Premier Mateusz Morawiecki chce wbrew prawu Międzynarodowemu do Samostanowienia Narodów pozbawić Naród Polski swojej państwowości.

 

https://tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/2021/04/30/do-ministra-ziobry-ws-zdrady-stanu-przez-premiera-morawieckiego/

 

 

TYMCZASOWA RADA STANU NARODU POLSKIEGO

SPOŁECZNY KOMITET KONSTYTUCYJNY

 

Prezydent Tymczasowej Rady Stanu NP SKK

 

TERESA GARLAND

 

Aktywnie działamy na rzecz respektowania i egzekwowania Naturalnych Praw Człowieka, Konstytucji i Demokracji

 

Adres Komitetu: Teresa Garland TRSNP SKK, skr.Poczt.88, ul. Żwirki i Wigury 13a, 32-050 SKAWINA,POLAND

 

D233 2021 04 30                                                                                         Kraków, dnia 30 kwietnia 2021r.

 

Do Ministra Ziobry ws Zdrady Stanu przez Premiera Morawieckiego

 

PROKURATOR GENERALNY

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Pan Zbigniew Ziobro

 Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

Dotyczy:

oskarżenia Premiera Rządu RP Mateusza Morawieckiego o zdradę stanu wobec rzeczywistych faktów dokonanych oraz o próbę pozbawienia suwerenności państwowej Rzeczypospolitej Polskiej

 

Naczelnym Prawem międzynarodowym jest Prawo do Samostanowienia Narodów czyli prawo każdego Narodu do posiadania własnego państwa,

a nie lekkomyślne i bezmyślne działania rządów i ich Premierów,

które są sprzeczne z powyższą zasadą.

 

Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny pragnie przypomnieć rządzącym, o Prawie Narodów do samostanowienia Dz. U.1977.38.167 - Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. które mówi wyraźnie:

 

1.Wszystkie narody mają prawo do samostanowienia. Z mocy tego prawa swobodnie określają one swój status polityczny i swobodnie zapewniają swój rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny.

2.Wszystkie narody mogą swobodnie rozporządzać dla swoich celów swymi bogactwami i zasobami naturalnymi bez uszczerbku dla jakichkolwiek zobowiązań wynikających z międzynarodowej współpracy gospodarczej, opartej na zasadzie wzajemnych korzyści oraz z prawa międzynarodowego. W żadnym przypadku nie można pozbawiać narodu jego własnych środków egzystencji.

3.Państwa Strony niniejszego Paktu, włącznie z Państwami odpowiedzialnymi za administrację terytoriów niesamodzielnych i terytoriów powierniczych, będą popierały realizację prawa do samostanowienia i będą szanowały to prawo zgodnie z postanowieniami Karty Narodów Zjednoczonych.

 

Panie Prokuratorze Generalny,

 

W nawiązaniu do poprzedniej korespondencji oraz apeli Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, które otrzymywali wszyscy posłowie i senatorowie z prośbą o zablokowanie ratyfikacji umowy z Unią Europejską o Zasobach Własnych Unii i Planie Odbudowy – a więc otrzymywał je również Pan jako Prokurator Generalny i Minister Sprawiedliwości oraz Poseł na Sejm RP w jednej osobie:

 

Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny – posiadająca w przygotowaniu AKT Oskarżenia wobec wszystkich poprzednich ekip rządowych po Okrągłym Stole za spowodowanie kolosalnego zadłużenia w wysokości co najmniej 2 bilionów USD - stawia żądanie NATYCHMIASTOWEGO POCIĄGNIĘCIA do odpowiedzialności karnej Premiera Rządu RP Pana Mateusza Morawieckiego wobec następujących niezbitych kolejnych dowodów winy zasługujących na najwyższe potępienie:

 

1.Służalcze oddanie Polski i Narodu Polskiego względem Unii Europejskiej i Rządu Światowego na pastwę lichwy i nadmiernego zadłużania Polski kosztem przyszłych pokoleń Polaków; ma temu celowi służyć tzw. Plan Odbudowy Polski i przedmiotowa ratyfikacja umowy z Unią Europejską o Zasobach Własnych Unii i Krajowym Planie Odbudowy – co jest daleko idącą fikcją, albowiem spowoduje dalsze drastyczne zadłużanie Państwa Polskiego i Narodu Polskiego, albowiem nie będzie to darowizna, lecz pożyczka z kolosalnymi odsetkami;

 

2.Forsowanie na siłę wbrew woli Narodu Polskiego powyższych posunięć politycznych wysoce szkodliwych dla interesów Państwa i Narodu Polskiego – które przysłużą się do dalszego wzrostu zadłużenia zagranicznego wobec banków podległych Unii Europejskiej i Światowemu Rządowi;

 

3.Złożenie już dokumentów deklarujących powyższe działania w formie ostatecznej – co ma się dokonać w dniu dzisiejszym – tj. 30 kwietnia 2021 r.

 

Tę zgubną politykę forsują nieodpowiedzialni politycy z partii Prawo i Sprawiedliwość – zaś krajowa patriotyczna gazeta „Nasz Dziennik” ustami byłego senatora Piotra Andrzejewskiego – obecnego Wiceprzewodniczącego Trybunału Stanu w wywiadzie z dnia 3 kwietnia 2021 r. jasno określiła swoje stanowisko w sprawie ratyfikacji przedmiotowej Umowy z Unią Europejską.

 

Jeżeli nawet Trybunał Stanu jest sceptycznie i negatywnie nastawiony do akcji Premiera Mateusza Morawieckiego i jego rządu – to oznacza, że Pan jako Prokurator Generalny nie może przejść nad tą sprawą do porządku dziennego.

 

Zatem powinien Pan jako Prokurator Generalny bezwzględnie podzielić stanowisko Wice-przewodniczącego Trybunału Stanu, albowiem tylko w tym przypadku można będzie liczyć na wybawienie Polski z jeszcze większych kłopotów na przyszłość - przecież były senator RP Piotr Andrzejewski jasno się wyraził w powyższym wywiadzie „Naszego Dziennika” (cytat):

 

„Sprawa odnosi się do dwóch dokumentów – jeden to Krajowy Plan Odbudowy wynikający z Nowego Ładu, nad którym ciągle trwają prace. Jest on ściśle związany z drugim przedsięwzięciem – Europejskim Funduszem Odbudowy (EFO). Należy je odgraniczyć. Europejski Fundusz Odbudowy jest elementem planu ścisłego uzależnienia państw europejskich od dyktatu Brukseli. Jest tak między innymi dlatego, że polski plan musi być zgodny z założeniami nakreślonymi przez UE. Bruksela ma kontrolować, na co mamy wydać te pieniądze, w jakiej ilości i pod jakimi warunkami.”

 

W dalszym swoim wywodzie – Pan Piotr Andrzejewski ostrzega przed jeszcze większymi niebezpieczeństwami, które czyhają na Państwo Polskie - a czego nie chce lub nie umie dostrzec druga osoba w państwie, czyli Premier Mateusz Morawiecki (cytat):

 

„Unia Europejska może zatrzymać wydatkowanie przyznanych nam kwot, powołując się na rozporządzenie o tzw. praworządności – tj. zgodności polskiego prawa z prawem europejskim. Przesłanka ta ma być określana uznaniowo i doraźnie przez organa UE bez liczenia się ze zgodnością z polską Konstytucją.”

 

W innym miejscu tenże były senator – dzisiaj Wiceprzewodniczący TS przypomina (cytat):

„Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie w uzasadnieniach swoich orzeczeń stwierdzał, że prawo europejskie nie może stać ponad zapisami naszej polskiej Konstytucji. (…) Ratyfikowana umowa dotycząca Europejskiego Funduszu Odbudowy zmienia treść Traktatu Lizbońskiego, ponieważ mamy do czynienia z przekazaniem części SUWERENNOŚCI państwa polskiego organom międzynarodowym. Ratyfikacja EFO powinna przebiegać w trybie art. 90 Konstytucji, który mówi, że ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej jest uchwalana przez Sejm większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. (…) Pieniądze z Europejskiego Funduszu Odbudowy będą na bardzo krótkiej smyczy uznaniowej UE. Cele określone w polskim NOWYM ŁADZIE będą stymulowane w praktyce przez organa UE.” (koniec cytatu).

 

Przedstawiając powyższe – zwracamy się do Pana jakoPROKURATORA GENERALNEGO RP– aby po uznaniu naszych racji i zasięgnięciu opinii z Wiceprzewodniczącym Trybunału Stanu Panem Piotrem Andrzejewskim, by podjął Pan działania w celu niedopuszczenia do ratyfikacji w/w umowy o zasobach własnych Unii, by w ten sposób Naród Polski nie utracił swojego państwa – SUWERENNOŚCI.

 

Apelujemy o NATYCHMIASTOWE pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Premiera Rządu RPPanaMateusza Morawieckiego, zanim dokona on ostatecznego aktu zdrady tj. faktu ratyfikacji umowy przez Sejm i Senat a nie po fakcie kiedy będzie już za poźno. Swoimi faktycznymi działaniami dokonał on już zdrady stanu. 

 

Przypominamy, że przeforsowanie ratyfikacji umowy o zasobach własnych Uni Europejskiej, spowoduje pozbawienie państwa polskiego na wieki suwerenności, a Naród Polski skaże na bezwzględne niewolnictwo u lichwiarzy. Unia bez żadnych organiczeń i hamulców będzie mogła nakładać na Polaków podatki. W tym podatek katastralny, poprzez który, w ciągu kilku lat, wywłaszczy cały Naród Polski z majątków, tak ciężko wypracowanych w pocie czoła, przez całe rodziny przeszłych pokoleń Polaków. Jest to skandal na skalę światową i woła o pomstę do nieba! 

 

Premier Mateusz Morawiecki chce wbrew prawu Międzynarodowemu do Samostanowienia Narodów pozbawić Naród Polski swojej państwowości. Takie działania podlegają Kodeksowi Karnemu art.127 przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego apelujemy o pilne, prewencyjne jego aresztowanie, osądzenie i ukaranie.

 

Z wyrazami szacunku

Teresa Garland - Zaprzysiężony Prezydent Obywatelski Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, tel.697357009

Piotr Smolana – Poseł na Sejm RP IV kadencji, zaprzysiężony członek TRS NP SKK

Marek Krasnopolski – Sędzia Pokoju, Kanclerz Sprawiedliwości, zaprzysiężony członek TRS NP SKK

Tadeusz Koza – Ekspert ds. finansów, członek TRS NP SKK