Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
129 postów 116 komentarzy

Teresa Garland

Prezydentka - Państwo i prawo powinno służyć człowiekowi i jego dobru a polityka powinna być rozsądną troską o dobro wspólne. Egzekwowanie w Polsce sprawiedliwości i poszanowanie Naturalnych Praw Człowieka Polacy muszą sobie dopiero wywalczyć.

NWO przejmuje Sejm i rząd? Gdzie jest Duda?!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

NWO przejmuje Sejm i rząd? Gdzie jest Duda?!

 

 

NWO przejmuje Sejm i rząd? Gdzie jest Duda?! Czy uciekł już do Chin?

 

Szanowni Państwo

Wszyscy świadomi obywatele wiedzą że KORONAWIRUS jest tylko przykrywką do wprowadzenia całkowitych rządów Nowego Porządku Świata. Uważam że Polski Sejm w dniu dzisiejszym tj. 26 III 2020r. przegłosowywując regulamin zdalnego ustanawiania ustaw (druk 286) przechodzi całkowicie na usługi NWO. Zarządzanie przechodzi w ręce niewidzialnego rządu i Sejmu WIRTUALNEGO który od dnia dzisiejszego będzie całkowicie poza zasięgiem obywateli. Polacy nie będą nawet wiedzieć gdzie znajduje się ich Sejm i rząd! Czy są w Polsce czy też uciekli za granicę! A pokrzywdzone społeczeństwo przez tworzone przez te rządy i Sejm prawo (czytaj akty bezprawia), nie będzie mogło nigdzie pójść i wygzekwować SPRAWIEDLIWOŚCI!

 

WIĘC TO JEST KONIEC!!!!

 

Oni mogą nawet gdzieś wyjechać poza granice Polski aby byli nieosiągalni i bezpieczni. Nawet nie jestem pewna czy Duda już nie wyjechał, bo w dniu 24 III 2020r. wylatywał samolot do Chin..... a ostatnio wyszła książka pt. „Duda i jego tajemnice” w której wskazywane są jego powiązania z Chinami... https://www.facebook.com/VidKOD/videos/228368581692018/

 

Ten samolot przylatuje z powrotem dzisiaj tj. 26 III 2020r. do Polski więc może ewentualnie wywieźć następnych.... Posłów??? I mogą np. wyjechać i zarządzać ZDALNIE i bezpiecznie na niekorzyść Polaków zza granicy... Ja tego nie wiem, ale uważam że nic nie dzieje się bez przyczyny. Chyba nikt w to nie wierzy że oni boją się Koronawirusa, i chcą z tego powodu przejść na zdalne zarządzanie Polską..... bo jeśli się boją przebywać w Sejmie kiedy Naród Polski najbardziej ich tam potrzebuje, to niech z funkcji Posłów zrezygnują, zastąpią ich inni odważni, nie bojący się koronowirusa Polacy!

 

Oni piszą na stronie nr 6 do uzasadnienia tego ich regulaminu:

„Polska Konstytucja nie przewiduje możliwości zastępowania Sejmu w jego funkcji ustawodawczej przez inne organy”.

Otóż to jest nieprawda. Gdyż Konsytutcja w art. 4 mówi jasno: „Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.” oraz „Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.”

 

Zatem niech tylko ci „Posłowie” oddalą się od Sejmu i niech przestaną do niego przychodzić a wtedy NARÓD POLSKI przejmie władzę, w tym USTAWODAWCZĄ. Jeśli Duda ewentualnie już uciekł, to znaczy że zrzekł się swojego stanowiska i w takim przypadku, Marszałek Sejmu powinien ogłosić nowe wybory na Prezydenta. Ale wg nowego Kodeksu Wyborczego przegłosowanego NATYCHMIAST przez obecny Sejm. Jeśli tego nie zrobią to znaczy że są to zdrajcy i odpowiednie służby powinny się tymi Posłami zająć. W załączniku przesyłam do przegłosowania nowy Kodeks Wyborczy.

 

Nie możemy pozwolić „ulotnić się” Posłom z Sejmu. Najpierw muszą być rozliczeni z tego co złego dla Polski i Polaków zrobili. Moim zdaniem zdalne zarządzanie można pomiędzy bajki wsadzić, gdyż w rzeczywistości jest to zrzeczenie się przez Posłów władzy ustawodawczej na rzecz OBCYCH a to już jest zdrada narodowa.

 

Teresa Garland

Dnia 26 III 2020r.

Ps.Powyższy artykuł jest moja osobistą opinią i refleksją.

Link do regulaminu Sejmu http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/8B11D84450498991C1258535005633AB/%24File/286.pdf

A poniżej nowy kodeks wyborczy do natychmiastowego przegłosowania:

Nowa Ordynacja Wyborcza - Projekt Nowego Kodeksu Wyborczego – Wersja 6 z dnia 6 I 2020r.

 

Wybory do Sejmu

1.Datę następnych wyborów do Sejmu ogłasza Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej miesiąc czasu po ostatnich odbytych wyborach. Ogłasza on datę rozpoczęcia i zakończenia głosowania. Głosowanie odbywa się w okresie trzech miesięcy. Senat likwiduje się.

2.Kandydaci samodzielnie zgłaszają swoje kandydatury do Sejmu już w dzień po ogłoszeniu przez Prezydenta daty następnych wyborów. Kandydaci mogą kandydować i być wybierani tylko z terenu tego okręgu tj. dawnego województwa wg starego podziału administracyjnego na 49 województw, gdzie są zameldowani.

3.Zgłoszenia kandydatów do Sejmu przyjmuje Urząd Gminy, którego obowiązkiem jest do siedmiu dni wysłanie zgłoszenia kandydata do Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie. PKW do siedmiu dni od zgłoszenia z gminy, zamieszcza imię i nazwisko kandydata, nazwę gminy, nazwę okręgu tj.województwa wg starego podziału administracyjnego na 49 województw, oraz wszystkie pozostałe informacje o kandydacie na specjalnej stronie do tego dedykowanej, gdzie każdy obywatel może wejść i przeglądnąć sylwetki kandydatów ze swojej gminy oraz okręgu wyborczego czyli województwa wg starego podziału admnistracyjnego na 49. Okręgi wyborcze będą pokrywać się z PRLowskim podziałem administracyjnym terytorium polskiego na 49 województw. Kandydat może zgłosić chęć uczestnictwa w wyborach najpóźniej 3 miesiące przed terminem wyborów.

4.Wymogi formalno-prawne przy rejestracji kandydatów na Posłów: wiek kandydata minimum 21 lat, uregulowany stosunek do służby wojskowej, niekaralność, obywatel Polski, obowiązkowo trzeba zaznaczyć pochodzenie etniczne (w przypadku kłamstwa kandydat zostaje skasowany, z tym że aby go skasować to muszą być dowody na to że jego pochodzenie jest inne niż zadeklarowane. Kasowania dokonuje Urząd Gminy który musi udowodnić kandydatowi kłamstwo pochodzeniowe zasięgając informacji w stosownych instytucjach i archiwach). Obowiązkowo należy wpisać członkowstwo w konkretnej partii politycznej lub innej organizacji, jeśli kandydat gdzieś przynależy lub przynależał. Każdy kandydat musi zadeklarować wyznanie. Każdy kandydat musi zaznaczyć czy posiada tzw. cenzus czyli ukończony dobrowolny kurs przygotowawczy do zajmowania się polityką. Kandydat musi podpisać oświadczenie że: „Uznaje Rzeczpospolitą Polską za najwyższy podmiot prawa wspólnotowego, przestrzega praw, obowiązków i zasad wypływajacych z cywiliazcji łacińskiej i etyki katolickiej.” Znosi się wymóg podpisów poparcia dla kandydatów. Znosi się wszelkie progi wyborcze.

5.Okręgi do Sejmu wielomandatowe. Do Sejmu wchodzą kandydaci którzy otrzymali najwięcej głosów z terytorium danego okręgu tj.dawnego województwa. Po kilku z każdego okręgu/województwa (w zależności od liczby ludności w danym okręgu/województwie). Obowiązuje zasada większości względnej czyli dla skuteczności wyboru wystarcza, aby liczba głosów oddanych na rzecz kandydata przewyższała liczbę głosów oddanych na rzecz pozostałych kandydatów, nie musi ona jednak przekraczać połowy ogólnej liczby głosujących. 

6.Do Sejmu wybiera się 240 Posłów, po kilku Posłów z każdego okręgu (w zależności od liczby ludności w danym okręgu). Okręgów wyborczych jest 49 czyli tyle ile było województw w czasach PRLu. Terytoria okręgów wyborczych są dokładnie takie same jak terytoria byłych 49 województw. Okręgi/województwa wyborcze do Sejmu są stałe i niezmienne w czasie.

7.Posłów na Sejm wybiera się tylko na jedną kadencję. Jeśli ktoś już zasiadał w Sejmie to nie ma już prawa do kandydowania ponownie.

8.Zakazuje się płatnej reklamy kandydatów oraz przez podmioty trzecie tj.ewentualnych ukrytych lobbystów. Kandydaci sami poprzez swoje działania dla społeczności automatycznie stają się osobami znanymi i wiarygodnymi. Telewizje regionalne mają obowiązek udostępnienia kandydatom bezpłatnej emisji w okresie miesiąca przed rozpoczęciem się wyborów. Ilość czasu antenowego dla każdego kandydata nie powinna być mniejsza niż 5 minut. Kandydaci osobiście mogą i mają prawo informować o tym że będą kandydować do Sejmu oraz przedstawiać swoje pomysły i postulaty. Rok przed wyborami gmina ma obowiązek wydrukowania ulotek prezentujących wszystkich zgłoszonych z danej gminy kandydatów do Sejmu i przesłanie tych ulotek do każdego mieszkańca gminy. W ulotce musi być informacja o terminach spotkań publicznych z każdym kandydatem. Pomieszczenia do spotkań udostępnia bezpłatnie gmina. Miesiąc przed wyborami gmina ma obowiązek wydrukowania ponownie ulotki prezentującej wszystkich zgłoszonych z danej gminy kandydatów do Sejmu i przesłanie tych ulotek do każdego mieszkańca gminy. Miejsca kandydatów na listach wyborczych ustawiane są w kolejności alfabetycznej po nazwiskach.

9.Głosowanie jest jawne. Głosowanie odbywa się tylko na terytorium Polski – tylko w Polsce. Polonusi posiadający obywatelstwo polskie mają prawo do głosowania ale tylko w Polsce, w gminie w której ostatnio byli zameldowani. Znosi się głosowanie korespondencyjne. Nie ma głosowania przez internet chyba że z komputera znajdującego się w gminie tzw. Głosomatu (słowo pochodzi od bankomatu czyli maszyny wydającej automatycznie pieniądze dając na żądanie potwierdzenie wypłaty)

10.Głosowanie odbywa się w specjalnym okienku gminnym w okresie trzech miesięcy od dnia rozpoczęcia dnia wyborów. Każdy głosujący otrzymuje z gminy pisemne potwierdzenie ze znakiem wodnym na drukach ścisłego zarachowania że głosował i na kogo głosował. Po zagłosowaniu nie wolno zmieniać decyzji co do swojego wyboru.

11.Poseł może być odwołany w trakcie kadencji jeśli działa na szkodę dobra wspólnego całego społeczeństwa.

12.Znosi się immunitet Posła.

 

Wybory do Rad Gmin, na Burmistrzów, na Wójtów i na Prezydentów miast

Odbywają się na tych samych zasadach, wg tych samych procedur i reguł co wybory do Sejmu. Z tym że okręgi wyborcze zawężają się do terytorium danej gminy. Liczba radnych danej gminy nie może być większa od obecnej liczby radnych ale dobrze by było aby była zmniejszona. Wszystkich wybiera się na jedną kadencję.

 

Informacja o Sejmikach wojewódzkich i Powiatach

Sejmiki Wojewódzkie likwiduje się. Nowymi obszarami administracji terytorium Polski będą województwa w podziale admnistracyjnym na 49 województw zarządzanych przez Wojewodę mianowanego przez Prezydenta. Jego pomocnikami będą Radni gmin wchodzących w skład danego województwa. Powiaty likwiduje się. Niektóre dotychczasowe zadania powiatów przejmą gminy a resztę nowe województwa.

 

Wybory na Prezydenta

Wybory na Prezydenta są jawne i bezposrednie. Każdy obywatel który ukończył 35 lat może kandydować na Prezydenta. Znosi się wymóg podpisów poparcia dla kandydata. Rejestracja w gminie na takich samych zasadach jak na Posła. Wybory na Prezydenta odbywają się na tych samych zasadach i wg tej procedury i reguł co Wybory do Sejmu z tym że w każdym okręgu/województwie w całej Polsce na kartach wyborczych będą widnieli wszyscy zarejestrowani kandydaci na Prezydenta.

 

Autor: Teresa Garland, skr.poczt.88 32-050 Skawina, Tel. 697357009,

mail:teresagarland1@gmail.com,teresagarland@fidespolska.pl,

 

KOMENTARZE

 • Jedynka bo mniej niż zero nie ma
  i bez komentarza, bo nie warto "prezydętko" z plakatu i tylko z plakatu.
 • @kula Lis 69 12:21:57
  Szanowny Panie Kula lis,
  Nie wiem dla kogo Pan pracuje, mogę tylko przypuszczać. To że Pan od początku mnie prześladuje i celowo niszczy moją osobeęzakrawa już na mobbing. Proszę więcej nie komentować na moim blogu bo sobie tego nie życzę. Pana celem nie jest merytoryczna dyskusja lecz Pana celem jest zniszczenie mojej osoby, na dodatek pod nikiem, a to znaczy że jest Pan osobą całkowicie niewiarygodną. Zatem proszę o puszczenie mojego bloga. Teresa Garland
 • "NWO przejmuje Sejm i rząd? Gdzie jest Duda?!"
  -----------------
  Tzw. NWO czyli - Piekło na Ziemi - już dawno przejęło wszystko - co było do przejęcie w atrapie Polski - a dowodem na to jest tutaj taka a nie inna demonkratura i tak a nie inaczej obsadzona owa demonkratura tymi - co to za ojca diabła mają.
  Wniosek?
  Skąd ten poślizg u autorki na ogląd bieżących wydarzeń?
 • Aktualna informacja, brawo
  Czy polski system do głosowania przez Internet jest bezpieczny?
  Właściwie nie wiem tego. Ale się spytam. Obecnie prywatne firmy konsultują się przez VPN.
  Ja popieram Intranet tylko do głosowań sejmowych.

  Ważna jest dyskusja, czy polski system do głosowań elektronicznych jest sprawdzony przez niezależne siły, np. przez hackerów.

  Odnośnie jakości takich głosowań, to nie może być gorzej. Przecież to wodzowie decydują i wystarczy, by oni komunikowali się z sejmowym składem bezpiecznie.

  Sejmowe marionetki głosują jak mają napisane na kartkach. Teraz będą głosowali według e-maili z instrukcjami od wodzów. Może będzie można przechwytywać takie instrukcje? Zobaczymy.
 • Autorka
  Pan Prezydent poleciał spotkać się z Benjaminem Fullfordem z Towarzystwa Białego Smoka.

  https://meditation539.com/wp-content/uploads/2020/02/MeditativeSynchroBonding.JPG.jpg
 • Na żywo z sejmu g.15.40 2020 03 26 będą przegłosowywać nowy regulamin Sejmu
  Na żywo z sejmu g.15.40 , 2020 03 26 będą przegłosowywać nowy regulamin Sejm
  https://www.youtube.com/watch?v=HWlplpMhawo
 • @adevo 13:19:40
  "Ważna jest dyskusja, czy polski system do głosowań elektronicznych jest sprawdzony przez niezależne siły, np. przez hackerów."

  W mojej opinii, przy obecnym tempie rozwoju techniki, żadne zabezpieczenia elektroniczne nie są pewne. A nawet jak są pewne dziś, to za rok czy dwa już nie będą. I nawet możemy tego nie wiedzieć, że już nie są.

  Dlatego popieram (niewygodny) fizyczny sposób głosowania przy urnach- tam też są przekręty ale nie na taką skalę jak przy głosowaniu przez komputer. A zawsze zostają jakieś ślady fizyczne czyli kartki wyborcze.
 • Gdzie jest Duda ?
  A.Duda to zyd i potomek banderowca i realizuje zadania swoich zydowskich pobratymcow z USA i Izraela.
 • Ci psychopaci juz się z tym nie kryją.
  Były premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown wezwał światowych liderów do stworzenia „tymczasowej formy globalnego rządu” w celu zwalczania epidemii koronawirusa. Brown chce, aby międzynarodowe organizacje, takie jak WHO i ONZ, otrzymały uprawnienia wykonawcze, które zastąpiłyby suwerenność narodową w ramach nowego systemu nadzorowanego przez światowych liderów i ekspertów ds. Zdrowia. „To nie jest coś z czym można sobie poradzić w jednym kraju” powiedział. „Musi istnieć skoordynowana globalna reakcja”
  https://wolnemedia.net/pierwsze-wezwanie-do-utworzenia-swiatowego-rzadu/

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31