Potwierdzam, że Państwo Polskie przynależy do Cywilizacji Łacińskiej

 

 

PREZYDENT ELEKTORSKI

Rzeczypospolitej Polskiej

Teresa Garland

 

 

 

Ul. Żwirki i Wigury 13a, Skr.poczt. 88

32-050 Skawina (Polska)

Tel. +48 697 357 009

tymczasowaradastanu2019.wordpress.com

RZECZPOSPOLITA POLSKA      

 

 w pliku do pobrania na stronie:

https://tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/2021/12/14/dekret-o-uznaniu-praw-suwerena/

 

DP0052 2021 12 14                                                                                   Dz.U. od 16 IX 2021r. poz. 26                     DEKRET NR 26

PREZYDENTA ELEKTORSKIEGO

R Z E C Z Y P O S P O L I T E J   P O L S K I E J

o uznaniu Praw Suwerena

 

Na zasadzie przepisu art.79 § 2  Konstytucji z dnia 23 kwietnia 1935 roku i Dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 1939 r. o nieważności aktów prawnych władz okupacyjnych oraz na zasadach praw Suwerena (art.4), obowiązków i wolności obywatelskich zagwarantowanych w Konstytucji z 1997r.

  • 1

Wydaję Dekret o uznaniu Praw Suwerena

 

  • 2

Jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzam, że tysiącletnie dzieje naszego chrześcijańskiego Narodu Polskiego, zapoczątkowane chrztem Polski w 966 r., na mocy którego nasza Ojczyzna stała się państwem chrześcijańskim, poddana władzy Chrystusa, tworzyły się i wzrastały w mocy i świetle Ewangelii Chrystusowej. Tożsamość naszego Narodu, łańcuchem pokoleń wiernych Chrystusowi, została nierozdzielnie związana z wiarą katolicką, w obronie której stając, wielokrotnie i chętnie płaciliśmy daninę krwi, by zasłużyć sobie w minionych wiekach na zaszczytne miano obrońców chrześcijaństwa.

 

Z tej szczytnej powinności wobec Boga i historii zawsze wywiązywał się Naród Polski, gdy był wolny i suwerenny. Obecnie, w dobie powszechnego światowego kryzysu wiary i wartości, w nawiązaniu do duchowego patrymonium Polski, jako Prezydent Elektorski Rzeczypospolitej Polskiej, pragnę dać świadectwo wiary i nadziei na Bożą opiekę nad naszą Ojczyzną, uznając Jezusa za Suwerena i Króla państwa polskiego i wdrażając jego prawo.

  • 3

UZASADNIENIE: Przeważająca demokratycznie większość Narodu Polskiego przynależy do Kościoła Rzymsko-katolickiego obrządku łacińskiego. Na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego: „Dane spisowe potwierdzają statystycznie dominującą pozycję Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego. Zbiorowość zaliczających się do wiernych Kościoła rzymskokatolickiego liczy 33 729 tys. osób, co stanowi 87,6% ogółu ludności i 96% populacji osób o rozpoznanym statusie wyznaniowym.” źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/wyznania-religijne/wyznania-religijne-w-polsce-20152018,5,2.html  

 

  • 4

Potwierdzam, że Państwo Polskie przynależy do Cywilizacji Łacińskiej i na zasadach i prawach tej cywilizacji: wszyscy urzędnicy i funkcjonariusze państwowi, sądy, firmy i wszyscy obywatele są zobowiązani działać, zasad tej cywilizacji przestrzegać i w życiu polityczno-społeczno-gospodarczym je egzekwować.

 

  • 5

Wykaz głównych zasad cywilizacji łacińskiej do obowiązkowego przestrzegania i egzekwowania w życiu społeczno-polityczno-gospodarczym przez wszystkich zamieszkujących, przebywających i prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Polski:

 

1.Uznanie PRAWDY OBIEKTYWNEJ za naczelną i bezwzględną wartość etyczną

2.Uznanie SPRAWIEDLIWOŚCI i MIŁOŚCI BLIŹNIEGO jako fundamentów państwa 

3.Szacunek dla GODNOŚCI każdego człowieka

4.Szacunek dla czasu

5.Upowszechnianie rodziny monogamicznej i jej ochrona

6.Nadrzędność etyki nad prawem czyli prawo musi być zgodne z moralnością chrześcijańską (tylko wtedy dany przepis prawny jest ważny i wiążący)

7.Poszanowanie rozwoju świadomości narodowej i rozwijania patriotyzmu

8.Uznanie za CEL prawa: DOBRO CZŁOWIEKA z punktu widzenia jego duchowo-materialnej natury przy uwzględnieniu dobra wspólnoty.

9.Bezwzględny zakaz niewolnictwa we wszelakiej formie

10.Odpowiedzialność indywidualna każdego obywatela czy publicznego funkcjonariusza państwowego, za swoje czyny, w tym również za czyny z racji wykonywanych obowiązków.

 

  • 4

Niniejszy Dekret wchodzi w życie w dniu jego podpisania tj. w dniu 14 XII 2021r.

 

Jeszcze Polska nie zginęła!

 

Polska, dnia 14 grudnia 2021r.,

Prezydent Elektorski Rzeczypospolitej Polskiej Narodu Polskiego - Teresa Garland