Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
129 postów 116 komentarzy

Teresa Garland

Prezydentka - Państwo i prawo powinno służyć człowiekowi i jego dobru a polityka powinna być rozsądną troską o dobro wspólne. Egzekwowanie w Polsce sprawiedliwości i poszanowanie Naturalnych Praw Człowieka Polacy muszą sobie dopiero wywalczyć.

SPOŁECZNY SYSTEM SPRAWIEDLIWOŚCI – Projekt

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Projekt wstępny dekretu dotyczący przywrócenia w Polsce prawa i egzekwowania sprawiedliwości. Proszę o nanoszenie poprawek.

 

SPOŁECZNY SYSTEM SPRAWIEDLIWOŚCI – Projekt

 

Projekt wstępny dekretu dotyczący przywrócenia w Polsce prawa i egzekwowania sprawiedliwości. Proszę o nanoszenie poprawek.

 

Preambuła

Państwowy Trybunał Stanu i system tzw.sprawiedliwości nie działają. Są fikcją i karykaturą. Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego – SKK działająca w obronie Naturalnych Praw Człowieka, obywatela oraz demokracji i Konstytucji, postanawia przywrócić w polskim orzecznictwie sądowym ład, sprawiedliwość i naturalny porządek prawny oparty na celu prawa jakim jest dobro człowieka ustanawiając opiniotwórczy Społeczny System Sprawiedliwości.

 

Art.1 Konstytucji z 1997r. mówi jasno: „Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.” Tymczasem organy tworzące i egzekwujące w Polsce prawo zamienili Rzeczpospolitą w dobro prywatne starannie wyselekcjonowanej garstki ludzi z wielką szkodą i stratami dla całego społeczeństwa Polskiego.

Art.175 p.1 Konstytucji z r.1997 mówi jasno: „Wymiar SPRAWIEDLIWOŚCI w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe”. W/w artykuł z Konstytucji mówi jasno o wymiarze SPRAWIEDLIWOŚCI. Tymczasem instytucje wymienione w powyższym artykule Konstytucji czyli Sąd Najwyższy, sądy powszechne oraz sądy administracyjne, nie stosują względem władz, polityków oraz względem zwykłych obywateli ani PRAWA ani SPRAWIEDLIWOŚCI. Powyższe instytucje sądownicze ogłaszają jedynie ich subiektywne oparte na marksistowsko-talmudyczno-protestanckim prawie niesprawiedliwe i bezprawne wyroki. Wyroki służące interesom i bogaceniu się zarządzających Polską krajowych klik i ich zagranicznym mocodawcom. Mamy w Polsce prawniczy „Marksizm który ogłosił prawo jako „dyktat klasy panującej” pozbawiając prawo sprawiedliwości i rozumu wprowadzając omnipotencję państwa instrumentalizującego” (o.Krąpiec „Człowiek i polityka”)

 

W ramach Społecznego Systemu Sprawiedliwości będą działać: Społeczny Urząd do Spraw Nadużyć Władzy, Społeczny Trybunał Stanu, Społeczne Biuro Informacji o Winnych.

 

Społeczny Urząd do Spraw Nadużyć Władzy będzie zajmował się przygotowywaniem aktów oskarżenia dla konkretnych osób które działały w przeszłości i działają do tej pory na szkodę Państwa i Narodu Polskiego. Zajmie się zbieraniem materiałów, ich weryfikacją, zaopiniuje je i skieruje je do Społecznego Trybunału Stanu.

 

Społeczny Trybunał Stanu będzie opiniował przygotowane akty oskarżenia. Wyroki będą wyegzekwowane w niepodległym Państwie Polskim lub przez organizacje walczące o Wolną Polskę.

 

Społeczne Biuro Informacji o Winnych będzie informowało opinię publiczną na bieżąco o kolejnych winnych nadużyć którzy powinni być ukarani.

 

Niniejszym dekretem Tymczasowa Rada Stanu SKK ustanawia w szczegółach:

Art.1

Powołuje się bez stałej siedziby Społeczny Trybunał Stanu, Społeczny Urząd do Spraw Nadużyć Władzy tj. Prokuraturę Społecznego Trybunału Stanu oraz Społeczne Biuro Informacji o Winnych które będzie informowało opinię publiczną na bieżąco o kolejnych winnych nadużyć którzy powinni być ukarani. Prezesa Społecznego Trybunału Stanu, Prokuratora Głównego oraz Koordynatora Społecznego Biura Informacji o Winnych mianuje Prezydium Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego – Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.

Art.2

Społeczny Trybunał Stanu jest sądem ławniczym. Składa się z siedmiu członków. W skład wchodzą: Sędziowie Społeczni, Sędziowie Pokoju, ławnicy z ludu. Wszyscy są mianowani przez Prezydium Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego – Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.

Art.3

Prokuratura Społecznego Trybunału Stanu składa się ze społeczników. Prokuratora Głównego i pozostałych Prokuratorów powołuje Prezydium Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego – SKK.

Art.4

Sprawowanie czynności Sędziego orzekającego w sądach powszechnych nie jest przeszkodą do sprawowania czynności Sędziego Społecznego Trybunału Stanu.

Art.5

Sprawowanie czynności Prokuratora sądu powszechnego nie jest przeszkodą do sprawowania czynności Prokuratora Społecznego Trybunału Stanu.

Art.6

Listę ławników ustala Prezydium Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego – SKK.

Art.7

Prezydium Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego – SKK może odwołać Sędziego, Prokuratora lub ławnika.

Art.8

Urzędników sekretariatów Społecznego Trybunału Stanu powołuje Prezydium Tymczasowej Rady Stanu.

Art.9

Społeczny Trybunał Stanu orzeka na rozprawie w składzie siedmiu członków tj. Sędziów Społecznych, Sędziów Pokoju, ławników. Na każdym posiedzeniu jest wyznaczany Przewodniczący. Pierwsza rozprawa jest niejawna. Pełna jawność śledztwa następuje na drugiej rozprawie jeśli oskarżony na pierwszą rozprawę niejawną się nie zgłosi, nie wyrazi skruchy i nie zadośćuczyni za popełnione krzywdy. Ogłoszenie wyroku jest jawne. W orzecznictwie tj. podczas wydawania wyroków obowiązuje jednomyślność czyli konsensus.

Art.10

Sędziowie Społeczni, Sędziowie Pokoju, ławnicy i Prokuratorzy Społeczni w sprawowaniu czynności określonych w niniejszym dekrecie, zrównani są w prawach z Sędziami, Pierwszym Prokuratorem i Prokuratorami Sądu Najwyższego.

Art.11

Ławnicy, Sędziowie Pokoju i Sędziowie Społeczni w sprawowaniu czynności są niezawiśli i podlegają tylko prawom na podstawie których osądzają. Tu wykaz praw: Konstytucja RP z 1997r., Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ, Dekalog, Prawo Naturalne, Sumienie, Prawo rzymskie, Encyklika Centesimus Annus, Ewangelia Nowego Testamentu, Międzynarodowe Pakty Praw z 1966 r.: „Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (MPPOiP) oraz Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych”,  Kodeks Karny i prawo stanowione o ile nie są one SPRZECZNE z Konstytucją i z Prawem Naturalnym. Podczas pełnienia czynności na rozprawie mają prawa i obowiązki Sędziego, należącego do składu orzekającego.

Art.12

Społeczny Trybunał Stanu rozpoznaje sprawy godzące w wolność i godność człowieka, w Naturalne Prawa Człowieka i Obywatela, Prawa Narodów do samostanowienia oraz sprawy związane z wszelką działalnością na szkodę Narodu i Państwa Polskiego.

Art.13

W postępowaniu przed Społecznym Trybunałem Stanu stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania karnego, o ile przepisy niniejszego dekretu nie stanowią inaczej.

Art.14

W sprawach należących do właściwości Społecznego Trybunału Stanu, Prokurator Społecznego Trybunału Stanu może zastosować środki zapobiegawcze uchylania się od sądu. Na postanowienie Prokuratora służy zażalenie do Społecznego Trybunału Stanu.

Art.15

Prokurator Społecznego Trybunału Stanu może przeprowadzić dochodzenie bądź bezpośrednio, bądź za pośrednictwem Prokuratora Sądu Okręgowego, organów bezpieczeństwa publicznego lub Policji, bądź też zwrócić się o dokonanie poszczególnych czynności sądowych do Społecznych Sędziów Śledczych lub do sądów powszechnych.

Art.16

Na wniosek Prokuratora Społecznego Trybunału Stanu prowadzi się śledztwo. Właściwy jest społeczny Sędzia śledczy do którego prokurator Trybunału skieruje wniosek o wszczęcie śledztwa.

Art.17

Nie stosuje się przepisów o sprzeciwie przeciwko aktowi oskarżenia.

Art.18

Celem zabezpieczenia grożącej oskarżonemu konfiskaty lub grzywny Prokurator Społecznego Trybunału Stanu może już w toku dochodzenia zarządzić zajęcie w całości lub części majątku oskarżonego. Na postanowienie Prokuratora służy zażalenie do Społecznego Trybunału Stanu.

Art.19

Wolno odczytywać na rozprawie zapiski dochodzenia oraz wszelkie dokumenty urzędowe lub prywatne.

Art.20

Udział obrońcy w każdej rozprawie jest konieczny. Jeżeli oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, Prezes Społecznego Trybunału Stanu wyznacza mu obrońcę społecznego, obywatela polskiego zamieszkałego na terenie Państwa Polskiego. Obrońcą z wyboru może być każdy obywatel polski. Prawo wyboru obrońcy służy także ojcu, matce, opiekunowi, małżonkowi, dzieciom i rodzeństwu oskarżonego.

Art.21

Osoba powołana do obrony, sędziowie, ławnicy i prokuratorzy nie otrzymują za swe czynności i za stracony czas wynagrodzenia.

Art.22

Nieujęcie oskarżonego nie stoi na przeszkodzie wniesienia aktu oskarżenia i rozpoznaniu sprawy pod jego nieobecność. Zapadłego wyroku nie uważa się za zaoczny.

Art.23

Wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem, może nastąpić na korzyść oskarżonego również w przypadku przytoczenia takich nowych faktów i dowodów, nieznanych przedtem sądowi, które bądź same, bądź w związku z innymi stwierdzają, że oskarżony jest niewinny albo że skazano go za przestępstwo cięższe niż to, które popełnił.

Art.24

Sąd zawsze sporządza na pismie wyrok z uzasadnieniem.

Art.25

Ogłoszenie sentencji wyroku następuje po sporządzeniu na piśmie wyroku z uzasadnieniem. Termin wynosi 7 dni.

Art.26

Wyroki i Postanowienia Społecznego Trybunału Stanu są ostateczne.

Art.27

Skazanemu przysługuje prawo wniesienia prośby o ułaskawienie do Prezydenta Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego – Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.

Art.28

Orzeczenia Społecznego Trybunału Stanu wykonuje Prokurator na zlecenie Przewodniczącego posiedzenia w danej sprawie.

Art.29

Wykonanie wyroków: Wydawane wyroki będą od momentu ich wydania prawomocne i niezaskarżalne. Wyroki będą wyegzekwowane w niepodległym Państwie Polskim lub przez organizacje walczące o Wolną Polskę.

Art.30

Niniejszy dekret wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

 

TRS NP SKK, dnia, podpis,

Proszę o nanoszenie poprawek do w/w projektu Społecznego Trybunału Stanu,

Teresa Garland dnia 2020 02 14

Polecam:

https://teresagarland.neon24.pl/post/153137,spoleczny-trybunal-stanu-konieczny

 

KOMENTARZE

 • @Autor
  Rozumiem chęć zaistnienia, ale pisanie takich bzdur - prowadzi tylko do deprecjacji prób faktycznej zmian systemu.

  Tu: skąd wziąć etycznych i dobrze przygotowanych do roli prokuratorów społecznych ludzi?
  Jak zorganizować system realizacji wyroków i skąd sędziowie?

  A przede wszystkim - według realizacji jakiej idei miałaby być przeprowadzana zmiana? Jak zachować kontrolę nad procesem?

  Wstyd pisać coś takiego - to świadectwo oszołomstwa.
 • @Autorka
  Do tego samego zmierza PiS, który już pokazał swoje zaangażowanie. Po co więc ktokolwiek miałby głosować na nowego "kota w worku" skoro ma do dyspozycji sprawdzonego pewniaka.
 • Huzia na Józia.
  .
  o ile nie są one SPRZECZNE z Konstytucją i z Prawem Naturalnym.

  Co robić jak Konstytucja jest sprzeczna z Prawem Naturalnym?
  Trójpodział ma podział, lecz nie ma domeny równowagi liczby parzystej.
 • @Krzysztof J. Wojtas 09:10:03
  100/100! bez komentarza.
 • @programista 09:25:38
  Taka prawda.
 • Niech pani nie zraza sie wpisami dyletantow.....
  Zasada _ Vox populi- vox Dei...obowiazuje nadal.
  Dlatego sady zawsze nalezaly do ludu, ktory przewaznie zarowno w politeii greckiej -jak i slowianskiej wybierali ludzi o duzym zaufaniu i z autorytetem..do sadzenia… I tak bylo do calkiem niedawna. Pozniej porzdkowano to zostawiajac sprawy o duzej wadze...wyzszym sadom..jak sprawy gardlowe do decyzji najwyzszych instancji. Chociaz w sprawach takich jak gwalt kazirodczy, czy zlodziejstwa siana w zimie...konia w stepie...konczylo walniecie Siekiera w leb..i dolem. Bo lud doskonale wiedzial , jaka roznica pomiedzy kara..a eliminacja perwersji, i perwertow narazajacych ludzi na powolna straszne smierc.
  Niech pani zawsze trzyma sie woli ludu( voluntas populi)
  i jego glosu( vox populi)..dlatego w prawotworstwie nie mozna tego zalatwiac zadnym dekretem/
  System sadowniczy musi okreslic Ustawa Ramowa…
  System Pokoju...moze natychmiast odciazyc sady kryminalne i inne ze sprawa drobnych nieagresywnych i niebezpiecznych dla zycia i zdrowia.
  Wszyscy sedziowie musza byc wybieralni zgodnie w wola ludu....
  Baz TRybunaly Stanu poprzez upowaznionych elektorow...juz z mandatami zaufania ludu, czyli przez poslow i senatorow.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31