Gorące tematy: Wybory 2020 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
56 postów 82 komentarze

Teresa Garland

Prezydentka - Państwo i prawo powinno służyć człowiekowi i jego dobru a polityka powinna być rozsądną troską o dobro wspólne. Egzekwowanie w Polsce sprawiedliwości i poszanowanie Naturalnych Praw Człowieka Polacy muszą sobie dopiero wywalczyć.

Nowy Kodeks Wyborczy - Projekt

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Poniżej projekt nowego Kodeksu Wyborczego. Proszę o nanoszenie poprawek. Teresa Garland 697357009

 

Nowa Ordynacja Wyborcza - Projekt Nowego Kodeksu Wyborczego – Wersja 6 z dnia 6 I 2020r.

 

Wybory do Sejmu

1.Datę następnych wyborów do Sejmu ogłasza Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej miesiąc czasu po ostatnich odbytych wyborach. Ogłasza on datę rozpoczęcia i zakończenia głosowania. Głosowanie odbywa się w okresie trzech miesięcy. Senat likwiduje się.

2.Kandydaci samodzielnie zgłaszają swoje kandydatury do Sejmu już w dzień po ogłoszeniu przez Prezydenta daty następnych wyborów. Kandydaci mogą kandydować i być wybierani tylko z terenu tego okręgu tj. dawnego województwa wg starego podziału administracyjnego na 49 województw, gdzie są zameldowani.

3.Zgłoszenia kandydatów do Sejmu przyjmuje Urząd Gminy, którego obowiązkiem jest do siedmiu dni wysłanie zgłoszenia kandydata do Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie. PKW do siedmiu dni od zgłoszenia z gminy, zamieszcza imię i nazwisko kandydata, nazwę gminy, nazwę okręgu tj.województwa wg starego podziału administracyjnego na 49 województw, oraz wszystkie pozostałe informacje o kandydacie na specjalnej stronie do tego dedykowanej, gdzie każdy obywatel może wejść i przeglądnąć sylwetki kandydatów ze swojej gminy oraz okręgu wyborczego czyli województwa wg starego podziału admnistracyjnego na 49. Okręgi wyborcze będą pokrywać się z PRLowskim podziałem administracyjnym terytorium polskiego na 49 województw. Kandydat może zgłosić chęć uczestnictwa w wyborach najpóźniej 3 miesiące przed terminem wyborów.

4.Wymogi formalno-prawne przy rejestracji kandydatów na Posłów: wiek kandydata minimum 21 lat, uregulowany stosunek do służby wojskowej, nieposzlakowana opinia, niekaralność, obywatel Polski, obowiązkowo trzeba zaznaczyć pochodzenie etniczne (w przypadku kłamstwa kandydat zostaje skasowany, z tym że aby go skasować to muszą być dowody na to że jego pochodzenie jest inne niż zadeklarowane. Kasowania dokonuje Urząd Gminy który musi udowodnić kandydatowi kłamstwo pochodzeniowe zasięgając informacji w stosownych instytucjach i archiwach). Obowiązkowo należy wpisać członkowstwo w konkretnej partii politycznej lub innej organizacji, jeśli kandydat gdzieś przynależy lub przynależał. Każdy kandydat musi zadeklarować wyznanie. Każdy kandydat musi zaznaczyć czy posiada tzw. cenzus czyli ukończony dobrowolny kurs przygotowawczy do zajmowania się polityką. Kandydat musi podpisać oświadczenie że: „Uznaje Rzeczpospolitą Polską za najwyższy podmiot prawa wspólnotowego, przestrzega praw, obowiązków i zasad wypływajacych z cywiliazcji łacińskiej i etyki katolickiej.” Znosi się wymóg podpisów poparcia dla kandydatów. Znosi się wszelkie progi wyborcze.

5.Okręgi do Sejmu wielomandatowe. Do Sejmu wchodzą kandydaci którzy otrzymali najwięcej głosów z terytorium danego okręgu tj.dawnego województwa. Po kilku z każdego okręgu/województwa (w zależności od liczby ludności w danym okręgu/województwie).  Obowiązuje zasada większości względnej czyli dla skuteczności wyboru wystarcza, aby liczba głosów oddanych na rzecz kandydata przewyższała liczbę głosów oddanych na rzecz pozostałych kandydatów, nie musi ona jednak przekraczać połowy ogólnej liczby głosujących. 

6.Do Sejmu wybiera się 240 Posłów, po kilku Posłów z każdego okręgu (w zależności od liczby ludności w danym okręgu). Okręgów wyborczych jest 49 czyli tyle ile było województw w czasach PRLu. Terytoria okręgów wyborczych są dokładnie takie same jak terytoria byłych 49 województw. Okręgi/województwa wyborcze do Sejmu są stałe i niezmienne w czasie.

7.Posłów na Sejm wybiera się tylko na jedną kadencję. Jeśli ktoś już zasiadał w Sejmie to nie ma już prawa do kandydowania ponownie.

8.Zakazuje się płatnej reklamy kandydatów oraz przez podmioty trzecie tj.ewentualnych ukrytych lobbystów.  Kandydaci sami poprzez swoje działania dla społeczności automatycznie stają się osobami znanymi i wiarygodnymi. Telewizje regionalne mają obowiązek udostępnienia kandydatom bezpłatnej emisji w okresie miesiąca przed rozpoczęciem się wyborów. Ilość czasu antenowego dla każdego kandydata nie powinna być mniejsza niż 5 minut. Kandydaci osobiście mogą i mają prawo informować o tym że będą kandydować do Sejmu oraz przedstawiać swoje pomysły i postulaty. Rok przed wyborami gmina ma obowiązek wydrukowania ulotek prezentujących wszystkich zgłoszonych z danej gminy kandydatów do Sejmu i przesłanie tych ulotek do każdego mieszkańca gminy. W ulotce musi być informacja o terminach spotkań publicznych z każdym kandydatem. Pomieszczenia do spotkań udostępnia bezpłatnie gmina. Miesiąc przed wyborami gmina ma obowiązek wydrukowania ponownie ulotki prezentującej wszystkich zgłoszonych z danej gminy kandydatów do Sejmu i przesłanie tych ulotek do każdego mieszkańca gminy. Miejsca kandydatów na listach wyborczych ustawiane są w kolejności alfabetycznej po nazwiskach.

9.Głosowanie jest jawne. Głosowanie odbywa się tylko na terytorium Polski – tylko w Polsce. Polonusi posiadający obywatelstwo polskie mają prawo do głosowania ale tylko w Polsce, w gminie w której ostatnio byli zameldowani. Znosi się głosowanie korespondencyjne. Nie ma głosowania przez internet chyba że z komputera znajdującego się w gminie tzw. Głosomatu (słowo pochodzi od bankomatu czyli maszyny wydającej automatycznie pieniądze dając na żądanie potwierdzenie wypłaty)

10.Głosowanie odbywa się w specjalnym okienku gminnym w okresie trzech miesięcy od dnia rozpoczęcia dnia wyborów. Każdy głosujący otrzymuje z gminy pisemne potwierdzenie ze znakiem wodnym na drukach ścisłego zarachowania że głosował i na kogo głosował. Po zagłosowaniu nie wolno zmieniać decyzji co do swojego wyboru.

11.Poseł może być odwołany w trakcie kadencji jeśli działa na szkodę dobra wspólnego całego społeczeństwa.

12.Znosi się immunitet Posła.

 

Wybory do Rad Gmin, na Burmistrzów, na Wójtów i na Prezydentów miast

Odbywają się na tych samych zasadach, wg tych samych procedur i reguł co wybory do Sejmu. Z tym że okręgi wyborcze zawężają się do terytorium danej gminy. Liczba radnych danej gminy nie może być większa od obecnej liczby radnych ale dobrze by było aby była zmniejszona. Wszystkich wybiera się na jedną kadencję.

 

Informacja o Sejmikach wojewódzkich i Powiatach

Sejmiki Wojewódzkie likwiduje się. Nowymi obszarami administracji terytorium Polski będą województwa w podziale admnistracyjnym na 49 województw zarządzanych przez Wojewodę mianowanego przez Prezydenta. Jego pomocnikami będą Radni gmin wchodzących w skład danego województwa. Powiaty likwiduje się. Niektóre dotychczasowe zadania powiatów przejmą gminy a resztę nowe województwa.

 

Wybory na Prezydenta

Wybory na Prezydenta są jawne i bezposrednie. Każdy obywatel który ukończył 35 lat może kandydować na Prezydenta. Znosi się wymóg podpisów poparcia dla kandydata. Rejestracja w gminie na takich samych zasadach jak na Posła. Wybory na Prezydenta odbywają się na tych samych zasadach i wg tej procedury i reguł co Wybory do Sejmu z tym że w każdym okręgu/województwie w całej Polsce na kartach wyborczych będą widnieli wszyscy zarejestrowani kandydaci na Prezydenta.

 

Autor: Teresa Garland, skr.poczt.88 32-050 Skawina, Tel. 697357009,

mail:teresagarland1@gmail.com,teresagarland@fidespolska.pl,

KOMENTARZE

 • Co nie ma odważnych skomentować propozycje wyborcze ?
  Bracia Słowianie ! żydostwo które okupuje Polskę NIE zgodzi się na żadną zmianę wyborczą ! bo zmiana groziła by żydom stracenie władzy nad Polakami i Polską ! DZIŚ żydostwo w systemie ŻYDOKRACJI ma pełną Władzę w Polsce !

  Polacy Słowianie ! w wyborach startują wyłącznie żydzi którzy mniej lub więcej popierają system ŻYDOKRACJI [ żydowski rasizm ] więc nie dajcie się ogłupiać i napuszczać bo jakbyście nie tasowali kart wyborczych ZAWSZE wyciągniecie żyda ! TYLE.

  Ireneusz Tadeusz Słowianin Lach.
 • Taki projekt ordynacji wyborczej, się nadaje do wyboru rodzaju siana dla owieczek.
  .
  Pkt. 2 Do poprawki.
  Podział ziemi PRL na 49 kawałków.

  Co ma wspólnego z siłą i inteligencją najlepszych z najlepszych przedstawicieli narodu.

  Pkt. 6. do wyjaśnienia pewnej liczby 240.
  Sposób obliczania 240 miejsc w Sejmie.
 • @goodness 10:10:10
  Jeden pkt 11. jest prawidłowy.

  11.Poseł może być odwołany w trakcie kadencji jeśli działa na szkodę dobra wspólnego całego społeczeństwa.
 • Bez jaj
  Zniesienie limitu podpisów przy kandydowaniu na prezydenta? Ma być setka kandydatów?
  I państwo scentralizowane?
  Ja zamiast wieku i jakiegoś kursu rzekomo przygotowującego do zajmowania się polityką, wolałbym znać wcześniejsze miejsca pracy kandydata.
 • @goodness 11:08:39
  W tym punkcie pełna zgoda. W kilku innych również bym się zgodził A nie zgodzilbym się z mniejszością, acz ważną, wg mnie
 • @goodness 10:10:10
  Szanowny Panie @goodness
  Odnośnie pańskiego zdania: "Pkt. 2 Do poprawki. Podział ziemi PRL na 49 kawałków."

  tu wytłumaczenie dlaczego tak chcę zrobić:
  Uważam że sejmiki wojewódzkie są to żydowsko-niemieckie agentury które trzymają w łapie polską gospodarkę i ukierunkowują rozwój lub niedorozwój konkretnych gałęzi gospodarki, za pomocą kierownia tam lub braku kierowania środków finansowych z funduszy europejskich. Żeby zniszczyć tę patologię trzeba zlikwidować sejmiki wojewódzkie i powrócić do 49 województw, tak jak było to w latach 1975-1999. To jest rozwiązanie już przetestowane przez Gierka w 1975 roku kiedy chciał rozbić kliki w starych województwach. Aby to zrobić muszę mieć ludzi do obstawienia i zarządzania tymi nowymi 49 województwami, stąd mój pomysł aby wdrożyć nowy Kodeks Wyborczy w którym okręgi wyborcze do Sejmu będą wielomandatowe i których powierzchnie będą pokrywały się ze starymi powierzchniami. Ci ludzie którzy nie dostaną się do Sejmu wg nowego Kodeksu Wyborczego mojego autorstwa, będą już niejako zgrupowani podług starego podziału administracyjnego państwa polskiego, i będą mogli kandydować do wyborów samorządowych w nowych 49 województwach. Dlatego też nie uwzględniłam JOWów w moim projekcie lecz 49 okręgów wielomandatowych."

  co do Pańskiego zdania:
  "Pkt. 6. do wyjaśnienia pewnej liczby 240.
  Sposób obliczania 240 miejsc w Sejmie."

  Im mniej ich będzie tym szybciej powinni się dogadać w każdym temacie. W systemie prezydencko-ludowym byłoby to dobre. tu link:
  http://teresagarland.neon24.pl/post/152953,system-pl-czyli-nowy-ustroj-dla-polski
  http://teresagarland.neon24.pl/post/153118,demokracja-partycypacyjna-utworz-punkt-dp

  Co do sposobu obliczania to widzę to tak:
  38.000.000 (liczba obywateli Polskich / 240 (liczba posłów) = 158.333 obywateli na jednego Posła.
  Następnie dzieli się liczbę obywateli zamieszkałych w każdym okregu (wg starego podziału terytorialnego Polski na 49 województw) przez 158333 czyli ilu obywateli przypada na jednego posła i mamy wynik ile dane województwo będzie mogło wybrać posłów do Sejmu.
  Przykład: województwo krakowskie liczba ludności 1232000 (dane z 1990r.) / 158333 = 7,78 czyli zaokrąglamy w górę i wychodzi nam liczba 8 posłów z okręgu województwa krakowskiego.
  http://ibrbs.pl/mediawiki/index.php/Plik:Woj._krakowskie2.png
 • @Wican 11:09:08
  Szanowny Panie @Wican
  Zachęcam Pana jak i innych do przestudiowania systemów wyboru na Prezydenta w innych krajach na świecie. Takiego "demokratycznego rezimu" dotyczącego wyboru Prezydenta jak ten który jest zapisany w "naszym" obecnym Kodeksie Wyborczym, nie ma nigdzie na świecie.

  Ponadto, to że ktoś będzie kandydował wcale nie znaczy że zostanie wybrany.....
 • Brakujące gwiazdki
  Dziwne, że ja je muszę dawać. Źle świadczy o czytelnikach. Pani Prezydentka wgłębiła się w temat i podaje nam propozycje własne!
  Dzięki!
  *****
 • @Prezydentka 13:18:04
  Witam Serdecznie!
  Dziękuję za podjęcie bardzo ważnego tematu jakim jest ordynacja wyborcza państwa demokratycznego.
  Moim zdaniem, tylko system naturalnej równowagi demokracji może tworzyć narodowe wybory.

  Statystyczne liczenie dawało i daje fałszywy wynik wyborczy.
  Ludzi nie można liczyć na sztuki jak zwierzęta w danym okręgu o większej czy mniejszej populacji. Każdy człowiek posiada wyjątkową osobistą kulturę, wiek przed wyborczy, wiek starczej niesprawności, jeszcze jest grupa ludzi obojętnych.
  Wynik 100% głosujących, uważam obywateli uprawnionych do głosowania, którzy przed wyborami podpiszą deklarację o przystąpieniu z wolną wolą do głosowania wyborczego. Lecz parlament musi mieć stałą sumę miejsc, bez względu na demografię.
  Bardzo cenię dobre chęci Pani w poprawie losu Polaków. Ale liczenie przedmiotowe, pokazuje stare powtarzane błędy wszystkich poprzednich ordynacji, które Szerokim łukiem omijały podmiot – Naród Polski.

  Demokracja jest władzą narodu. Dlatego nie można tworzyć ordynacji partyjnej, organizacji LGBT....Nie można kasować senatu, czy zabierać immunitetu parlamentarzystom przy wątpliwej obronności Kraju.
 • @Prezydentka 13:25:07
  Ja akuirat znam się na takich rzeczach. I w Polsce, ja bym raczej prezydenta osłabił, a wzmocnił premiera.
 • @Wican 08:58:29
  Znam się teoretycznie. Na prawie wyborczym, itd
 • @goodness 16:42:39
  Dodam, ordynacja wyborcza musi wybierać najlepszych kandydatów na prezydenta.

  Ośmiesza i poniża Pani demokrację, przez liczenie w jednym worku profesorów razem z małymi ludźmi spod budki z piwem.
  Tak liczyć ludzi kodeksu wyborczego demokracji nie można.

  Jak mawiał Albert Einstein: „Jeżeli to - o czym mówisz - potrafisz przedstawić przy pomocy liczby, to wiesz coś o tym. Inaczej twoja mowa jest mętna i pokrętna.”

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930