WNIOSEK o: UDOWODNIENIE JURYSDYKCJI tj. USTALENIE statusu i kompetencji Sądu Rejonowego w Wieliczce w stosunku do osądzania mojej osoby.

 

Sędzia Teresa Selecka

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Wydział II-gi karny

ul. Janińska 25

32-020 WIELICZKA

Dotyczy: Sygn.Spr. 2K451/21

 

WNIOSEK o:

UDOWODNIENIE JURYSDYKCJI tj. USTALENIE statusu i kompetencji Sądu Rejonowego w Wieliczce w stosunku do osądzania mojej osoby.

 

Szanowna Pani Sędzio

„Kiedy słowa tracą znaczenie ludzie tracą wolność” Konfucjusz

 

W związku z ustaleniem przeze mnie mojego statusu i moich kompetencji:

 

Rozwiązuję Trust Cestui Que (Vie) (trzy (3) Trust Cestui Que Vie Trusts)

 

Kan.2057

„Każdy administrator lub wykonawca, który odmawia natychmiastowego rozwiązania Trustu Cestui Que (Vie), po ustaleniu przez Osobę swojego statusu i kompetencji, jest winny oszustwa i fundamentalnego naruszenia ich obowiązków powierniczych, wymagających natychmiastowego usunięcia i ukarania.”

 

Nie wyrażam zgody na dalsze procedowanie sprawy sądowej przez Sąd Rejonowy w Wieliczce przeciwko mojej Osobie,do momentu ustalenia statusu tego sądu, przedstawienia mi jego jurysdykcyjnych właściwości i kompetencji władczych i uprawnień, na mocy których Sąd ten próbuje mnie osądzać bez mojej zgody oraz do momentu przedstawienia mi prawa jakie ten Sąd stosuje, bym mogła ocenić czy jest to prawo właściwe z punktu widzenia jego przeznaczenia i jurysdykcji.

 

W przypadku osądzania przez Sąd Rejonowy w Wieliczce na podstawie „prawnego” systemu jurysdykcji morskiej, tj. prawa morza stosowanego w jurysdykcji korporacyjnej oraz na podstawie praw ustanawianych przez organy ustawodawcze państwa polskiego jako bytu korporacyjnego, żądam natychmiastowego umorzenia prowadzonej przeciwko mnie sprawy, gdyż jako osoba wolna - Suweren nie podlegam korporacyjnemu prawu morskiemu – rozwiązałam też TURST jak powyżej. Nie podlegam więc Waszej Jurysdykcji.

 

Wszelkie dalsze ewentualne procedowanie przez Was sprawy przeciwko mnie, nie poparte Waszymi udokumentowanymi i przedstawionymi mi uprawnieniami do osądzania mojej Osoby – SUWERENA – człowieka żywego z krwi i kości (istoty duchowo-materialnej) wbrew wypowiedzianemu przeze mnie Trustowi, będzie miało znamiona bezwzględnego złamania praw człowieka.

 

Definicja: „Prawo Morza ma charakter międzynarodowy i opiera się na Prawie Kupieckim wywodzącym się z Kodeksu Hammurabiego (morskiego prawa handlowego) i Prawa Morza (Admiralicji), które wywodzi się z satanistycznego prawa Sumerii i Fenicjan. Gdy tylko pojawiły się w miejsce handlu pieniądze, sędzia (kimkolwiek był) zawsze rozstrzygał w oparciu o nie i/lub w związku z nimi, tak czy owak, pieniądze zawsze były na pierwszym, drugim planie lub w tle wydarzeń i to się nie zmieniło po dzień dzisiejszy. Sędzia jest „kapitanem” na statku w roli bankiera, gdy sprawy finansowe zostaną rozstrzygniete, sędzia orzeka – kto, komu, ile i dlaczego ma zapłacić – sędzia pobiera prowizję i sprawa zostaje zamknięta. (…) Prawo Morza opiera się na oszustwie.” Cyt. z książki pt. „Jesteś człowiekiem nie osobą” s.24

 

 

Definicja „Suweren w jakimkolwiek narodzie lub państwie jest władcą tego państwa i tworzy wszystkie zasady i prawa z wyraźnym zamiarem zapewnienia jak najpełniejszej ochrony jego, jej lub ich praw do życia, wolności, własności. (…) Sama suwerenność nie podlega prawu, ponieważ jest autorem i źródłem prawa. (…) Ludzie w Polsce są Suwerenami (…) mają naturalne, dane przez Bgoa, prawo Naturalne do zwierania umów.”.Cyt. j.w. s.25

 

 

UZASADNIENIE

Oświaczam iż:

Jestem OSOBĄ której przysługuje GODNOŚĆ, istotą DUCHOWO-MATERIALNĄ, żywą kobietą z krwi i kości, wolną. Posiadam rozum i wolną wolę do autonomicznego zarządzania swoją własną Osobą. Jestem moim Osobistym Pełnomocnikiem.

 

Oświadczam, że NIE jestem firmą – fikcją prawną – nie jestem osobą prawną ani nie jestem osobą fizyczną w sensie prawnym lecz jestem człowiekiem – istotą zajmującą naczelne miejsce w hierarchii świata biotycznego (ciało ludzkie) i wykraczającą poza świat ożywiony (dusza ludzka) duchowymi właściwościami (akt ludzki) oraz możliwością partycypacji w nadprzyrodzonym życiu Boga. Jestem OSOBĄ - istotą duchowo-materialną, rozumną i wolną z przynależnymi jest naturalnymi i niezbywalnymi  prawami człowieka.

 

Jestem bytem oddzielnym od państwa polskiego jako państwa-korporacji. Jestem SUWERENEM państwa polskiego Narodu Polskiego, Rzeczypospolitej Polskiej jako suwerennego, równoprawnego podmiotu prawa międzynarodowego (zasada równości państw) i mającego międzynarodową ochronę na podstawie Prawa do Samostanowienia Narodów, a nie państwa polskiego jako podmiotu korporacyjnego. (Prawo Narodów do samostanowienia Dz. U.1977.38.167 - Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r.)

 

Oświadczam, że urodziłam się i jestem w swojej suwerennej posiadłości mojego ciała, umysłu i duszy oraz mojego imienia. Nie wyrażam zgody na odebranie mi mojej suwerennej jurydsykcji moralnego prawa zwyczajowego w życiu społeczno-polityczno-gospodarczym wg którego żyli moi przodkowie, zgodnie z wyznawanymi przez nich a teraz przeze mnie zasadami i prawami wynikającymi z wyznawanej wiary i kultury. Podlegam tylko: Prawu Bożemu, Prawu Naturalnemu, Prawu Ziemi oraz z związku z moją przynależnością do Narodu Polskiego podlegam zasadom cywilizacji łacińskiej do której Naród Polski historycznie przynależy od ponad 1000 lat. A dane z GUSu to potwierdzają: „Dane spisowe potwierdzają statystycznie dominującą pozycję Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego. Zbiorowość zaliczających się do wiernych Kościoła rzymskokatolickiego liczy 33 729 tys. osób, co stanowi 87,6% ogółu ludności i 96% populacji osób o rozpoznanym statusie wyznaniowym.” źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/wyznania-religijne/wyznania-religijne-w-polsce-20152018,5,2.html

 

Proszę o udowodnienie mi, że stosujecie Państwo właściwe mnie - istocie duchowo-materialnej ŻYWEJ - prawa i że macie uprawnienia do osądzania mnie – SUWERENA państwa Narodu Polskiego.

 

Proszę o odniesienie się do wszystkich powyższych kwestii i moich poniższych zapytań. Ponadto proszę o przedstawienie i doręczenie mi w terminie 14 dni następujących informacji:

 

1.Czyją własnością jest budynek Sądu w Wieliczce?

2.Proszę o przesłanie mi kserokopii nominacji sędziowskiej Sędzi procedującej sprawę przeciwko mojej Osobie.

3.Proszę o przesłanie mi ksero umowy o pracę Sędzi procedującej sprawę przeciwko mojej Osobie.

4.Proszę o przesłanie mi informacji czy Sędzia która ma mnie osądzać przynależy do jakiegokolwiek stowarzyszenia, firmy lub korporacji i jeśli tak to do której/którego?

5.Czy Sędzia która ma mnie osądzać uznaje, akceptuje i stosuje w swoich osądach Prawo Naturalne, prawo ziemi, zasady cywilizacji łacińskiej ponad jakimkolwiek innym prawem stanowionym?

 

 

6.Czy Sąd w Wieliczce jest instytucją prywatną, firmą lub korporacją, bądź firmą państwową i do kogo należy z imienia i z nazwiska?

7.Gdzie, kto i kiedy umocował Sąd Rejonowy w Wieliczce na podstawie którego osądza? Proszę o przesłanie mi wszystkich dokumentów uwierzytelniających i uprawniających Sąd Rejonowy w Wieliczce do osądzania Osób-Suwerenów – ludzi żywych z krwi i kości, NIE PODLEGAJĄCYCH PAŃSTWU POLSKIEMU JAKO KORPORACJI.

8.Czy Sąd Rejonowy w Wieliczce wydaje swe wyroki w imieniu RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ jako państwa-korporacji?

9.Proszę o przesłanie mi informacji na temat tego gdzie transferowane są pieniądze „zarabiane” (POBIERANE) przez Sąd Rejonowy w Wieliczce i jakie są to roczne kwoty? Czy Sąd Rejonowy w Wieliczce odprowadza pieniądze na zagraniczne konta? Jeśli tak to do którego kraju? Proszę podać nr zagranicznych kont na które są wysyłane pieniądze ”zarabiane” (POBIERANE) przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, jeśli takie transakcje mają miejsce.

10.Czy Sędziowie Sądu Rejonowego w Wieliczce pobierają procent od wygenerowanych podczas każdego miesiąca czy roku „dochodów” (POBRANYCH OPŁAT) w związku ze swoją działalnością? Jeśli tak to jaki to jest procent?

 

W załączeniu przesyłam Dekret nr 6 w sprawie przynależności cywilizacyjnej państwa polskiego.

 

Jednocześnie informuję, że żadnej krzywdy ani szkody nikomu nie wyrządziłam. Rygorystycznie stosuję się do Prawa Naturalnego, prawa ziemi – Dekalogu i prawa miłości bliźniego oraz do zasad cywilizacji łacińskiej.

 

Defnicja słowa OSOBA w tym piśmie jest następująca: „byt indywidualno-substancjalny, rozumny i wolny, autonomiczny w swoim istnieniu, obdarzony godnością, zdolny do podejmownia działań moralnych i odpowiedzialny za swoje czyny jako podmiot praw i obowiązków w relacjach społecznych w pełni realizuje się we wspólnocie i zjednoczeniu z innymi przez miłość.” Encyklopedia Kul.

Deifnicja PRAWA: „Prawo jest relacją nacechowaną powinnością, obowiązkiem działania lub zaprzestania działania ze względu na dobro człowieka”. Źródło: „Rozmowy z O.Krąpcem o prawie”.

 

 

Z poważaniem

 

 

Teresa Garland