zwracam się do Najwyższego Trybunału Narodowego by rozpatrzył w trybie pilnym powyższą kwestię, by wydał stosowne nakazy aresztowania i zablokował dalsze działanie Trybunału Konstytucyjnego.

 

 

Wniosek do Najwyższego Trybunału Narodowego

 o nakaz aresztowania dla Posłów i Senatorów za zdradę Stanu

 

Pliki załączniki do pobrania na stroeni:

www.tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/2021/09/13/wniosek-do-ntn-o-nakaz-aresztowania-dla-poslow-i-senatorow-za-zdrade-stanu/

 

TYMCZASOWA RADA STANU NARODU POLSKIEGO

SPOŁECZNY KOMITET KONSTYTUCYJNY

 

Prezydent Tymczasowej Rady Stanu NP SKK

 

TERESA GARLAND

 

Aktywnie działamy na rzecz respektowania i egzekwowania Naturalnych Praw Człowieka, Konstytucji i Demokracji

 

Adres Komitetu: Teresa Garland TRSNP SKK, skr.Poczt.88, ul. Żwirki i Wigury 13a, 32-050 SKAWINA,POLAND

 

D280 2021 09 13                                                                                                           Skawina 2021 09 13

lew1@poczta.fm,

Wniosek do Najwyższego Trybunału Narodowego

 o nakaz aresztowania dla Posłów i Senatorów za zdradę Stanu

 

Sz.P. Grzegorz Niedźwiedzki

Prezes Najwyższego Trybunału Narodowego

 

Jako oczekujący Elekcyjny Prezydent RP (wybrany na podstawie art.16 Konstytucji z 1935 r. oraz na podstawie art. 4 Konstytucji z 1997r.) i Obywatelski Prezydent Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego – Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, na podstawie racji postanowień Konstytucji z 1997 roku,

 

zwracam się do Najwyższego Trybunału Narodowego o to by:

 

1.w trybie natychmiastowym wydał nakaz aresztowania dla wszystkich Posłów i Senatorów, którzy głosowali za ratyfikacją umowy o zasobach własnych Unii Europejskiej, przez co dokonali oni zdrady stanu, gdyż poprzez tę ratyfikację przekazali oni SUWERENNOŚĆ nad zasobami i bogactwami naturalnymi leżącymi na terenie Polski, z rąk Narodu Polskiego w ręce kilku prywatnych osób tj. Komisarzy Unii Europejskiej, którzy reprezentują mafijną dobrze zorganizowaną międzynarodową korporacyjną grupę przestępczą.

 

2.Zawezwał W TRYBIE NATYCHMIASTOWYM Premiera Mateusza Morawieckiego by odpowiedział na pytanie: Czy możliwe i planowane jest przeznaczenie pieniędzy pozyskanych w formie pożyczek i kredytów od UNII Europejskiej by następnie przekazać te pieniądze Żydom z Izraela (jako spłata nienależnych im roszczeń żydowskich) bądź by przekazać te pieniądze Żydom z Chabad Lubawicz w celu np. sfinansowania wojny rosyjsko-ukraińskiej?

 

3.Zawezwał wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego w TRYBIE NATYCHMAISTOWYM i przepytanie ich na okoliczność zapisu który znajdujemy w druku nr 1123 dotyczącym tej ratyfikacji: „Decyzja tej ratyfikacji wejdzie w życie dopiero po jej zatwierdzeniu przez wszystkie państwa członkowskie, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi”: Zapytać należy: Czy Trybunał Konstytucyjny oceniał już tę ustawę o ratyfikacji umowy i kiedy zamierza wydać orzeczenie?

 

4.Wydał orzeczenie wraz z nakazem NATYCHMIASTOWEGO ZAWIESZENIA dalszej działalności Trybunału Konstytucyjnego do chwili złożenia przez Trybunał Konstytucyjny wyjaśnień w w/w kwestii. W międzyczasie zadania Trybunału Konstytucyjnego by przejął Najwyższy Trybunał Narodowy.

 

5.Wydał orzeczenie delegalizujące Sąd Najwyższy. Jak dotychczas żaden sąd w Polsce który powinien był stać na straży sprawiedliwości, demokracji i rządów prawa, nie unieważnił Kodeksu Wyborczego a Sąd Najwyższy wręcz go akceptował, zatwierdzając i legalizując swoimi uchwałami wszystkie dotychczasowe niedemokratyczne rządy po 1989 roku w Polsce.

 

 

UZASADNIENIE

 

W związku z BEZSPORNYM popełnieniem przez Posłów i Senatorów przestępstwa zdrady stanu Narodu Polskiego i państwa polskiego w dniach 4 i 27 maja 2021r., tych którzy przegłosowali ustawę o ratyfikacji umowy o zasobach własnych Unii Europejskiej, zwróciłam się w dniu 28 maja 2021r. do Żandarmerii Wojskowej w celu ujęcia Posłów i Senatorów i zaaresztowania ich w celu osądzenia. Żandarmeria Wojskowa w dniu 7 czerwca 2021r. przesłała moje zgłoszenie do Prokuratury. Prokuratura w dniu 26 lipca 2021r. odmówiła prowadzenia sprawy pisząc że sprawcy nie podlegają orzecznictwu polskich sądów karnych.

 

W związku z zaistniałą sytuacją nie przestrzegania w tej sprawie przez Prokuraturę Konstytucji (art.32), zwracam się do Najwyższego Trybunału Narodowego jako demokratycznej obywatelskiej sądowniczej instytucji pomocniczej o natychmiastowe wszczęcie postępowania i wydania natychmiastowych nakazów zatrzymania by osądzić winnych w trybie pilnym i zablokować ich ewentualną ucieczkę z kraju.

 

Winni, dopuścili się przestępstwa z art. 127 i 129 KK, poprzez przegłosowanie ustawy: „o ratyfikacji decyzji Rady (UE Eurotom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, EURATOM”.

 

Unia Europejska na podstawie powyższej umowy ratyfikacyjnej będzie miała prawo przejąć polskie zasoby naturalne na poczet zaspokojenia spłaty długów innych państw europejskich.

Na podstawie powyższej umowy de facto zostaniemy ograbieni ….. zgodnie z prawem….

 

Naród Polski poprzez w/w umowę, straci możliwość dysponowania zasobami naturalnymi leżącymi na terenie Polski tracąc tym sposobem kolejny atrybut państwowości i suwerenności. Polska de facto po zaakceptowaniu tej umowy i ratyfikacji, przestaje być państwem, będziemy niemieckim landem w ramach UE gdzie najprawdopodobniej w ciągu kilku miesięcy przeprowadzona zostanie NATYCHMIASTOWA czystka etniczna! tj. eksterminacja ludności polskiej.

 

Na podstawie moich obowiązków i uprawnień prezydenckich oraz na podstawie art. 4 Konstytucji z 1997r. wzywam Naród Polski do samookreślenia się czy chce stracić państwo i swoje życie i stać się landem państwa niemieckiego (UNII) czy też chce zachować SUWERENNOŚĆ państwową?

 

Posłowie muszą być natychmiast aresztowani gdyż:

 

W stanie faktycznym sejm nie miał prawa do przegłosowania tej ustawy gdyż sejm wybrany był na podstawie ordynacji wyborczej sprzecznej z konstytucją 1997 r. i pod tym względem można uznac że połowa tych posłów była nielegalna. ">

 

Podnadto Sejm użył nieprawidłowej procedury legislacyjnej, w której zanegował Narodowi Polskiemu prawo do realizowania prawa do samostanowienia. Złamali Konstytucję, gdyż przeprowadzając w/w ratyfikację oparli się na art. 89 Konstytucji zamiast wg PRAWA oprzeć się na art. 90 Konstytucji.

 

W świetle prawa międzynarodowego prawo do DYSPONOWANIA zasobami i bogactwami naturalnymi mają PAŃSTWA a nie NARODY bez państwa. Wiąże się to z prawem przysługującym LUDOM I NARODOM w myśl zasady samostanowienia (czyli wtedy gdy naród zdecyduje się posiadać własne państwo), gdyż STAŁA SUWERENNOŚĆ nad zasobami i bogactwami naturalnymi jest ATRYBUTEM PAŃSTWA zgodnie z zasadą suwerennej równości państw. W przypadku Zasady Stałej Suwerenności nad zasobami i bogactwami naturalnymi, ta zasada przysługuje tylko PAŃSTWOM. Teraz na mocy tej umowy o zasobach własnych Uni, w której de facto pozbywamy się suwerenności państwowej, na podstawie prawa międzynarodowego a konkretnie: Zasady Stałej Suwerenności (nad zasobami), prawo do dysponowania naszymi bogactwami naturalnymi i zasobami (naturalnymii i LUDZKIMI!!! Podatki!) będzie miała Unia Europejska

 

Co to jest Zasada Stałej Suwerenności nad zasobami i bogactwami naturalnymi?

Jest to generalna zasada III Aktu końcowego UNICTAD24 która stanowi, że każde PAŃSTWO ma suwerenne prawo do swobodnego handlu z innymi krajami i do swobodnego zbywania swoich zasobów naturalnych w interesie rozwoju gospodarczego i dobrobytu swoich obywateli.

 

W świetle powyższych rozważań, Ci którzy głosowali za ratyfikacją, spowodowali de facto przekazanie wyżej wymienionych kwestii pod zarząd i na rzecz Unii Europejskiej, likwidując w ten sposób państwo polskie jako samodzielny, niezależny, suwerenny i autonomiczny byt gospodarczy i polityczny. Polska przestaje istnieć i zostanie wykreślona z rejestru państw ONZ. A Naród Polski zostanie w najbliższych miesiącach najprawdopodobniej wymordowany i to zgodnie z prawem…… Czy nie jest już planowany udział polskich żołnierzy jako mięso armatnie (żeby ich wymordować) w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, zamiast wysłać ich na granicę zachodnią by bronili zachodnich granic Polski przed inwazją wojsk niemieckich pod przykrywką NATO?? O tym trzeba wiedzieć jeśli zdecydujemy się pozostać nadal w Unii Europejskiej, bo to GROZI ŚMIERCIĄ!

 

Dlatego zwracam się do Najwyższego Trybunału Narodowego by rozpatrzył w trybie pilnym powyższą kwestię, by wydał stosowne nakazy aresztowania i zablokował dalsze działanie Trybunału Konstytucyjnego.

Sejm użył nieprawidłowej procedury legislacyjnej, w której zanegował Narodowi Polskiemu prawo do realizowania prawa do samostanowienia. Złamali Konstytucję, gdyż przeprowadzając w/w ratyfikację oparli się na art. 89 Konstytucji zamiast wg PRAWA oprzeć się na art. 90 Konstytucji, gdyż:

 

„Przeprowadzenie procedury ratyfikacyjnej na podstawie art. 90, a nie na podstawie art.89 Konstytucji RP, wynika z treści traktatu z Lizbony, który zmienia w takim zakresie przedmiot regulacji dotychczasowych Traktatów stanowiących Unię Europejską, że oznacza to dalsze przekazanie, względnie modyfikacja przekazania „kompetencji organów władzy państwowej w niektórych sprawach” na przyszłą, jednolitą organizację międzynarodową, a co za tym idzie włączenie materii obecnego III filara UE do jednolitego reżimu prawnego (obecnie wspólnotowego). Istotna jest również w tym kontekście zmiana formuły podejmowania decyzji w Radzie Europejskiej i w Radzie UE większością kwalifikowaną, a przede wszystkim, zwiększenie liczby dziedzin, w których w tym trybie decyzja będzie podejmowana (w tym przejście w ramach już objętych traktatami dziedzin z jednomyślności do większości kwalifikowanej).

Okoliczność, że chodzi w tym przypadku przede wszystkim o modyfikację kompetencji istniejącej organizacji międzynarodowej i struktury międzynarodowej (odpowiednio Wspólnoty Europejskiej i Unii Europejskiej), której Polska jest państwem członkowskim, a nie o przystąpienie do organizacji międzynarodowej (jak to miało miejsce w odniesieniu do Traktatu Akcesyjnego, podpisanego w dniu 16 kwietnia 2003r.) nie ma znaczenia. Z postanowień art.90 ust.1 Konstytucji RP wynika, że procedura taka powinna byćstosowana zawsze wówczas, gdy dochodzi do przekazania na podstawie umowy międzynarodowej kompetencji organów władzy państwowej w niektórych sprawach na rzecz organizacji międzynardowej. Może więc chodzić zarówno o traktat akcesyjny (przystąpienie do organizacji międzynarodowej), jak i traktat rewizyjny (zmieniający umowę konstytuującą organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest już członkiem).” Źródło: „Ratyfikacja Traktatu z Lizbony – spory polityczne i prawne” autor Ryszard Chruściak


 

Nadmienić jeszcze należy że jak dotychczas żaden sąd w Polsce który powinien był stać na straży sprawiedliwości, demokracji i rządów prawa, nie unieważnił Kodeksu Wyborczego a Sąd Najwyższy wręcz akceptował zatwierdzając i legalizując swoimi uchwałami wszystkie dotychczasowe niedemokratyczne rządy po 1989 roku w Polsce.

 

Wybory do Sejmu. Ustawa – Ordynacja wyborcza do Sejmu (rozdział 19, artykuł 160) Dz.U.nr 46, poz. 499, z dnia 16 maja 2001r. jest niezgodna z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z 1997r.

UZASADNIENIE:

1.Konstytucja RP stanowi: Art.96.2 „Wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym.”

Ponieważ określenie „bezpośrednie” wymienione jest przed „proporcjonalne”, to conajmniej połowa posłów powinna być wybierana w wyborach bezpośrednich (większościowych).

 

2.Ordynacja wyborcza do Sejmu, wg wyżej wskazanej ustawy:

Art.130 „Wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym”.

Art.160.1 „Wyborca głosuje tylko na jedną listę okręgową stawiając na karcie do głosowania znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu”

Przepis art. 130 ustawy jest powtórzeniem artykułu 96.2 Konstytucji.

Jednak art.160.1 ustawy wskazuje tylko wybory proporcjonalne. Wynika to wprost ze sposobu głosowania „tylko na jedną listę okręgową” oraz „wskazywanie pierwszeństwa”. Taki sposób głosowania (wskazywania!) jest charakterystyczny tylko i wyłącznie dla wyborów proporcjonalnych. Całkowicie pominiete są wybory „bezpośrednie”. Według tylko takiego sposobu głosowania przeprowadzane są wybory do Sejmu.

PODSUMOWANIE

Wybory do Sejmu przeprowadzane są częściowo niezgodnie z Konstytucją, ponieważ w Ustawie całkowicie pominięte są okręgi wyborcze wg ordynacji wyborczej bezpośredniej (większościowej). A to z kolei oznacza że co najmniej połowa Posłów do Sejmu została „wybrana” i jest „wybierana” niezgodnie z Konstytucją!

Tym samym Sejm jest nielegalny, a uchwalone ustawy tak „wybranego” Sejmu są nieważne z mocy ustawy konstytucyjnej, która jest najwyższym prawem RP. Z kolei rząd jest nielegalny ponieważ udzielane jest mu wotum zaufania (art.154.2 Konstytucji) przez nielegalny Sejm.

 

Jednocześnie wnoszę w charakterze dowodów o dołączenie do postępowania akt następujących dokumentów (załaczników):

Załącznik nr 1 : Wykaz Posłów do ścigania (tych którzy głosowali „za”) znajduje się w załączniku: „Wyniki Głosowania Sejmu”

Załącznik nr 2 : Wykaz Senatorów do ścigania (tych którzy głosowali „za”) znajduje się w załączniku: „LISTA SENATORÓW 2019-2023 WYNIKI GŁOSOWANIA Z PRASY”

Załącznik nr 3 : „2021 05 27 Informacja prasowa z pap o przegłosowaniu ratyfikacji przez Senat”

Załącznik nr 4 : „Dowód szkodliwości ratyfikacji str1”

Załącznik nr 5 : „Dowód szkodliwości ratyfikacji str2”

Załącznik nr 6 : „2021 04 14 Pismo z Sejmu odmawiające Suwerenowi głosu”

Załącznik nr 7 : „2021 07 26 odpowiedż z prokuratury o umorzeniu śledztwa”

Załącznik nr 8 : „Prawo międzynarodowe Stała suwerenność nad zasobami i bogactwami naturalnymi”

 


Teresa Garland – oczekujący Elekcyjny Prezydent RP i Obywatelski Prezydent Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego – Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

 

JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA!