Potwierdzony status uzyskania funkcji elektorskiego Prezydenta Polski przez Panią Teresę Garland

 

Teresa Garland – Prezydentem Elektorskim Rzeczypospolitej Polskiej

 

zródło i pierwsze dwa Dekrety Prezydenckie tu:

https://teresagarlandprezydent.wordpress.com/2021/09/16/teresa-garland-prezydentem-elektorskim-rzeczypospolitej-polskiej/

 

TYMCZASOWA RADA STANU NARODU POLSKIEGO

SPOŁECZNY KOMITET KONSTYTUCYJNY

 

Prezydent Tymczasowej Rady Stanu NP SKK

 

TERESA GARLAND

 

Aktywnie działamy na rzecz respektowania i egzekwowania Naturalnych Praw Człowieka, Konstytucji i Demokracji

 

Adres Komitetu: Teresa Garland TRSNP SKK, skr.Poczt.88, ul. Żwirki i Wigury 13a, 32-050 SKAWINA,POLAND

 

D281 2021 09 16                                                                                                  dnia 16 września 2021r.

 

Dekret nr 13 z dnia 16 IX 2021r.

 

potwierdzający status uzyskania funkcji elektorskiego Prezydenta Polski przez Panią Teresę Garland

 

Zobligowani wizją nadchodzącego rozpadu państwa polskiego z powodu pogłębiającego się kryzysu władz: ustawodawczej, sądowniczej i wykonawczej w Polsce, które to władze poprzez swoje działania i decyzje, dążą do ludobójstwa Narodu Polskiego i unicestwienia państwowości polskiej na rzecz globalizacji,

 

My - w obronie SUWERENNOŚCI naszego państwa polskiego, zapewnienia jego dalszej CIĄGŁOŚCI PRAWNEJ oraz NEUTRALNOŚCI na arenie międzynarodowej i zapewnienia WOLNOŚCI naszym obywatelom, w wyniku zaistnialych okoliczności zostaliśmy zmuszeni wybrać nowego Prezydenta Polski by zapewnić państwu polskiemu dalsze trwanie i zapobiec dalszej eksterminacji ludności polskiej, by umożliwić Narodowi Polskiemu dalsze życie i rozwój w naszym kraju.

 

1) w obliczu podporządkowania się globalistycznym rządom korporacyjnym, wybranego nieuczciwe i niezgodnie z polską Konstytucją z 1997r., nielegalnego zatem Prezydenta Polski Pana Andrzeja Dudy

 

2) w obliczu pozorowanych działań prezydenckich tj. niewykonywania w sposób właściwy i skuteczny obowiązków i zadań przez mianowanego na uchodźstwie na podstawie Konstytucji z 1935r. Prezydenta Polski Pana Jana Zbigniewa Potockiego

 

Zobligowani zaistniałą sytuacją zatwierdzamy wybór elektorskiego nowego Prezydenta Polski, na miarę wielkiego Duchem Narodu Polskiego:

1.  Prezydenta który zapewni Polakom przestrzeganie i egzekwowanie w Polsce Prawa Naturalnego i praw człowieka.

2. Prezydenta który przywróci Polakom państwo narodowe, godność człowieka, zaprowadzi sprawiedliwość, ład, porządek i bezpieczeństwo w państwie oraz umożliwi rozwój gospodarczy i dobrobyt obywatelom.

 

Na podstawie międzynarodowego prawa do samostanowienia narodów (Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 ) oraz na podstawie współistniejących w Polsce dwóch Konstytucji, potwierdzamy fakt dokonania przez Zgromadzenie Elektorów wyboru Pani Teresy Garland na stanowisko Prezydenta Polski na podstawie artykułów: 1, 2, 4, 12, 60, 82, 85.1 i innych z Konstytucji z 1997 roku, w związku z art.16 Konstytucji z 1935 roku.

 

Prawo Narodów do samostanowienia Dz. U.1977.38.167 - Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. które mówi wyraźnie:

 

1.Wszystkie narody mają prawo do samostanowienia. Z mocy tego prawa swobodnie określają one swój status polityczny i swobodnie zapewniają swój rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny.

2.Wszystkie narody mogą swobodnie rozporządzać dla swoich celów swymi bogactwami i zasobami naturalnymi bez uszczerbku dla jakichkolwiek zobowiązań wynikających z międzynarodowej współpracy gospodarczej, opartej na zasadzie wzajemnych korzyści oraz z prawa międzynarodowego. W żadnym przypadku nie można pozbawiać narodu jego własnych środków egzystencji.

3.Państwa Strony niniejszego Paktu, włącznie z Państwami odpowiedzialnymi za administrację terytoriów niesamodzielnych i terytoriów powierniczych, będą popierały realizację prawa do samostanowienia i będą szanowały to prawo zgodnie z postanowieniami Karty Narodów Zjednoczonych.

 

Pani Teresa Garland - Elektorski Prezydent Polski będzie sprawowała swoją funkcję do momentu uchwalenia nowego Kodeksu Wyborczego i wyłonienia na jego podstawie w wyborach, w sposób demokratyczny nowego Sejmu, Senatu i Prezydenta.

 

Polska potrzebuje sprawiedliwego prawa, sprawiedliwych sądów i demokracji. Po 1989 roku oszukano nas Polaków wmawiając nam że wprowadzony nieuczciwy system wyborczy i niezgodny z Konstytucją Kodeks Wyborczy to demokracja…… Tymczasem to było i jest jedno wielkie oszustwo wyborcze trwające w Polsce już kilkadziesiąt lat. Od dziesięcioleci rdzenni Polacy, Naród Polski, nie mają swoich reprezentantów we władzach. W praktyce zwykły obywatel polski, nie ma w Polsce prawa do kandydowania na posła, nie mówiąc o możliwości dostania się do Sejmu czy do władzy. Stąd pilna potrzeba zmiany Kodeksu Wyborczego. Obecnie władający Polską ludzie, to nie są repezentanci Narodu Polskiego, to są reprezentanci międzynarodowych globalnych grup korporacynych, którzy przejęli bez zgody i wiedzy Narodu Polskiego nasze państwo. Nie ma na to zgody Narodu Polskiego!

 

JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA!

 

Ze względu na bezpieczeństwo Elektorów Lista Zgromadzenia Elektorów zostaje utajniona na 70 lat.

W załączeniu podpisana prezydencka „Rota przysięgi” Pani Teresy Garland

 

Dekretujący:

 

Teresa Garland - Zaprzysiężony Prezydent Obywatelski Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, tel. 697 357 009

Piotr Smolana – Poseł na Sejm RP IV kadencji, Zaprzysiężony członek TRS NP SKK

Marek Krasnopolski – Sędzia Pokoju, Kanclerz Sprawiedliwości, Zaprzysiężony członek TRS NP SKK

 

 

Tadeusz Koza – członek TRS NP SKK