonariusza publicznego, uznawania nadrzędności polskiego prawa i polskiej Konstytucji nad każdym innym prawem, w tym nad prawem Unii Europejskiej, szczególnie podczas osądzania osoby ludzkiej w każdym procesie jak i załatwiania spraw we wszystkich urzędach państwowych.

  • 5

Niepotwierdzenie będzie jednoznaczne ze zrzeczeniem się przez sędziego / funkcjonariusza publicznego sprawowanej funkcji i będzie dokonanym przez niego przestępstwem przeciwko Państwu Polskiemu - zdrada stanu, a każdy wydany przez tego sędziego wyrok czy wydana przez takiego urzędnika decyzja, będą nieważne i niewiążące. W razie dalszego procedowania i wydania przez niego jakiegokolwiek wyroku/decyzji, ten wyrok/decyzja/postanowienie nie będą one podlegały realizacji przez żadną instytucję państwa polskiego ani przez komorników. Każdy kto chciałby zrealizować wydany przez takiego sędziego / urzędnika / funkcjonariusza publicznego wyrok / decyzję, dopuści się przestępstwa zdrady stanu państwa polskiego i Narodu  Polskiego i będzie za to osądzony przez Sąd Ludowy lub przez polskie podziemie na podstawie art.4.2 polskiej Konstytucji. Każdy wyrok/decyzja urzędnicza nie posiadający jako załącznika, podpisanej przez wydającego wyrok/decyzję - Deklaracji Uznania Praw Suwerena Państwa Polskiego - będzie z mocy Praw Suwerena nieważny i niewiążący.

  • 6

Na mocy Praw Suwerena, każdy może wnosić o podpisanie przez osądzającego w jego sprawie: sędzię/urzędnika/funkcjonariusza publicznego, powyższej Deklaracji Uznania Praw Suwerena Państwa Polskiego i doręczenia mu tej Deklaracji przed rozpoczęciem pierwszej rozprawy lub gdy sprawa już trwa to przed dalszą kontynuacją czyli przed kolejną mającą odbyć się rozprawą lub w trakcie załatwiania sprawy z każdym urzędnikiem/funkcjonariuszem publicznym.

  • 7

Niniejszy Dekret sporządzony przez Elektorskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Narodu Polskiego, w imieniu i w interesie Narodu Polskiego - Suwerena Państwa Polskiego - wchodzi w życie w dniu jego podpisania tj. w dniu 26 XII 2021r.

Prezydent Elektorski Rzeczypospolitej Polskiej Narodu Polskiego - Teresa Garland

 Polska, dnia 26 grudnia 2021r.,