Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
129 postów 116 komentarzy

Teresa Garland

Prezydentka - Państwo i prawo powinno służyć człowiekowi i jego dobru a polityka powinna być rozsądną troską o dobro wspólne. Egzekwowanie w Polsce sprawiedliwości i poszanowanie Naturalnych Praw Człowieka Polacy muszą sobie dopiero wywalczyć.

TRS Oświadczenie ws Wyborów 2020 - #ZostańwDomu

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

TRS Oświadczenie ws Wyborów 2020 - #ZostańwDomu

 

TRS Oświadczenie ws Wyborów 2020 - #ZostańwDomu

 

Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego – Społeczny Komitet Konstytucyjny zaleca powstrzymanie się od pójścia na wybory przydenckie w dniu 28 czerwca 2020 roku, albowiem ich rozstrzygnięcie ustalono już przed wybrami. #ZostańwDomu

 

Konieczna jest samoorganizacja Narodu Polskiego przed totalitaryzacją stosunków społecznych, ekonomicznych, politycznych a także medycznych.

 

Istniejąca w Polsce orydnacja wyborcza jest sprzeczna z Konstytucją i jest oparta na apartheidzie politycznym w praktyce wykluczającym rdzennych Polaków z możliwości kandydowania na jakikolwiek urząd publiczny, w tym na urząd Prezydenta Polski. Naród Polski nie ma w tych wyborach swojego reprezentanta, swoich reprezentantów mają partie i agentury obcych państw.

 

Korzystając z okazji zachęcam do zapoznania się z poniższym projektem nowego kodeksu wyborczego a następnie jego poparciem poprzez Akt Woli Narodu nr 2. Trzeba zebrać 10 milionów podpisów poparcia. Tu link: https://aktywolinarodu.wordpress.com/2020/06/19/akt-woli-narodu-nr-2-nowy-kodeks-wyborczy/

 

z pozdrowieniami

Teresa Garland,

Tel. 697357009

Prezydent Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

https://tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/

Akty Woli Narodu do pobrania tu:

https://aktywolinarodu.wordpress.com/

 

Projekt nowej orydnacji wyborczej która wymaga poparcia społecznego w celu jej wdrożenia:

 

Nowa Ordynacja Wyborcza - Projekt Nowego Kodeksu Wyborczego – Wersja 8 z dnia 19 VI 2020r.

 

Wybory do Sejmu

1.Datę następnych wyborów do Sejmu ogłasza Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej miesiąc czasu po ostatnich odbytych wyborach. Ogłasza on datę rozpoczęcia i zakończenia głosowania. Głosowanie odbywa się w okresie trzech miesięcy. Senat likwiduje się.

2.Kandydaci samodzielnie zgłaszają swoje kandydatury do Sejmu już w dzień po ogłoszeniu przez Prezydenta daty następnych wyborów. Kandydaci mogą kandydować i być wybierani tylko z terenu tego okręgu tj. dawnego województwa wg starego podziału administracyjnego na 49 województw, gdzie są zameldowani.

3.Zgłoszenia kandydatów do Sejmu przyjmuje Urząd Gminy, którego obowiązkiem jest do siedmiu dni wysłanie zgłoszenia kandydata do Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie. PKW do siedmiu dni od zgłoszenia z gminy, zamieszcza imię i nazwisko kandydata, nazwę gminy, nazwę okręgu tj.województwa wg starego podziału administracyjnego na 49 województw, oraz wszystkie pozostałe informacje o kandydacie na specjalnej stronie do tego dedykowanej, gdzie każdy obywatel może wejść i przeglądnąć sylwetki kandydatów ze swojej gminy oraz okręgu wyborczego czyli województwa wg starego podziału admnistracyjnego na 49. Okręgi wyborcze będą pokrywać się z PRLowskim podziałem administracyjnym terytorium polskiego na 49 województw. Kandydat może zgłosić chęć uczestnictwa w wyborach najpóźniej 3 miesiące przed terminem wyborów.

4.Wymogi formalno-prawne przy rejestracji kandydatów na Posłów: wiek kandydata minimum 21 lat, uregulowany stosunek do służby wojskowej, niekaralność, obywatel Polski, obowiązkowo trzeba zaznaczyć pochodzenie etniczne (w przypadku kłamstwa kandydat zostaje skasowany, z tym że aby go skasować to muszą być dowody na to że jego pochodzenie jest inne niż zadeklarowane. Kasowania dokonuje Urząd Gminy który musi udowodnić kandydatowi kłamstwo pochodzeniowe zasięgając informacji w stosownych instytucjach i archiwach). Obowiązkowo należy wpisać członkowstwo w konkretnej partii politycznej lub innej organizacji, jeśli kandydat gdzieś przynależy lub przynależał. Każdy kandydat musi zadeklarować wyznanie. Każdy kandydat musi zaznaczyć czy posiada tzw. cenzus czyli ukończony dobrowolny kurs przygotowawczy do zajmowania się polityką. Kandydat musi podpisać oświadczenie że: „Uznaje Rzeczpospolitą Polską za najwyższy podmiot prawa wspólnotowego, przestrzega praw, obowiązków i zasad wypływajacych z cywiliazcji łacińskiej i etyki katolickiej.” Znosi się wymóg podpisów poparcia dla kandydatów. Znosi się wszelkie progi wyborcze.

5.Okręgi do Sejmu wielomandatowe. Do Sejmu wchodzą kandydaci którzy otrzymali najwięcej głosów z terytorium danego okręgu tj.dawnego województwa. Po kilku z każdego okręgu/województwa (w zależności od liczby ludności w danym okręgu/województwie). Obowiązuje zasada większości względnej czyli dla skuteczności wyboru wystarcza, aby liczba głosów oddanych na rzecz kandydata przewyższała liczbę głosów oddanych na rzecz pozostałych kandydatów, nie musi ona jednak przekraczać połowy ogólnej liczby głosujących. 

6.Do Sejmu wybiera się 240 Posłów, po kilku Posłów z każdego okręgu (w zależności od liczby ludności w danym okręgu). Okręgów wyborczych jest 49 czyli tyle ile było województw w czasach PRLu. Terytoria okręgów wyborczych są dokładnie takie same jak terytoria byłych 49 województw. Okręgi/województwa wyborcze do Sejmu są stałe i niezmienne w czasie.

7.Posłów na Sejm wybiera się tylko na jedną kadencję. Jeśli ktoś już zasiadał w Sejmie to nie ma już prawa do kandydowania ponownie.

8.Zakazuje się płatnej reklamy kandydatów oraz przez podmioty trzecie tj.ewentualnych ukrytych lobbystów. Kandydaci sami poprzez swoje działania dla społeczności automatycznie stają się osobami znanymi i wiarygodnymi. Telewizje regionalne mają obowiązek udostępnienia kandydatom bezpłatnej emisji w okresie miesiąca przed rozpoczęciem się wyborów. Ilość czasu antenowego dla każdego kandydata nie powinna być mniejsza niż 5 minut. Kandydaci osobiście mogą i mają prawo informować o tym że będą kandydować do Sejmu oraz przedstawiać swoje pomysły i postulaty. Rok przed wyborami gmina ma obowiązek wydrukowania ulotek prezentujących wszystkich zgłoszonych z danej gminy kandydatów do Sejmu i przesłanie tych ulotek do każdego mieszkańca gminy. W ulotce musi być informacja o terminach spotkań publicznych z każdym kandydatem. Pomieszczenia do spotkań udostępnia bezpłatnie gmina. Miesiąc przed wyborami gmina ma obowiązek wydrukowania ponownie ulotki prezentującej wszystkich zgłoszonych z danej gminy kandydatów do Sejmu i przesłanie tych ulotek do każdego mieszkańca gminy. Miejsca kandydatów na listach wyborczych ustawiane są w kolejności alfabetycznej po nazwiskach.

9.Głosowanie jest jawne. Głosowanie odbywa się tylko na terytorium Polski – tylko w Polsce. Polonusi posiadający obywatelstwo polskie mają prawo do głosowania ale tylko w Polsce, w gminie w której ostatnio byli zameldowani. Znosi się głosowanie korespondencyjne. Nie ma głosowania przez internet chyba że z komputera znajdującego się w gminie tzw. Głosomatu (słowo pochodzi od bankomatu czyli maszyny wydającej automatycznie pieniądze dając na żądanie potwierdzenie wypłaty)

10.Głosowanie odbywa się w specjalnym okienku gminnym w okresie trzech miesięcy od dnia rozpoczęcia dnia wyborów. Każdy głosujący otrzymuje z gminy pisemne potwierdzenie ze znakiem wodnym na drukach ścisłego zarachowania że głosował i na kogo głosował. Po zagłosowaniu nie wolno zmieniać decyzji co do swojego wyboru. Głosować można tylko raz, ale można głosować jednoczesnie na kilku kandydatów.

11.Poseł lub inny wybieralny funkcjonariusz publiczny może być odwołany w trakcie kadencji jeśli działa na szkodę dobra wspólnego społeczeństwa. Wystarczy zebrać ilość głosów go odwołujących większą od liczby głosów jaka została na niego oddana podczas wyborów czyli podczas jego wybierania.

12.Znosi się immunitet Posła i każdego innego wybieralnego funkcjonariusza publicznego.

 

Wybory do Rad Gmin, na Burmistrzów, na Wójtów i na Prezydentów miast

Odbywają się na tych samych zasadach, wg tych samych procedur i reguł co wybory do Sejmu. Z tym że okręgi wyborcze zawężają się do terytorium danej gminy. Liczba radnych danej gminy nie może być większa od obecnej liczby radnych ale dobrze by było aby była zmniejszona. Wszystkich wybiera się na jedną kadencję.

 

Informacja o Sejmikach wojewódzkich i Powiatach

Sejmiki Wojewódzkie likwiduje się. Nowymi obszarami administracji terytorium Polski będą województwa w podziale admnistracyjnym na 49 województw zarządzanych przez Wojewodę mianowanego przez Prezydenta. Jego pomocnikami będą Radni gmin wchodzących w skład danego województwa. Powiaty likwiduje się. Niektóre dotychczasowe zadania powiatów przejmą gminy a resztę nowe województwa.

 

Wybory na Prezydenta

Wybory na Prezydenta są jawne i bezpośrednie. Każdy obywatel który ukończył 35 lat może kandydować na Prezydenta. Znosi się wymóg podpisów poparcia dla kandydata. Rejestracja w gminie na takich samych zasadach jak na Posła. Wybory na Prezydenta odbywają się na tych samych zasadach co Wybory do Sejmu z tym że w każdym okręgu/województwie w całej Polsce na kartach wyborczych będą widnieli wszyscy zarejestrowani kandydaci na Prezydenta.

Dodatkowo procedura wyborcza na Prezydenta przewiduje prawybory w celu wyłonienia maksymalnie 100 końcowych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prawybory będą polegały na bezpośrednim zebraniu przez kandydatów głosów poparcia od obywateli za pomocą np. list podpisów lub za pomocą przelewu 1 grosza na indywidualne konto kandydata. Na karcie poparcia powinno być napisane: „Imię i nazwisko osoby zgłaszającej, PESEL, adres, podpis oraz klauzula” Popieram (Imię i nazwisko kandydata) na Prezydenta Polski”” a w tytule przelewu powinno być napisane: „Dar od (swój PESEL) Popieram (Imię i nazwisko kandydata) na Prezydenta Polski”. Dokładnie 3 miesiące przed planowanym rozpoczęciem się wyborów, kandydat przynosi do swojej gminy głosy poparcia dla swojej osoby, a gmina do 7 dni, po komisyjnym przeliczeniu tych głosów przesyła do PKW informację o ilości oddanych na danego kandydata głosów poparcia. PKW do 7 dni od momentu otrzymania ze wszystkich gmin w Polsce informacji (ale nie później niż 75 dni przed rozpoczynającym się dniem wyborów), publikuje na swoich stronach listę z zakwalifikowanymi kandydatami na Prezydenta Polski oraz listę pozostałych z informacją ile kto zebrał głosów poparcia. Pierwszych 100 kandydatów którzy zebrali największą ilość głosów poparcia zostaje dopuszczonych do wyborów definitywnych.

Autor:Teresa Garland, skr.poczt.88, 32-050 Skawina Tel. 697357009 mail: teresagarland@fidespolska.pl

 

 

 

 

 

 

KOMENTARZE

 • "TRS Oświadczenie ws Wyborów 2020 - #ZostańwDomu"
  ---------------
  Czarciego pomiotu człowiek nie przechytrzy!
  Dlaczego?
  Bo zostanie w domu - to też wybór - więc jak byś się w tzw. demonkraturze nie obrócił - to i tak masz zawsze przed sobą czekający na ciebie - kocioł ze smołą i siarką.
  Wniosek?
  Tzw. demonkratura - to nie żarty!
 • To wszystko
  Przypomina mi pana Jana Zbigniewa Potockiego.
  Ta Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego. Kto powołał tę radę?
 • Rdzenni Polacy sami wykluczają się z możliwości objęcia
  urzędów publicznych.

  Rdzenny Polak ma za mało siana w głowie, aby jakaś wspólnotowa myśl mu się pod czachę zabłąkała, i doszedł do porozumienia z sąsiadem.

  Sami swoi.

  A proponowana zmiana, polegająca na likwidacji senatu, świadczy o intencjach.
 • Glosujcie na mnie albo wcale?
  ludzie ludzie
 • @zbig71 10:48:20
  kto powolal? ja ze szwagrem oraz jego szwagier czyli ja ;)
 • @zbig71 10:48:20
  z ostatniej chwili: oswiadczenie TRS zostalo poparte przez federacje galaktyczna ALFA :)
 • @interesariusz z PL 12:05:18
  skad wiemy czy rdzenni?
 • @ Autorka - 5*
  https://wiernipolsce1.files.wordpress.com/2015/04/307781_120407971398436_967836710_n.jpg?

  DK
 • @interesariusz z PL 12:05:18
  "Rdzenny Polak ma za mało siana w głowie"

  To rezultat 1000 lat degeneracji umysłu przez żydo-katolicki Kościół.
  Kilka lat rządów ludowo narodowych 1918-26 to za mało na odbudowę narodowej świadomości. A propaganda czasów PRL 1956-80 była fatalna dla narodowego myślenia o Polsce.

  A jak teraz to nadrobić?
 • @MacGregor 12:28:54
  Albo Ludowy Front Judei.
 • Ten kto jest za bojkotem wyborów służy obecnej formacji politycznej czyli PiS - owi
  i jest za MONOPOLEM jednej partii czyli w krótkiej przyszłości DYKTATURĄ. A wiemy z okresu międzywojennego jak się to zakończyło. Czy tego typu promowane teksty to głupota? sabotaż? czy dywersja? niech Czytelnik odpowie sobie sam.
 • @MacGregor 12:28:00
  Mac Gregor to nie tak! Głosuj sam na siebie! Po co Ci pośrednik/przedstawiciel?! Nie rozumiesz?! Ja przejąłem władzę jakoś dwa tygodnie temu. I jest mi z tym dobrze. I co najważniejsze nikt mnie za to nie zamknął! Polecam! :)
 • @Rzeczpospolita 15:00:07
  To nie jest bojkot wyborów! To jest wybór zagwarantowany Konstytucją. Albo rządzi za ciebie hołownia, albo rządzisz sam. Wybieraj :)
 • @Tomasz M. Wandala 15:45:05
  NIE CHODZI O ŻADEN BOJKOT WYBORÓW!!! Głosowanie na siebie to nie bojkot!!! Zrozum to wreszcie!
 • @zbig71 10:48:20
  Jak to kto? Pani Garland. Nie tylko ją powołała, ale zrobiła się prezydentem, gdyż innych kandydatów nie było.
 • @Tomasz M. Wandala 15:45:05
  Spokojnie, bez obaw. PT. Dyskutanci tej Pani nie promują, tylko się z Niej nabijają.
 • @Uchoigielne 19:46:31
  Podpisuję się pod apelem. !
 • @viridiana 19:25:26
  Witam. Co tam? Nic? To: wypad!
 • @JimA 20:53:52
  Widać jaki kandydat, tacy wyborcy - żałosna patologia.
 • Bojkot wyborów
  .
  jest jedyną opcją dla myślącego Polaka w tej sytuacji, kiedy w Polsce znajdują się obce wojska okupacyjne.

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/polacy-bojkotuja-wybory/

  Udział w wyborach jest dla okupanta bardzo ważny, dlatego jego psy propagandowe wściekle do tego nawołują, ujadając do upadłego, bowiem oznacza on akceptację reżymu okupacyjnego. Dla okupanta jest to niezmiernie ważne, aby to poparcie reżymu okupacyjnego było jak najwyższe. Naturalnie okupant zadba o "estetykę" wyników wyborów, zgodnie z zaleceniem wielkiego demokraty XX. wieku Dżugaszwili, patrz w linku powyżej, ale zabiegi estetyczne będą tym trudniejsze, im więcej wyborców zbojkotuje te wybory.

  Wielu fascynuje ten PO.PiS demokracji, jaki sprawiono Polakom, ta różnobarwna prlejada tzw. partii, jednak pomocnym może być zastanowić się, czym jest partia:

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/slowni/#Partia

  bo wiedza o tym jest mało wśród populacji polskich wyborców rozpowszechniona, a egzorcyzmy partii, polegające na konstruowaniu tzw. koalicji, fascynują wielu. Jak straszliwe są szkody wśród wyborców dokumentuje wezwanie zamieszczone w tymże portalu:

  - https://krzysztofjaw.neon24.pl/post/156109,budujmy-nasza-polske-z-a-duda

  najwyraźniej autor uległ wpływom ujadającej propagandy wyborczej.

  Nie ma żadengo wyboru pomiędzy PO i PiS, bowiem są to jedynie dwie strony tego samego medalu, okupacji kraju przez siły zewnętrzne ze wszystkimi konsekwencjami takiej okupacji dla ludności. Zostały zresztą utworzone zgodnie z zaleceniem 2 panowania

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/na-ra/#Chomsky_2

  nad okupowaną ludnością.
 • "Oddaj głos !"
  .
  @Laznik 14:44:30

  Dla psów przyjmuje ta komenda formę: "Daj głos !"

  Czy zastanowiłeć się czytelniku, o co chodzi z tym oddawaniem głosu ? Jakie to ma konsekwencje ?

  Jedynie w dniu wyborów otrzymujesz prawo do dać swój głos, jedynie w okienku tych paru godzin zezwala Ci demokracja wogóle jakiś głos posiadać. Po oddaniu głosu, najpóźniej po zamknięciu wyborów nie masz żadnego głosu więcej. Czy jesteś tego świadom, Ty nie masz więcej żadnego głosu, tzn. nie masz nic więcej do gadania na ten temat, prze całe 4 albo 5 lat z reguły, w demokracji jesteś przez cały ten czas niemową.

  Czy wiesz w czyje ręce oddajesz Twój głos ? Ten, ci, co przechwycą Twój głos, mogą przez całą kadencję robić z nim co im się rzewnie podoba, jakie masz możliwości domagać się swego głosu, albo jeszcze lepiej, kontroli, co taki posiadacz Twego głosu z nim robi ? Praktycznie nie masz żadnych. Załóżmy, że posiadacz/-e Twego głosu wymyślą ustawę aby cię okraść, prawo podatkowe jest znakomitym sposobem, i zostaniesz ogradziony dzięki temu, że oddałeś Twój głos złodziejom z jakiejś tzw partii.

  Zastanów się, czy domagający się Twego głosu są godni zaurania ? Przez 4 lata, czy oddałbyś komuś z tzw. partii twe pieniądze, aby dysponował nimi n.p. przez 4 lata ? A tu jeszcze masz organizację państwa z jej aparatami przemocy

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/slowni/#PPZ

  które ostatnio nałożyły Ci szanowny czytelniku nawet kaganiec na pysk i włączyły cały aparat przemocy, aby to na Tobie wymusić, niezależnie od tego, czy uważasz to sensowne czy nie, niezależnie od tego czy to ma w ogóle jakiś sens ? Ot taka fantazja, ale Ty oddałeś Twój głos, jesteś inwalidą, niemową !
 • @Uchoigielne 19:46:31
  Ostrzegam, że tego typu wypowiedzi nie będą tolerowane na tym portalu i skończy się to urlopem. Nie jest to pierwszy komentarz, który usuwam.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31