Wydaję tym Dekretem Dyspozycję przejęcia BEZPOŚREDNIO przez Naród Polski (art.4): budynków rządu, sejmu, pałacu prezydenckiego, telewizji polskiej, sądów cdn.

 

 

PREZYDENT ELEKTORSKI

Rzeczypospolitej Polskiej

Teresa Garland

 

 

 

Ul. Żwirki i Wigury 13a, Skr.poczt. 88

32-050 Skawina (Polska)

Tel. +48 697 357 009

tymczasowaradastanu2019.wordpress.com

 

Pliki do pobrania na stronie:

https://tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/2021/12/11/dekret-ws-przejecia-budynkow-publicznych-rzadu-sejmu-palacu-prezydenckiego/


RZECZPOSPOLITA POLSKA      

 

 

 

DP0050 2021 12 11                                                                                   Dz.U. od 16 IX 2021r. poz. 24                     DEKRET NR 24

PREZYDENTA ELEKTORSKIEGO

R Z E C Z Y P O S P O L I T E J   P O L S K I E J

ws przejęcia budynków publicznych:

rządu, sejmu, pałacu prezydenckiego, telewizji polskiej, sądów

 

Na zasadzie przepisu art.79 § 2 oraz art. 25 § 5  Konstytucji z dnia 23 kwietnia 1935 roku i Dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 1939 r. o nieważności aktów prawnych władz okupacyjnych oraz na zasadach praw Suwerena (art.4), obowiązków i wolności obywatelskich zagwarantowanych w Konstytucji z 1997r.

  • 1

Wydaję tym Dekretem Dyspozycję przejęcia BEZPOŚREDNIO przez Naród Polski (art.4): budynków rządu, sejmu, pałacu prezydenckiego, telewizji polskiej, sądów oraz wszystkich innych budynków użyteczności i administracji publicznej, znajdujących się na terenie Polski.

  • 2

Wszyscy Posłowie, Senatorowie, Prezydent korporacyjny Andrzej Duda i inni urzędnicy rządowi, mają zakaz wstępu do budynków rządowych, budynku sejmu, do pałacu prezydenckiego i do budynków telewizji polskiej.

  • 3

Na podstawie tego dekretu wszystkie służby państwowe są zobowiązane do zaprzestania wykonywania jakichkolwiek poleceń i zadań, pochodzących od osób które z nadania globalistów zarządzają Polską. Przywracamy w Polsce państwo narodowe.

  • 4

Jakikolwiek sprzeciw ze strony służb państwowych czy prywatnych firm ochroniarskich, mający na celu zablokowanie obywatelom polskim – Suwerenom – dostępu czy próby blokowania przekazania budynków użyteczności publicznej Narodowi Polskiemu będą traktowane jako zdrada państwa polskiego i zdrada Narodu Polskiego. I tacy urzędnicy czy funkcjonariusze służb, będą pociągnięci do odpowiedzialności karnej za zdradę stanu.

  • 5

Uzasadnienie: obecne rządy, sejm i prezydent korporacyjny Polski Andrzej Duda, swoimi działaniami dopuścili się wielokrotnie zdrady państwa polskiego i Narodu Polskiego. Ostateczną zdradą ma być przypieczętowanie / przegłosowanie /  podpisanie Aktu rozbiorowego państwa polskiego na podstawie którego obce wojska już zaczynają wchodzić do Polski by przejąć nasze terytorium i dokonać rozbioru – za sprawą ich decyzji Polska ma przestać istnieć.  NA TEN OSTATECZNY AKT ZDRADY NARÓD POLSKI NIE DAŁ I NIE DAJE PRZYZWOLENIA!

Dodatkowo Żydzi pod przywództwem zdradzieckiego korporacyjnego Prezydenta Andrzeja Dudy instalują sobie na naszych terenach państwo Polin, które ma powstać na jednym z kawałków rozebranej Polski.

W celu zablokowania przeprowadzenia tej haniebnej ostatecznej zdrady państwa polskiego i zdrady Narodu Polskiego, koniecznym staje się odsunięcie od władzy obecnych rządów, sejmu, senatu, prezydenta i przejęcie budynków, w których sprawują oni władzę.

Ponadto, Rząd Mateusza Morawieckiego, Posłowie i Senatorowie, poprzez swoje działania bądź zaniechanie działań, w związku z fałszywą epidemią Covida, dopuścili się zbrodni ludobójstwa na Narodzie Polskim oraz zdrady stanu poprzez przegłosowanie, bez konsultacji z Narodem Polskim, ustawy o zasobach własnych Unii Europejskiej, pozbawiającej Naród Polski i państwo polskie suwerenności oraz dopuścili się zdrady stanu poprzez przegłosowanie umowy międzynarodowej ze Stanami Zjednoczonymi, dzięki której wprowadzili obce wojska na terytorium Polski, które oznaczają okupację.

Dalsze sprawowanie władzy przez obecny rząd, Sejm, Senat czy korporacyjnego Prezydenta Dudę, jest zbyt niezbezpieczne dla suwerenności państwa i Narodu Polskiego. Dlatego obie izby ustawodawcze zostały z dniem 11 listopada 2021 roku rozwiązane Dekretem nr 18 Prezydenta Elektorskiego Polski. Również rząd Mateusza Morawieckiego został zdelegalizowany w dniu 11 listopada 2021 roku Dekretem nr 19 Prezydenta Elektorskiego.

  • 6

Z racji nadzwyczajnej sytuacji, w okresie przejściowym, do momentu ustabilizowania się sytuacji, do momentu zabezpieczenia suwerenności państwa polskiego i do momentu przeprowadzenia nowych wyborów na nowym Kodeksie Wyborczym, władzę w Polsce będzie sprawowała Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego – Społeczny Komitet Konstytucyjny, powstały w 2019 roku, a wydającą dezycje będzie Prezydent Elektorski Rzeczypospolitej Polskiej Narodu Polskiego – Teresa Garland oraz osoby przez nią upoważnione.

  • 7

Wzywam wszystkie służby państwa polskiego, w tym Wojsko Polskie, Policję, urzędników państwowych, do przejścia na stronę Narodu Polskiego i do poddania się władzy Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego – Społecznemu Komitetowi Konstytucyjnemu. Tymczasowa Rada Stanu Dekretem nr 14 z dnia 11 listopada 2021r. wyznaczyła na Premiera Pana Leszka Sykulskiego który przejmuje stanowisko Premiera po Morawieckim, a na nowego ministra Zdrowia wyznaczyła Pana Huberta Czerniaka. Pan Marek Krasnopolski jako Kanclerz Sprawiedliwości przejmuje nadzór nad Policją oraz sądami. Do tych w/w osób proszę się zwracać w ważnych kwestiach państwowych. Dopóki nie ujawni się Naczelny Wódz Narodowego Wojska Polskiego, to zarządzaniem wojskiem zajmę się osobiście ja – Teresa Garland.  Żołnierze broniący wschodniej granicy chodzą głodni, zbierają w lasach drewno żeby móc sobie ugotować herbaty czy zrobić zupę. Wzywam kobiety z województwa mazowieckiego do przygotowania kuchni polowych i zajęcia się odżywaniem naszych żołnierzy, którzy ryzykują swoje życie i zdrowie dla ratowania nas i naszej Ojczyzny. Potrzebne są im również mundury wojskowe bo teraz muszą za nie płacić z własnej kieszeni…. Potrzebne są również przenośne kabiny prysznicowe bo nie mają się gdzie umyć i chodzą tygodniami brudni. Oto widzimy teraz własnymi oczyma,  efekty żydowskich rządów w Polsce i efekty pozbawienia narodu jego państwa, widzimy efekty globalizacji. Tylko powrót do państwa narodowego zabezpieczy przetrwanie Narodu Polskiego.

  • 8

Niniejszy Dekret wchodzi w życie w dniu jego podpisania tj. w dniu 11 XII 2021r.

Jeszcze Polska nie zginęła!

Polska, dnia 11 grudnia 2021r.,

Prezydent Elektorski Rzeczypospolitej Polskiej Narodu Polskiego - Teresa Garland