Czy Żydzi spalili już gminne rejestry USC Polaków by zatrzeć ślady istnienia Narodu Polskiego?

 

Czy Żydzi spalili już gminne rejestry USC Polaków by zatrzeć ślady istnienia Narodu Polskiego?

 

Szanowni Państwo

 

Nawiązując do tego że…. po internecie krążą informacje że od 1 maja 2021 roku, Państwo polskie przestaje istnieć i wchodzimy pod jurysdykcję państwa Izrael……

 

Wg moich informacji od 2015 roku akta USC Narodu Polskiego zostały zdigitalizowane i nasze dane, bez wiedzy i zgody Polaków zostały przeniesione do zdygitalizowanego cyfrowego rejestru międzynarodowego, w którym zostały poprzekręcane nazwiska, podobno nie używa się znaków polskich, oraz imiona i nazwiska są pisane dużymi literami. Jest to więc masowe fałszerstwo na wielką skalę.

 

Na podstawie rozporządzenia z 2015 roku, istnieje możliwość wynoszenia rejestrów USC z Gmin…… nie tylko tych zdygitalizowanych ale i nie zdygitalizowanych….. Mówi o tym:

Rozporządzenie MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 9 lutego 2015 r.

w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego, Warszawa, dnia 18 lutego 2015 r. Poz. 225, podpisane przez Minister Spraw Wewnętrznych wz P.Stachańczyk, weszło w życie 1 marca 2015r.

 

Wyglada więc na to, że likwiduje się fizyczne dowody czyli ślady pobytu na naszych terenach Narodu Polskiego, robi się podmiankę narodową….. Unicestwiają nas więc całkowicie nawet w papierach.

 

Czy takie to akty gminne spłonęły już w Krakowie gdzie niedawno miał miejsce pożar archiwów?

 

Wg moich informacji ludziom którzy chcą sprawdzić w gmiach czy te rejestry fizyczne tam jeszcze są, mówi się że one są ale że nie mają prawa do tego żeby je zobaczyć czyli żeby sprawdzić…..

 

Coś chyba jest tu nie tak. Bowiem wygląda na to że Suweren nie ma prawa wglądu w państwową dokumentację gminną ani sprawdzenia czy taka dokumentacja w ogóle jeszcze istnieje. Nie mają więc prawa sprawdzić czy istnieją jeszcze dowody historyczne na to, że ich potomkowie tu mieszkali, że my Polacy tutaj mieszkaliśmy od dziada pradziada i że to są nasze tereny polskie zamieszkiwane przez Naród Polski. Tych dowodów w wielu gminach może już nie być, bo mogły zostać nie wiadomo gdzie wywiezione bądź spalone.

 

Jeśli do tego dołączymy istniejące już PRAWO do  zmiany numeru  PESEL, to wystarczy żydowskim oszustom by przenieśli nasze dobra na siebie jak tylko się nas pozbędą, co za pomocą fałszywego Covida i szczepień idzie im bardzo sprawnie. W aktach notarialnych nazwiska i imiona pisze się we właściwy sposób czyli zaczyna się od dużej litery imię i nazwisko a potem już małymi literami. Używane są polskie znaki. Jeśli będziemy się posługiwać sfałszowanymi dowodami generowanymi z systemu elektronicznego (tymi które obecnie wydają gminy) i na dodatek nie będzie już oryginalnych rejestrów gminnych to nie będzie żadnego dowodu na to że człowiek który figuruje na Akcie Notarialnym, w ogóle istnieje…… albo że jego przodkowie istnieli…. Tymczasem przy możliwości prawnej zmiany numeru PESEL, nasz nr PESEL może zostać przyporządkowny komuś innemu….. wraz z naszymi dobrami, majątkiem czy majątkiem naszych przodków etc. KTOŚ POWIE ŻE TO NIEMOŻLIWE! Czy aby na pewno?

 

Tu chyba Potocki miał rację a może wiedział? zbierając dane od Polaków i robiąc dowody Suwerena, bo przynajmniej jakieś ich akty, ślady ich istnienia i istnienia ich przodków gdzieś w Wielkiej Brytani będą, podczas gdy naszych nigdzie nie będzie. I wtedy ci którzy przejmą nasze tereny, będą mogli zapytać: kim Ty jesteś? Ciebie i Twoich przodków tutaj nie było. Nie masz na to żadnych dowodów że byli! Tu nie było państwa polskiego! Ty jesteś nielegalnym imigrantem, musimy Cię stąd wywieźć na wyspę dla nielegalnych imigrantów.

 

Pozostawiam do refleksji obywatelom którzy w pierwszej kolejności powinni sprawdzić i upewnić się w Urzędzie Stanu Cywilnego swojej gminy co się stało z rejestrami gminnymi USC (fizycznymi księgami) po zdygitalizowaniu? Jakie dokumenty niezdygitalizowane zostały z gmin wyniesione po 2015 roku?

 

Pozostawiam do relfeksji wojsku, policji, służbom i pytam: Czy macie to Państwo pod kontrolą?

 

Ps.

Fragmenty Rozporządzenia MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego, Warszawa, dnia 18 lutego 2015 r. Poz. 225, podpisane przez Minister Spraw Wewnętrznych wz P.Stachańczyk, weszło w życie 1 marca 2015r.

„§ 9. W przypadku zmiany numeru PESEL w trybie przewidzianym w art. 19 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427, z późn. zm.2)) w rejestrze stanu cywilnego, w miejsce dotychczas prze-chowywanego numeru PESEL, zamieszcza się przy aktach stanu cywilnego danej osoby nowy numer”

(…)

§ 48. 1. Wyniesienie poza urząd stanu cywilnego akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego niesporządzonych w formie dokumentu elektronicznego, w przypadku zgody wojewody, odbywa się przez przekazanie akt zbiorowych przez upoważnionego pracownika albo przez nadanie jako przesyłki poleconej w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529).

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego niesporządzone w formie dokumentu elektronicznego umieszcza się w opakowaniu wykonanym z materiałów chroniących przed uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym lub biologicznym, zapewniającym zabezpieczenie dokumentów w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do wynoszenia poza urząd stanu cywilnego akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego niesporządzonych w formie dokumentu elektronicznego w przypadku niebezpieczeństwa zagrażającego tym aktom. W takim przypadku akta zbiorowe umieszcza się w opakowaniu wykonanym z materiałów chroniących przed uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym lub biologicznym, zapewniającym zabezpieczenie dokumentów w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych, niezwłocznie po ustaniu niebezpieczeństwa lub przeniesieniu akt

zbiorowych poza obszar jego oddziaływania.

§ 49. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 r.”

 

Z pozdrowienimi

Teresa Garland

Tel.697357009