Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
192 posty 165 komentarzy

Teresa Garland

Prezydentka - Państwo i prawo powinno służyć człowiekowi i jego dobru a polityka powinna być rozsądną troską o dobro wspólne. Egzekwowanie w Polsce sprawiedliwości i poszanowanie Naturalnych Praw Człowieka Polacy muszą sobie dopiero wywalczyć.

Unieważniamy umowy na sprzedaż i koncesje polskich kopalin

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Unieważniamy umowy na sprzedaż i koncesje polskich kopalin

 

Polska dnia 29 VI 2020r

 

UZASADNIENIE dla AKTU WOLI NARODU nr 6 – dotyczącego unieważnienia umów dotyczących wydanych koncesji na wydobycie i sprzedaż polskich kopalin

 

Papież Jan Paweł II, w przemówieniu do Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej przy stolicy Apostolskiej, w dniu 3 grudnia 2001 roku powiedział: „Stając się członkiem wspólnoty Europejskiej, Rzeczpospolita Polska nie może tracić niczego ze swych dóbr materialnych i duchowych, których za cenę krwi broniły pokolenia naszych przodków.”

 

Te wartości materialne i duchowe Narodu Polskiego, przez rządzące Polską NIELEGALNIE od ponad 30 lat elity, nie zostały zachowane. Złoża i zasoby naturalne zostały Polakom podstępnie wykradzione i nadal są skrycie wykradane. Pomimo wielokrotnych próśb ze strony społeczeństwa Polskiego by ujawnione zostały tajne, ukryte przed Narodem Polskim umowy, akty prawne i inne dokumenty – nie zostało to zrobione.

 

Dlatego Polacy w chwili obecnej aby ratować dalsze istnienie państwa polskiego, aby umożliwić życie w Polsce nowemu pokoleniu Polaków, aby ratować swoje człowieczeństwo i prawo do życia na naszej ojczystej ziemi, muszą ratować swoje przynależne im kopaliny, muszą stawić czoła tej kwestii rozwiązując ją w sposób demokratyczny i sprawiedliwy. Trzeba te umowy UNIEWAŻNIĆ!

 

Jeśli nadal chcemy trwać jako państwo polskie i Naród Polski to nie ma dla Narodu Polskiego innej drogi jak unieważnienie wszystkich tych aktów i umów. Aby umowa była wiążąca musi być ona podpisana dobrowolnie i świadomie. Żaden z wyżej wymienionych warunków w stosunku do Narodu Polskiego nie został spełniony.

 

Ponadto ludzie którzy te akty podpisywali rzekomo w imieniu Polaków nie mieli do tego żadnej legitymacji prawnej ani moralnej gdyż:

 

Po pierwsze nie byli oni i nie są właścicielami polskich kopalin, gdyż wszystkie kopaliny należą one do Narodu Polskiego i gwarantowane jest to międzynarodowym prawem do samostanowienia narodów.

 

Po drugie nie mieli oni żadnego pełnomocnictwa do Narodu Polskiego do sprzedaży majątku narodowego.

 

Po trzecie WSZYSTKIE wybory w Polsce przez ostatnie 30 lat były fałszowane! Na czele legalizowania tego fałszerstwa wyborczego i tych uzurpatorskich władz, stał Sąd Najwyższy oraz Trybunał Konstytucyjny. Dla członków tych sądów Naród Polski powinien domagać się kary śmierci, gdyż to właśnie ci ludzie dopuścili do tego że Polską rządziła i rządzi do ponad 30 lat, zorganizowana grupa przestępcza udająca polski rząd! To oni Rzeczpospolitą POLSKĄ po REWOLCIE 1989 roku , przekształcili w spółkę z o.o. zarejestrowaną pod Nr 0 0 0 7 9 3 1 2 w Waszyngtonie, w centralnym rejestrze spółek i firm jako usługi. Tu dowód: https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0000079312  „najnowszy dokument z 2018 roku mówi o tym, że spółka ma prawo sprzedawać zadłużenie Polski do wysokości 400 miliardów dolarów.” https://www.odkrywamyzakryte.com/iiirp/    https://www.rpo.gov.pl/pl/content/polska-jako-firma-w-usa-rpo-pyta-msz  Więcej na temat niewolniczego handlu Polakami przez „ich” własny rząd tu: https://teresagarland.neon24.pl/post/155588,handel-ludzmi-poprzez-nr-pesel-i-firme-poland-republic-of Ponadto zapoznajcie się Państwo z bezskutecznymi wieloletnimi próbami Pana Tadeusza Cichockiego który w imieniu suwerena próbował dochodzić naszych (Polaków!) wyborczych praw! http://www.tcichocki.pl/pobierz.htm 

 

Ich wspólnikami były i są wszelkie media na terenie Polski, a w szczególności radio i telewizja. Dlatego również i dla pracowniów tych instytucji oraz dla zarządzających tymi instytucjami (w tym KRRiT), Polacy powinni domagać się dla tych ludzi najwyższej kary! Zło na niwie informacyjno-duchowej i oszustwa medialne jakich te osoby dokonały względem Narodu Polskiego przez ostatnie 30 lat jest NIEWYOBRAŻALNE! Oprócz manipulacji świadomością, dezinformacji, stosowali oni i stosują nadal terroryzm psychiczny a to podchodzi już pod zbrodnie ludobójstwa! MUSZĄ ONI PONIEŚĆ SROGĄ KARĘ! Ich ukaranie musi być przykładem tego jak w Polsce kara się medialnych oszustów i wspólników złodziei.

 

Ponadto jak dowiadujemy się z wywiadu przeprowadzonego przez KR-TV na Facebooku z Panem Adamem Bendarczykiem: „do dnia 1 lutego 2009 roku wydano 68 koncesji na wydobywanie torfu, wód leczniczych, termalnych, 16 koncesji na wydobycie rud cynku, ołowiu, miedzi oraz siarki i soli. Dodatkowo wydano 60 koncesji na wydobycie węgla kamiennego, 14 koncesji na wydobycie węgla brunatnego i 227 koncesji na wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej. Razem stanowi to 394 koncesje na wydobywanie surowców mineralnych w Polsce. (...) „Naród Polski nigdy nie przekazał rządowi RP żadnych praw własności na dokonywanie sprzedaży majątku narodowego. Zgodnie z art. 146 punkt 4 ustęp 4 Konstytucji RP, Rada Ministrów ma obowiązek chronić interesu Skarbu Państwa. Sprzedawanie bogactw naturalnych za mniej niż 5% ich wartości stanowi dowód naruszania interesów Skarbu Państwa. Takie działania noszą znamiona czynu zbrodniczego na Narodzie Polskim popełnianego przez kolejne rządy RP. Są to sprawy o szczególnym znaczeniu dla państwa i naszej polskiej suwerennosci. Rząd polski nie miał i nie ma żadnych pełnomocnictw do zbywania majątku narodowego z powodu braku jakichkolwiek pełnomocnictw od obywateli RP jako suwerena państwa polskiego. Zgodnie z art. 4 Konstytucji RP władza zwierzchnia Rzeczypospolitej Poskiej należy do narodu. Naród sprawuje władze przez swoich przedstawicieli lub bepośrednio. Zgodnie z art.7 organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa”

 

Tymczasowa Rada Stanu podziela pogląd Pana Adama Bednarczyka że rząd RP przekroczył swoje uprawnienia sprzedając bogactwa mineralne, złoża naturalne, nie mając do tego umocowań ustawowych. Zatem jeśli tak, to organy państwowe dopuściły się przestępstw w sprawowaniu władzy i powinny zostać poddane pod osąd Trybunału Stanu.

 

Działając na podstawie art. 4 pkt. 1 i 2 Konstytucji oraz na podstawie art. 82 Konstytucji, Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego – Społeczny Komitet Konstytucyjny w dniu 29 VI 2020r. w celu unieważnienia w/w umów zainicjował zbiórkę podpisów pod Aktem Woli Narodu nr 6 o następującej treści:

 

„Unieważniam wszelkie wydane koncesje na wydobycie i sprzedaż polskich kopalin firmom i spółkom nie będącym w 100 % własnością Rzeczypospolitej Polskiej, nie posiadającym 100% kapitału zakładowego bez możliwości sprzedawania udziałów obcym oraz nie wyposażonym w statut który gwarantuje iż zarząd, rada nadzorcza i inne ciała spółki składają się wyłącznie z Polaków o obywatelstwie polskim i zameldowanym w Polsce na pobyt stały.”

 

Tymczasowa Rada Stanu wzywa Naród Polski do podpisywania Aktu Woli Narodu nr 6!

 

 

Kończąc przytaczam jakże ważne i aktualne wezwanie ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, prymasa Polski które wygłosił w Warszawie w dniu 6 stycznia 1981 roku: „Potrzeba nam potężnej woli organizowania wszystkich sił rodzimych, ojczystych, by się nie oglądać na prawo i lewo, by nie poddawać się pokusie nowej Targowicy, skądkolwiek by ona miała przyjść.”

 

A ja dodam że tym razem nie wolno nam się pmylić bo może to być pomyłka dla naszego Narodu Polskiego ostatnia!

p.s. lista do zbiórki podpisów i dokumentacja dotycząca Aktów Woli Narodu nr 6 tu:

https://aktywolinarodu.wordpress.com/2020/06/29/akt-woli-narodu-nr-6-uniewaznienie-umow-dot-sprzedazy-i-koncesji-polskich-kopalin/

 

Teresa Garland

Prezydent Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

https://tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/  tel. 697357009,  mail: teresagarland@fidespolska.pl,

KOMENTARZE

 • MASOWO POPIERAĆ AWN nr 6!
  Notka na pudło!

  Trzeba Polaków prosić? A może mają na tyle oleju w głowie, że wreszczie zaczną popierać AKTY będące w ich interesie!
 • Uwaga organizacyjna o plądrowaniu kont bankowych
  Szanowna Pani Garland, proszę zwrócić uwagę na petycję
  https://www.petycjeonline.com/petycja_o_ulaskawienie_adolfa_kudlinskiego

  Tam ludzie podpisują i meldują się chętnie. Opłacają też przez PayPal dodatkowy zasięg. Jest to bardzo dobre rozwiązanie początkowe.

  Podawanie numeru pesel to niebezpieczne zbieranie danych osobowych.
  Wiem, że jest to intratne, ale uważam, że w tym stadium popularności raczej przeszkadzające naszym celom.

  Ja swego czasu w roku 2003 i 2004 otrzymywałem bez pytania wiele list z petycjami i protestami dotyczącymi masztów telefonii komórkowej. CHętnie je kiedyś publikowałem na stwojej witrynie, aż zrozumiałem w roku w 2003, czy 2004 co to jest numer pesel.

  Jak zrozumiałem to zdjąłem wszystkie petycje podpisane nazwiskiem, imieniem, adresem zamieszkania oraz nr pesel z mojej strony. Pomimo, że nikt mnie do tego nie ponaglił.

  Po prostu o niebezpieczeństwach podszywania się pod cudze adresy i nazwiska dowiedziałem się wcześniej niż Polacy w Polsce.

  Wykorzystywanie obcych danych osobowych do zamawiania towarów, do plądrowania kont bankowych jest aktualnie w Polsce chyba powszechnie znane?
 • ***
  Proponuję wprowadzenie innego prawa:

  Wszelkie kopaliny czy inne rzeczy znajdujące się na terenie danej działki należą do jej właściciela, a nie Skarbu Państwa.
 • Musi Pani w pierwszej kolejności....
  Musi Pani w Pierwszej kolejności zwrócić się z tym apelem do arcypatriotow z Konfederacji, czyli Szczesc Boże Brauna, Bobasa Bosaka, Winnickiego, Dziambora i reszty tej ferajny, która w liczbie 11 głosowała ZA uchwaleniem ustawy o darmowym oddaniu Judesejom wszystkich polskich zasobów naturalnych. Więc trzeba było się o to zapytać tych zalanych gnoi, którzy wciskają Wam ciemnotę o swoim patriotyzmie, a w rzeczywistości robiąc wszystko co jest tych deklaracji zaprzeczeniem, śmiejąc się z naiwności frajerów za ich plecami
 • @adevo 16:36:54
  Taką bazę danych osobowych + nr. konta bankowego, od dawna można sprzedać z dużym zyskiem a Pan żeś teraz oprzytomniał? Siejcie dalej swoje dane po śmietniku, jakim jest internet, tylko potem nie beczcie, że ktoś was okradł. Sami ułatwiacie złodziejom i oszustom robotę.
 • @viridiana 13:36:58
  Szanowna Pani, Pani tok myślenia wskazuje że może być Pani Żydówką bo myśli Pani po żydowsku. Z pewnością jeśli Pani miałaby dostęp do danych osobowych to by je pani sprzedała bo taka handlowa jest natura Żydów. Oni nie wiedzą co to jest dobro wspólne, nie przejęli prawa miłości bliźniego wskazanego im przez Jezusa itd. proszę więc nie mącić jak nic konstruktywnego Pani nie wnosi. Jeśli ma Pani jakieś lepsze rozwiązanie do zbiórki głosów poparcia dla Aktorów Woli Narodu takiego sposobu który bezkosztowo możnaby użyć to proszę go przedstawić.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30