WNIOSEK do Trybunału Konstytucyjnego o skasowanie nakazu noszenia masek

 

WNIOSEK do Trybunału Konstytucyjnego

o skasowanie nakazu noszenia masek

W związku z brakiem obsadzenia stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich, upoważniam wszystkich obywateli polskich do wysyłania tego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego BEZPOŚREDNIO w imieniu swoim i Rady TRSPliki do pobrania tu:

https://tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/2021/04/15/wniosek-trs-do-trybunalu-konstytucyjnego-o-skasowanie-nakazu-noszenia-masek/

 

TYMCZASOWA RADA STANU NARODU POLSKIEGO

SPOŁECZNY KOMITET KONSTYTUCYJNY

Prezydent Tymczasowej Rady Stanu NP SKK

 

TERESA GARLAND

 

Aktywnie działamy na rzecz respektowania i egzekwowania Naturalnych Praw Człowieka, Konstytucji i Demokracji

 

Adres Komitetu: Tymczasowa Rada Stanu NP SKK, skr.Poczt.88, ul. Żwirki i Wigury 13a, 32-050 SKAWINA

www.tymczasowaradastanu2019.wordpress.com

WNIOSEK

o skasowanie nakazu noszenia masek

 

D219 2021 04 15                                                                                                                  Warszawa, dnia 15 kwietnia 2021r.

 

Trybunał Konstytucyjny

                                                                                       al. Jana Chrystiana Szucha 12A 

                                                                                                                             00-918 Warszawa

Prezes Trybunału Konstytucyjnego

Pani Julia Przyłębska

Szanowna Pani Prezes

Szanowni Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego

 

Art.80 Konstytucji mówi że: „Każdy ma prawo wystąpienia, na zasadach określonych w ustawie, do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy państwowej”

 

Art.188 mówi że: „Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach: (…) pkt3: zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją (…)”

 

Art. 191 pkt1 Konstytucji mówi że: „ Z wnioskiem w sprawach, o których mowa w art.188, do Trybunału Konstytucyjnego wystąpić mogą: (…) 1) (…) Rzecznik Praw Obywatelskich”

 

Po upływie kończącej kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich w 2020 roku, jak dotychczas nie został jeszcze wybrany nowy Rzecznik Praw Obywatelskich. W zaistniałej sytuacji, działając zatem bez instytucjonalnego pośrednika czyli bez RPO, Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego – Społeczny Komitet Konstytucyjny, działając przede wszystkim w oparciu art.4 pkt.1 i 2 Konstytucji, zwraca się z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego BEZPOŚREDNIO, o PILNE rozstrzygnięcie tj. najpóźniej do 30 dni, w sprawie naruszenia podstawowego Naturalnego Prawa Człowieka do oddychania w Polsce. Ograniczenie oddychania w postaci nakazu zasłaniania nosa i ust, zostało Polakom narzucone „prawnie” przez rząd Morawieckiego w wyniku działań zewnętrznych sił globalistycznych w związku z operacją depopulacji ludności pod nazwą „pandemia Covid”.

 

W związku z tym, że nakaz zakładania masek jest niezgodny z polską Konstytucją, przede wszystkim z artykułem 30 Konstytucji, jak i z art.39 Konstytucji, wnosimy o pilne orzeczenie w celu skasowania tego „prawa”.

 

Państwa ewentualna odmowa zagwarantowania Polakom ich podstawowego prawa do życia w postaci swobodnego oddechu, będzie świadczyć tylko o jednym: że z powodu ciasnoty umysłowej i z powodu braku mądrości, nie nadajecie się Państwo do zajmowania swoich stanowisk, a być może jesteście Państwo dla Narodu Polskiego niebezpieczni. Naród Polski w takim przypadku będzie miał pełne prawo i legitymację do usunięcia Was BEZPOŚREDNIO na podstawie art.4pkt2 Konstytucji.

 

PONIŻEJ UZASADNIENIE DO PODJĘCIA ORZECZENIA WS SKASOWANIA OBOWIĄZKU NOSZENIA MASEK:

Zasada Prawa Naturalnego mówi: „Czyń dobro unikaj zła”. Respektowanie i egzekwowanie Prawa Naturalnego obowiązuje każdego człowieka, w wyniku poczęcia się / urodzenia się tu na Ziemi i z racji bycia człowiekiem-osobą. Prawo Naturalne to przede wszystkim podstawowe prawa każdego człowieka, takie jak: prawo do życia, prawo do wolności, prawo do własności. Prawo do oddychania jest podstawowym prawem, bo prawem do życia, jest podstawową koniecznością fizjologiczną organizmu, taką samą jak jedzenie, sikanie czy wypróżnianie się, w celu utrzymania się organizmu ludzkiego przy życiu.

Wszelkie próby ograniczania komukolwiek oddychania, np. żądania od kogoś noszenia maski jest niezgodne z Prawem Naturalnym i jest próbą zabójstwa bądź uszkodzenia ciała i zdrowia danej osoby. Jest to więc przestępstwo, a ponadto zbrodnia przeciwko ludzkości, bo stosowana na większej populacji ludności. Takie zbrodnie się nie przedawniają i egzekutorzy do końca swoich dni mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za swoje czyny. Niewiedza nie zwalnia ich od odpowiedzialności. Przykładem sąd w Norymberdze po II-wojnie światowej.

 

Art. 30 polskiej Konstytucji zapewnia wszystkim obywatelom polskim SZACUNEK i pełne korzystanie z Prawa Naturalnego. Art.30 mówi: „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.” Jeśli uznajemy „godność” jako źródło wolności i praw człowieka, to uznajemy że człowiek jest OSOBĄ, czyli bytem rozumnym (w odróżnieniu od zwierząt) i wolnym, więc Prawo Naturalne mu się należy i go obowiązuje.

 

Każda osoba bez maski nie narusza katalogu Naturalnych Praw Człowieka i nie narusza polskiego prawa, bo prawo do oddechu jest podstawowym fizjologicznym, Naturalnym Prawem Człowieka. Nawet jeśli człowiek byłby chory to nie można mu negować czy ograniczać podstawowego prawa jakim jest prawo do oddychania i nie można go zatem zmuszać do zakładania maski.

 

Wszystkie akty prawne ustanawiane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, niezgodne z Prawem Naturalnym, wynikającym zresztą z art.30 Konstytucji są nieważne i nie należy ich stosować.

 

Wszystkie osoby mające w swojej pracy kontakt z ludźmi czyli przede wszystkim urzędnicy, sprzedawcy, kierowcy, konduktorzy, policjanci, personel medyczny itd. które próbują wymuszać na ludziach noszenie masek, są przestępcami i tak należy ich oceniać. Gdyż takie osoby, nie mające podstawowej wiedzy o człowieku i jego podstawowych prawach, nie kwalifikują się do zajmowanych stanowisk i powinni zostać z tych stanowisk w trybie dyscypilnarnym natychmiastowo zwolnieni, bo działają na szkodę dobra wspólnego obywateli.

 

Za łamanie praw człowieka należy ich sądzić w sądach. Również i tutaj okaże się, ilu sędziów uzna Naturalne Prawa Człowieka a ilu nadal będzie trzymało się bezprawnych aktów prawnych i będzie traktowało człowieka jako rzecz, jako bezrozumne zwierzę do tresowania, do eksploatowania, do wykorzystywania całych społeczeństw w interesie wąskich klik, stosując podczas osądzania bezrozumne, krzywdzące ludzi, niesłuszne i niesprawiedliwe prawa. Więc i tutaj nastąpi oddzielenie ziarna od plew i ci sędziowie którzy nie uznają Naturalnych Praw Człowieka nie będą mogli więcej osądzać obywateli polskich.

 

Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego – Społeczny Komitet Konstytucyjny domaga się uznawania i respektowania Naturalnych Praw Człowieka zagwarantowanych w Konstytucji. Prawo do wolności jednego człowieka kończy się tam gdzie zaczyna się prawo do wolności drugiego człowieka. Nikt nikomu nie ma prawa zabronić zarządzania i dysponowania swoją osobą a już w szczególności ograniczać fizjologicznych podstawowych praw zasadniczych jak oddychanie. Wspomnieć jeszcze należy że Akty prawne wydane przez Morawieckiego i Sejm w zakresie zasłaniania nosa i ust są oparte na kłamstwie medycznym i nie służą dobru człowieka lecz jego zniewoleniu, są przymusowym eksperymentem medycznym zastosowanym na Polakach, wbrew art.39 Konstytucji i śmało można to zaliczyć do zbrodni przeciwko ludzkości na podstawie Kodeksu norymberskiego.

Licząc na szybkie orzeczenie, wysłane tradycyjną Pocztą Polską, łaczę pozdrowienia z wyrazami szacunku.

W związku z brakiem obsadzenia stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich, upoważniam wszystkich obywateli polskich do wysyłania tego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego BEZPOŚREDNIO w imieniu swoim i Rady TRS

 Teresa Garland,Zaprzysiężony Prezydent Obywatelski Tymczasowej Rady Stanu

                                             Narodu Polskiego  Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, tel.697357009