Niedostosowanie się wszystkich urzędników i funkcjonariuszy publicznych do tego IMMUNITETU SUWERENA, będzie aktem zdrady państwa i Narodu Polskiego i będzie karane jak za zdradę stanu.

 

 

PREZYDENT ELEKTORSKI

Rzeczypospolitej Polskiej

Teresa Garland

 

 

 

Ul. Żwirki i Wigury 13a, Skr.poczt. 88

32-050 Skawina (Polska)

Tel. +48 697 357 009

tymczasowaradastanu2019.wordpress.com

RZECZPOSPOLITA POLSKA      

 

 

 

Plik na stronie:

https://tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/2021/12/16/immunitet-suwerena/

 

DP0055 2021 12 16                                            Dz.U. od 16 IX 2021r. poz. 29                                                                           

DEKRET NR 29

PREZYDENTA ELEKTORSKIEGO

R Z E C Z Y P O S P O L I T E J   P O L S K I E J

 

 

IMMUNITET SUWERENA

 

Na zasadzie przepisów art.79 § 2, konstytucji z dnia 23 kwietnia 1935 roku, Dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 1939 r. o nieważności aktów prawnych władz okupacyjnych oraz z mocy Suwerena na zasadach praw, obowiązków i wolności obywatelskich zagwarantowanych w Konstytucji z 1997r.

 • 1

Na podstawie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 10 XII 1948r. art.1: „Wszystkie istoty ludzkie rodzą się wolne i równe w godności i prawach. Są one obdarzone rozumem i sumieniem oraz powinny postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa”, oraz na podstawie Prawa do Samostanowenia Narodów (Dz.U.1977.38.167),

 

 • 2

Oświadczam, że jestem członkiem Narodu Polskiego i współtworzę suwerenne państwo polskie, w którym źródłem prawa i władzy jest Bóg, działający przez człowieka - stworzonego na wzór i podobieństwo Boga. Oświadczam, że mam świadomość o tym, że przynależą mi się Naturalne Prawa Człowieka, zasady cywilizacji łacińskiej oraz wolności, prawa i obowiązki obywatelskie zapisane w umowie społecznej Narodu Polskiego czyli w Konstytucji. Oświadczam, że jestem Suwerenem Państwa Polskiego i zgodnie z Konstytucją, z art.4 sprawuję w Polsce władzę zwierzchnią. Władzę zwierzchnią czyli władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

 

 • 3

Jako członek Narodu Polskiego, przynależący do demokratycznej większości w Polsce, stanowiącej cywilizację łacińską, Jako osoba ludzka czyli istota duchowo-materialna z przynależnymi osobie ludzkiej, jej niezbywalnymi Naturalnymi Prawami Człowieka - stworzonego na wzór i podobieństwo Boga, Jako osoba ludzka – człowiek żywy z krwi i kości - posiadający Duszę,

Żądam realizacji wszystkich wyżej wymienionych, przynależnych mi praw, przez wszystkie organa władzy państwowej w Polsce

 

 • 4

Wszystkie akty prawne, sprzeczne z przynależnymi mi w/w prawami, w tym, sprzeczne z prawami Suwerena Państwa Polskiego, nie mogą być w stosunku do mnie realizowane. Nadużycia i nieuwzględnienie mojego Immunitetu Suwerena, będą potraktowane jako zdrada państwa polskiego i Narodu Polskiego – i będą karane przede wszystkim jak za zdradę stanu, za naruszenie praw człowieka oraz nadużycie funkcjonariusza publicznego.

 

 

 • 5

INSTRUKCJA postępowania i działania dla funkcjonariusza publicznego - w tym -  urzędnika, sędziego, prokuratora, policjanta:

W przypadku wątpliwości, każdy funkcjonariusz publiczny przed podjęciem każdej decyzji, musi ocenić każdą sytuację pod względem faktycznym. Podstawę prawną używa się tylko, jeśli zaistnieje podstawa faktyczna czynu szkodliwego, czyli złamania zasady Prawa Naturalnego: „Czyń dobro unikaj zła”. By ocenić stan faktyczny funkcjonariusz publiczny musi odpowiedzieć na pytanie: Czy szkoda materialna została dokonana i kto jest poszkodowany? Jeśli nie ma szkody materialnej i nie ma poszkodowanego, to nie ma winy ani przestępstwa. Nie można ludzi karać ani pozbawiać ich wolności prewencyjnie tj. za przestępstwa niedokonane. Np. w świetle Prawa Naturalnego, przekroczenie szybkości nie jest przestępstwem, ale jeśli ktoś potrąci kogoś to wtedy jest to przestępstwo, i sprawca musi być ukarany i zadośćuczynić osobie poszkodowanej. Dodatkowo sprawca musi ponieść karę za swój szkodliwy czyn. O tym jaka to kara (w zależności od tego czy przestępstwo było zamierzone czy niezawinione) orzeka Kolegium Policyjne, Sąd Ludowy Gminnej Rady Koordynacyjnej lub Sąd Korporacyjny - ale tylko taki, który uznaje zasadę Suwerenności Państwa Polskiego i Narodu Polskiego jako Suwerena, oraz uznaje jako główne wytyczne w osądzaniu - najważniejsze przynależne Narodowi Polskiemu prawa: Prawo Naturalne, Zasady Cywilizacji Łacińskiej oraz Konstytucję.

 

 • 6

Na podstawie tego Dekretu wzywa się Suwerenów, do tworzenia Sądów Ludowych przy Gminnych Radach Koordynacyjnych oraz wzywa się Policjantów do tworzenia Kolegiów Policyjnych w każdej jednostce policyjnej.

 

 • 7

Niedostosowanie się wszystkich urzędników i funkcjonariuszy publicznych do tego IMMUNITETU SUWERENA, będzie aktem zdrady państwa i Narodu Polskiego i będzie karane jak za zdradę stanu. Będzie postrzegane jako akt wrogości wobec Polaków, poprzez szkodliwe działanie na rzecz dobra wspólnego państwa polskiego i Narodu Polskiego. Wszystkie instytucje państwa polskiego, a przede wszystkim sądy, które odmówią opisanych w tym dekrecie przynależnych nam praw, zostają na podstawie tego dekretu zamknięte przez Suwerena, działającego bezpośrednio na podstawie art. 4.2 Konstytucji z 1997 r., jeśli na prośbę Suwerena, zamknięcia takiego sądu czy instytucji, nie dokona wojsko ani policja.

 

 • 8

UZASADNIENIE: Przeważająca demokratycznie większość Narodu Polskiego przynależy do Kościoła Rzymsko-katolickiego obrządku łacińskiego. Na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego: „Dane spisowe potwierdzają statystycznie dominującą pozycję Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego. Zbiorowość zaliczających się do wiernych Kościoła rzymskokatolickiego liczy 33 729 tys. osób, co stanowi 87,6% ogółu ludności i 96% populacji osób o rozpoznanym statusie wyznaniowym.” źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/wyznania-religijne/wyznania-religijne-w-polsce-20152018,5,2.html  

 

 

 

 • 9

Wykaz głównych zasad cywilizacji łacińskiej do obowiązkowego przestrzegania i egzekwowania w życiu społeczno-polityczno-gospodarczym przez wszystkich zamieszkujących, przebywających i prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Polski:

1.Uznanie PRAWDY OBIEKTYWNEJ za naczelną i bezwzględną wartość etyczną

2.Uznanie SPRAWIEDLIWOŚCI i MIŁOŚCI BLIŹNIEGO jako fundamentów państwa 

3.Szacunek dla GODNOŚCI każdego człowieka

4.Szacunek dla czasu

5.Upowszechnianie rodziny monogamicznej i jej ochrona

6.Nadrzędność etyki nad prawem czyli prawo musi być zgodne z moralnością chrześcijańską (tylko wtedy dany przepis prawny jest ważny i wiążący)

7.Poszanowanie rozwoju świadomości narodowej i rozwijania patriotyzmu

8.Uznanie za CEL prawa: DOBRO CZŁOWIEKA z punktu widzenia jego duchowo-materialnej natury przy uwzględnieniu dobra wspólnoty.

9.Bezwzględny zakaz niewolnictwa we wszelakiej formie

10.Odpowiedzialność indywidualna każdego obywatela czy publicznego funkcjonariusza państwowego, za swoje czyny, w tym również za czyny z racji wykonywanych obowiązków.

 

 • 10

Prawo Narodów do samostanowienia Dz. U.1977.38.167 - Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. mówi:

1.Wszystkie narody mają prawo do samostanowienia. Z mocy tego prawa swobodnie określają one swój status polityczny i swobodnie zapewniają swój rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny.

2.Wszystkie narody mogą swobodnie rozporządzać dla swoich celów swymi bogactwami i zasobami naturalnymi bez uszczerbku dla jakichkolwiek zobowiązań wynikających z międzynarodowej współpracy gospodarczej, opartej na zasadzie wzajemnych korzyści oraz z prawa międzynarodowego. W żadnym przypadku nie można pozbawiać narodu jego własnych środków egzystencji.

3.Państwa Strony niniejszego Paktu, włącznie z Państwami odpowiedzialnymi za administrację terytoriów niesamodzielnych i terytoriów powierniczych, będą popierały realizację prawa do samostanowienia i będą szanowały to prawo zgodnie z postanowieniami Karty Narodów Zjednoczonych.

 

 • 11

Niniejszy Dekret sporządzony przez Elektorskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Narodu Polskiego, w imieniu i dla świadomego Suwerena państwa polskiego, wchodzi w życie w dniu jego podpisania tj. w dniu 16 XII 2021r.

 

Prezydent Elektorski Rzeczypospolitej Polskiej Narodu Polskiego- Teresa Garland

 Polska, dnia 16 grudnia 2021r.,