Nie popieramy działań korporacyjnego rządu Morawieckiego ani działań korporacynego Prezydenta RP Andrzeja Dudy dążących do eskalacji napięcia pomiędzy Polską a Rosją, i pomiędzy Polską a Białorusią w celu wywołania wojny.

 ENGLISH VERSION HERE: https://tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/2021/04/22/statement-by-tcspn-on-war-with-russia/

POLSKA WERSJA TU:

OŚWIADCZENIE TRS ws wojny z Rosją

https://tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/2021/04/22/oswiadczenie-trs-ws-wojny-z-rosja/

 

TYMCZASOWA RADA STANU NARODU POLSKIEGO

SPOŁECZNY KOMITET KONSTYTUCYJNY

 

Prezydent Tymczasowej Rady Stanu NP SKK

 

TERESA GARLAND

 

Aktywnie działamy na rzecz respektowania i egzekwowania Naturalnych Praw Człowieka, Konstytucji i Demokracji

 

Adres Komitetu: Teresa Garland TRSNP SKK, skr.Poczt.88, ul. Żwirki i Wigury 13a, 32-050 SKAWINA,POLAND

 

D223 2021 04 22                                                                                         Kraków, dnia 22 kwietnia 2021r.

 

 

Do Prezydenta Korporacyjnego Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy

oraz

 do rządu Morawieckiego czyli reprezentantów Rządu Światowego na Polskę

 

DO WIADOMOŚCI:

Prezydent Władimir Putin

Ambasada Federacji Rosyjskiej w Polsce

Prezydent Aleksandr Łukaszenka

Ambasada Białorusi w Polsce

 

OŚWIADCZENIE TRS

ws przygotowań do wojny z Rosją

 

Jako zaprzysiężony Prezydent Obywatelski, Reprezentując Tymczasową Radę Stanu Narodu Polskiego - Społeczny Komitet Konstytucyjny, na podstawie Racji Stanu Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski (art.4) o Konstytucyjnym Obywatelskim Obowiązku troski o dobro wspólne (art.82) oraz o obywatelskim obowiązku obrony Ojczyzny (art.85p.1) działając jako Suweren, w interesie Suwerena i dla dobra Suwerena.

OŚWIADCZAM

 

iż nie popieramy działań korporacyjnego rządu Morawieckiego ani działań korporacynego Prezydenta RP Andrzeja Dudy dążących do eskalacji napięcia pomiędzy Polską a Rosją, i pomiędzy Polską a Białorusią w celu wywołania wojny. Będziemy dążyć do tego by Polska była państwem neutralnym i przyjaźnie nastawionym do wszystkich narodów i państw świata. Nie wyrażamy zgody na to, żeby Wojsko Polskie brało udział w tej wojnie, nie wyrażamy zgody na to żeby Wojsko Polskie było wysłane na front wschodni na Ukrainę. Będziemy dążyć do tego, by w Polsce władzę objęli Polacy – Reprezentanci Narodu Polskiego. Tak nam dopomóż Bóg!

Teresa Garland - Zaprzysiężony Prezydent Obywatelski Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, tel.697357009

 

ENGLISH VERSION:

 

TCSPN Statement on War with Russia

 

https://tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/2021/04/22/statement-by-tcspn-on-war-with-russia/

 

 

TEMPORARY COUNCIL OF THE STATE OF POLISH NATION

THE SOCIAL CONSTITUTIONAL COMMITTEE

 

President

 

TERESA GARLAND

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

We actively work to respect and enforce Natural Human Rights, the Constitution and Democracy

 

 

Address: Teresa Garland TRSNP SKK, skr.Poczt.88, ul. Żwirki i Wigury 13a, 32-050 SKAWINA,POLAND

 

D223 2021 04 22                                                                                                   Cracow, 22 of April, 2021

 

To the Corporate President of the Republic of Poland, Mr. Andrzej Duda

and to the Morawiecki government, i.e. representatives of the World Government for Poland

 

Information for:

President Vladimir Putin

Embassy of the Russian Federation in Poland

President Alexander Lukashenka

The Embassy of Belarus in Poland

 

STATEMENT BY TCSPN

TEMPORARY COUNCIL OF THE STATE OF POLISH NATION

THE SOCIAL CONSTITUTIONAL COMMITTEE

on war with Russia

As the sworn-in Civic President, representing the Provisional Council of State of the Polish Nation - Social Constitutional Committee, on the basis of the Rationale of State of the Constitution of the Republic of Poland (Article 4) on the Constitutional Civic Duty to care for the common good (Article 82) and on the civic duty to defend the Fatherland (Article 85p.1) acting as the Sovereign, in the interests of the Sovereign and for the common good of the Sovereign.

I DECLARE

that we do not support the actions of the corporate government of Morawiecki or the actions of the corporate President of the Republic of Poland Andrzej Duda seeking to escalate tensions between Poland and Russia, and between Poland and Belarus in order to start a war.We will strive to make Poland a neutral and friendly country to all nations and countries of the world. We do not consent to the Polish Army taking part in this war, we do not consent to the Polish Army being sent to the eastern front in Ukraine. We will strive to bring power in Poland to Poles - Representatives of the Polish Nation.So help us God!  God with you and with us! And peace between us!

 

Teresa Garland – Sworn in President of  Temporary Council of The State of Polish Nation the Social Constitutional Committee, tel. 0048 697 357 009