Zakazuje się działalności windykacyjnej komorników na rzecz banków, parabanków, innych podmiotów finansowych oraz zagranicznych korporacji mających swoją główną siedzibę poza Polską.

 

 

PREZYDENT ELEKTORSKI

Rzeczypospolitej Polskiej

Teresa Garland

 

 

 

Ul. Żwirki i Wigury 13a, Skr.poczt. 88

32-050 Skawina (Polska)

Tel. +48 697 357 009

tymczasowaradastanu2019.wordpress.com

RZECZPOSPOLITA POLSKA      

 

 

 

 

Dekret o zakazie konfiskaty i windykacji mienia przez banki

 

Pliki na stronie:

https://tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/2021/12/16/dekret-o-zakazie-konfiskaty-i-windykacji-mienia-przez-banki/

 

 

DP0054 2021 12 16                                            Dz.U. od 16 IX 2021r. poz. 28                                                                           

DEKRET NR 28

PREZYDENTA ELEKTORSKIEGO

R Z E C Z Y P O S P O L I T E J   P O L S K I E J

 

o zakazie konfiskaty mienia przez banki

na poczet zaspokojenia długów zaciągniętych w bankach

 

Na zasadzie przepisów art.79 § 2 , art.2 § 2 i 3, art.13 § 2 g), art.25 § 5  konstytucji z dnia 23 kwietnia 1935 roku, Dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 1939 r. o nieważności aktów prawnych władz okupacyjnych oraz z mocy Suwerena na zasadach praw, obowiązków i wolności obywatelskich zagwarantowanych w Konstytucji z 1997r.

  • 1

Zakazuje się konfiskaty i windykacji mienia przez banki na poczet zaspokojenia długów zaciągniętych w bankach, parabankach, innych instytucjach finansowych oraz wszelkich długów wobec korporacji zagranicznych mających swoją główną siedzibę poza Polską.

  • 2

Tym dekretem kasuje się wszelkie orzeczenia sądowe mające za cel przeprowadzenie windykacji komorniczej teraz i w przeszłości, w celu zaspokojenia wierzytelności w/w podmiotów, w tym banków.

  • 3

Zakazuje się działalności windykacyjnej komorników na rzecz banków, parabanków, innych podmiotów finansowych oraz zagranicznych korporacji mających swoją główną siedzibę poza Polską.

  • 4

Przeprowadzone już windykacje komornicze uważa się na mocy tego dekretu za niebyłe, nieważne i niewiążace.

  • 5

Niedostosowanie się komorników do tego prawa, będzie aktem zdrady państwa i narodu polskiego i będzie karane jak za zdradę stanu. Będzie postrzegane jako akt wrogości wobec Polaków, poprzez szkodliwe działanie na rzecz dobra wspólnego państwa i Narodu Polskiego

  • 6

Niniejszy Dekret wchodzi w życie w dniu jego podpisania tj. w dniu 16 XII 2021r.

 

Prezydent Elektorski Rzeczypospolitej Polskiej Narodu Polskiego- Teresa Garland

 Polska, dnia 16 grudnia 2021r.,