Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
191 postów 165 komentarzy

Teresa Garland

Prezydentka - Państwo i prawo powinno służyć człowiekowi i jego dobru a polityka powinna być rozsądną troską o dobro wspólne. Egzekwowanie w Polsce sprawiedliwości i poszanowanie Naturalnych Praw Człowieka Polacy muszą sobie dopiero wywalczyć.

TRS-SKK Propozycja Międzynarodowego Sojuszu – List do Trumpa

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego – Społeczny Komitet Konstytucyjny zaproponował Prezydentowi Trumpowi zawiązanie Międzynarodowego Sojuszu Prymatu Dobra nad Złem.

 

Szanowni Państwo, Pragnę poinformować iż w związku z nadchodzącym spotkaniem w Jerozolimie w dniu 23 I 2020r. organizowanym przez Fundację World Holocaust Forum, Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego dekretem nr 6 z dnia 10 I 2020r. zaproponowala w liscie otwartym Panu Prezydentowi Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Donaldowi Trumpowi utworzenie wespół z innymi liderami światowymi, Międzynarodowego Sojuszu Prymatu Dobra nad Złem.

 

Poniżej w jezyku polskim i angielskim treść wystosowanego w formie dekretu listu otwartego w tej sprawie. Zachęcam wszystkich Polonusów zamieszkujących poza granicami Polski ale i również Polaków do podpisywania się pod tym listem i indywidualnego przesyłania go bezpośrednio do Prezydenta USA Donalda Trumpa.

 

Pozdrawiam serdecznie

Teresa Garland, Prezydent Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego – Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.

 

Wersja polska:

                                                             Polska, 10 I 2020r. 

Dekret nr 6 z dnia 10 I 2020r. - Propozycja Międzynarodowego Sojuszu Prymatu Dobra nad Złem – w związku z nadchodzącym spotkaniem w Jerozolimie w dniu 23 I 2020r. organizowanym przezFundację World Holocaust Forum

 

Niżej wymienieni wespół z P. Teresą Garland i P. Sławomirem Dulem - Inicjatorami Tymczasowej Rady Stanu -zadekretowali w dniu 10 I 2020r. poniższy otwarty list informacyjny do Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Donalda Trumpa.

 

Szanowny Panie Prezydencie Donald Trump

 

Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego – Społeczny Komitet Konstytucyjny, którego celem jest obrona i egzekwowanie Naturalnych Praw Człowieka i Obywatela w Polsce oraz obrona prawa każdego narodu do jego samostanowienia, informuje iż:

 

Naród Polski jest wielce wdzięczny przywódcom amerykańskim za to że spowodowali że Polska w 1918 roku po 123 latach niewoli powstała na nowo spod zaborów: rosyjskiego, niemieckiego i austriackiego. Od tamtego czasu wiele się między naszymi państwami wydarzyło. Między innymi to dzięki Polsce w latach 80-siątych XX wieku USA rozszerzyło swoje wpływy w Europie na wschód. Czy Polacy są z tego zadowoleni i czy mogą być za to wdzięczni?

 

Jeśli Polska byłaby dziś wolnym, suwerennym krajem to tak. Ale niestety Polska nie jest dziś suwerennym krajem, gdyż władze w nim sprawują obcy ludzie którzy nie są przedstawicielami Narodu Polskiego. Efektem tego jest coraz większa bieda i ucisk ludności Polskiej a nasze podstawowe Naturalne Prawa Człowieka i Obywatela są notorycznie łamane. Pomimo że Polska podpisała w 1948 roku Deklarację Praw Człowieka ONZ, pomimo że Polska podpisała w roku 1990 na konferencji KBWE w Kopenhadze dokument kopenhaski dotyczący między innymi zachowania reguł demokratycznych w wyborach w Polsce, pomimo że mamy naszą polską Konstytucję.

 

Na arenie międzynarodowej Polska która najbardziej ucierpiała podczas II-giej Wojny Światowej jest traktowana jakby była sprawcą kiedy tak naprawdę była ofiarą napadu Niemiec. Próbuje się na forum międzynarodowym zrzucić winę za II-gą Wojnę Światową na Polskę i żąda się od Polski odszkodowań, kiedy faktycznymi sprawcami były Niemcy i amerykańska syjonistyczna żydomasoneria. PRAWDA na międzynarodowym forum publicznym musi zostać powiedziana i broniona. Polacy takiej szansy wypowiedzi w Jerozolimie w dniu 23 I 2020r. nie dostaną.

 

W związku z nadchodzącym spotkaniem przywódców świata w Jerozolimie w dniu 23 I 2020r. podczas którego państwo Polskie może ryzykować powtórkę z „Jałty” informujemy, iż Polacy nigdy nie zgodzą się na unicestwienie swojego państwa i przejęcie naszych zasobów naturalnych i dóbr.

 

Jako Prezydent Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego powiadamiam, iż naszym celem jest dążenie do międzynarodowej neutralności Polski na arenie światowej. Proszę o wzięcie pod uwagę tej naszej propozycji podczas Waszych obrad w Jerozolimie. Jednocześnie dla zachowania bezpieczeństwa Polski i bezpieczeństwa międzynarodowego w Europie Środkowej, byłoby rzeczą najbardziej sensowną wycofanie wojsk amerykańskich z Polski. Polska jako kraj dążący do neutralności międzynarodowej nie powinna posiadać żadnych obcych wojsk na swoim terytorium. Polska jest i będzie przyjazna Stanom Zjednoczonym tak jak jest przyjazna i innym narodom świata dążącym do zachowania na świecie pokoju, bezpieczeństwa, demokracji i sprawiedliwych, uczciwych praw.

 

Apelujemy do Przywódcy Stanów Zjednoczonych Pana Donalda Trumpa jak i przywódców innych państw i narodow by wspólnymi siłami zawiązali Międzynarodowy Sojusz Prymatu dobra nad złem, którego celem będzie dążenie do eliminowania wszystkiego co uniemożliwia ludom i narodom harmonijną egzystencję w duchu braterstwa i miłości.

 

W imieniu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego – Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, dnia 10 I 2020r

Teresa Garland

Prezydent TRS-SKK, tel. +48 697357009, teresagarland@fidespolska.pl, teresagarland1@gmail.com

 

WERSJA ANGIELSKA:

                                           POLAND 10 I 2020r.

Decree No. 6 of 10 January 2020. - The proposal of the International Alliance of the primacy of Good over Evil - in connection with the upcoming meeting in Jerusalem on 23 January 2020. organized by the World Holocaust Forum Foundation

 

The following, together with Ms Teresa Garland and Mr Sławomir Dul - Initiators of the Provisional Council of State - decreed on 10 January 2020 the following open information letter to President of the United States of America Donald Trump.

 

Dear Mr. President Donald Trump

 

The Provisional Council of State of the Polish Nation - Social Constitutional Committee, whose aim is to defend and enforce Natural Human and Citizen Rights in Poland and to defend the right of every nation to self-determination, informs that:

 

The Polish nation is very grateful to American leaders for having helped Poland in 1918, after 123 years of captivity, to re-emerged from Russian, German and Austrian occupation. A lot has happened between our countries since then. Among other things, it was thanks to Poland in the 1980s that the US expanded its influence in Europe to the east. Are Poles satisfied with this and can they be grateful for that?

 

If Poland were a free, sovereign country today, yes. But unfortunately Poland is not a sovereign country today, because the authorities in it, are exercised by strange people who are not representatives of the Polish Nation. The effect of this is the increasing poverty and oppression of the Polish people, and our basic Natural Human and Citizen Rights are notoriously violated. Despite the fact that Poland signed the UN Declaration of Human Rights in 1948, despite the fact that Poland signed a Copenhagen document at the CSCE conference in Copenhagen in 1990 regarding, among other things, the preservation of democratic rules in elections in Poland, despite the fact that we have our Polish Constitution.

 

On the international arena, Poland, which suffered the most during World War II, is treated as if it were the perpetrator when it was actually a victim of a German attack. Attempts are being made to blame Poland for the Second World War on an international forum, and Poland is being demanded of indemnities when the actual perpetrators were Germans and American Zionist Jewish-Freemasonry. TRUTH in an international public forum must be told and defended.But Poles are not alloved to speak up and do not have a chance to speak in Jerusalem on January 23 2020. at World Holocaust Forum Foundation 2020.

 

In connection with the upcoming meeting of world leaders in Jerusalem on January 23, 2020. during which the Polish state may risk a repeat of "Yalta", we inform you that Poles will never agree to the annihilation of their state and take over our natural resources and goods.

 

As the President of the Provisional Council of State of the Polish Nation, I inform you that our goal is to strive for international neutrality of Poland on the world stage. Please, take this proposition into account during your discussions in Jerusalem. At the same time, to maintain Poland's security and international security in Central Europe, it would be most sensible to withdraw US troops from Poland. Poland, as a country striving for international neutrality, should not have any foreign troops on its territory. Poland is and will be friendly to the United States just as it is friendly to other nations in the world striving to preserve peace, security, democracy and just, fair laws in the World.

 

We appeal to the United States Leader, Mr. Donald Trump, as well as to leaders of other countries and nations to jointly form the International Alliance of the Primacy of Good over Evil, whose aim will be to eliminate everything that prevents peoples and nations from harmonious existence in a spirit of brotherhood and love.

 

On behalf of the Provisional Council of State of the Polish Nation - Social Constitutional Committee, on January 10, 2020

 

Teresa Garland, on January 10, 2020, tel. +48 697357009, teresagarland@fidespolska.pl, teresagarland1@gmail.com,

President of the Provisional Council of State of the Polish Nation - Social Constitution Committee

 

 

 

 

 

 

 

KOMENTARZE

 • :))
  Trump będzie miał niezły ubaw, kiedy ten list przeczyta. O ile go w ogóle przeczyta.
 • Podpisuje się po tymi słowami autora !
  Jako Prezydent Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego powiadamiam, iż naszym celem jest dążenie do międzynarodowej neutralności Polski na arenie światowej.
  Proszę o wzięcie pod uwagę tej naszej propozycji podczas Waszych obrad w Jerozolimie. Jednocześnie dla zachowania bezpieczeństwa Polski i bezpieczeństwa międzynarodowego w Europie Środkowej, byłoby rzeczą najbardziej sensowną wycofanie wojsk amerykańskich z Polski.

  Polska jako kraj dążący do neutralności międzynarodowej nie powinna posiadać żadnych obcych wojsk na swoim terytorium. Polska jest i będzie przyjazna Stanom Zjednoczonym tak jak jest przyjazna i innym narodom świata dążącym do zachowania na świecie pokoju, bezpieczeństwa, demokracji i sprawiedliwych, uczciwych praw
  [ koniec cytatu autora listu ]


  Apel ! POLSKA KRAJEM NEUTRALNYM ! przyjazna wszystkim sąsiadom

  Ireneusz Tadeusz Słowianin Lach
 • @Autor
  "Apelujemy do Przywódcy Stanów Zjednoczonych Pana Donalda Trumpa jak i przywódców innych państw i narodow by wspólnymi siłami zawiązali Międzynarodowy Sojusz Prymatu dobra nad złem, którego celem będzie dążenie do eliminowania wszystkiego co uniemożliwia ludom i narodom harmonijną egzystencję w duchu braterstwa i miłości."

  Tylko że oni właśnie dokładnie to robią. Jedyny szkopuł w tym, że za zło przeznaczone do eliminacji została uznana Polska.
 • @Lotna 12:41:00
  Proszę się nie obawiać. Już się zaktywowałam aby na pewno ten list przeczytał.
 • Prezydent Anioł
  Może Trump stanie na czele Międzynarodowego Sojuszu Prymatu Dobra nad Złem jako naczelny anioł?
  Chyba nie ma lepszego kandydata...
  Człowiek wielkiego miłosierdzia, sprawiedliwy i uczciwy ponad miarę - stojący na czele koalicji Dobra.
 • Intencje dobre, ale środki nieadekwatne do obecnej sytuacji na świecie.
  Nikt z tych, którzy uważają się za właścicieli tego świata nie będzie się przejmował żadnymi pismami z państw przez nich okupowanych.
  Odnosząc to chociażby tylko do naszego Kraju, nikt kto pod zawsze tymi samymi hasłami "odzyskania" wolności, zaprowadzenia demokracji, czy innych misji "pokojowych" przejął Polskę, jej gospodarkę, zasoby, także "zasoby" ludzkie, nie odda łupu dobrowolnie.
  Jak pokazuje praktyka, wszystkie ruchy odzyskania wolności kończą się krwawo z dużymi różnorakimi stratami, przy czym i tak władza pozostaje w rękach światowego okupanta.

  Polska ma jeden, niestety marginalizowany, wyśmiewany itd argument. A mianowicie w 1608/1610 roku Matka Boska w uznanych objawieniach przekazała nam Polakom, że wybiera sobie ten Kraj na Jej Królestwo.
  Jak wiemy z historii, gdy tylko Polacy - że tak to ujmę - trzymali się Jej blisko, Ona zawsze nam pomagała (np w czasie tzw Cudu nad Wisłą).
  Obecnie także dostajemy Orędzia w których Matka Boska mówi nam Polakom :
  http://gibson.neon24.pl/post/147859,nie-pozwole-na-zaglade-narodu-polskiego

  "... ale wy Polacy, zwróćcie się do Mnie..."

  Każda inna droga, jest kolejną która prowadzi nas Polaków na coraz większe zatracenie. Czas bowiem działa na naszą niekorzyść, ponieważ zaciskana przez kolejne "teraz juz naprawdę polskie" ekipy rządzące nami Polakami, pauperyzuje kolejne grupy społeczne, wyklucza je, także ostatecznie.

  Szkoda każdego innego działania poza tymi mającymi na celu zwrócenie się do naszej Królowej.
  Na szczęście takie działania są już podejmowane. Tutaj jest jedno z nich:
  https://www.youtube.com/watch?v=gLnit3L4Vjc&t=557s
 • Pani Prezydentko, świetna inicjatywa, pani już zaistniała!
  Porównajcie poziom samozwańców. Uważam, że List Prezydentki ma jakość. Ta jakość jest potrzebna nie tylko w ruchu międzynarodowym, ale i w wewnętrznym.

  Osoby jak Prezydentka potrzebne są do zmian struktur w Polsce.
  Wszyscy do władzy!
  TAK, TAK, TAK!
  Polecam DEMOKRACJĘ KULISTĄ (DK)

  Dlaczego?
  Przez struktury DK można w procesie rządzenia przeciwdziałać zdradzie, korupcji, oszustwie, ze stron pojedynczych reprezentantów władzy, czy nawet całej populacji będącej w Polsce w mniejszości.
  Dlatego równy dostęp do władzy Pani Prezydentko.

  DEMOKRACJA KULISTA to idea zmian paradygmatu hierarchii, która poniesie Panią dalej niż wszystkich innych polskich samozwańców.
 • Świat i Trup
  Wytrzymają oddech, jak przeczytają to powyżej. Zwieracze im niewytrzymają.
 • MYŚLISZ
  ŻE MOŻNA PODPISAĆ DŁUGOPISEM SOJUSZ Z WŁASNĄ RĘKĄ?
 • @Autor
  Chyba nie ma Pani szans z obecną żoną Trumpa - a to byłaby jedyna szansa na pozytywny efekt.
  Może Putin się załapie, Macrona też może Pani brać pod uwagę.
  Co do Merkel - należy zachować ostrożność.
 • @AgnieszkaS 21:03:30
  Jak widać lobotomii poddano całe narody, ale nie ze 100% skutecznością.
  Więc niech Szanowna się jakoś ogarnie. "PUBLIC INTELLIGENCE BLOG
  Prawda za wszelką cenę obniża się wszelkie pozostałe koszty" - Warto zapamiętać.
  Były naczelny "Forbes" na Azję, Benjamin Fulford:
  "Desperate Zionist move to start WWIII backfires drastically
  By Benjamin Fulford Weekly Reports
  The U.S. murder of top Iranian general Qasem Soleimani was either a “brilliant chess move” or a very stupid mistake, but either way, it has severely harmed the Zionists."
  https://benjaminfulford.net/

  "Rotszyldowie (i masoni) zamordowali co najmniej siedmiu prezydentów USA"
  https://www.veteranstoday.com/2019/12/12/the-rothschilds-murdered-at-least-seven-us-presidents-2/
  Cztery listy Roberta D. Steele do Prezydenta USA Donalda Trumpa: jak zapobiec wojnie, uratować USA i własne życie:
  https://phibetaiota.net/
 • Zgadzam się z tymi co żle oceniają ten list.
  Jest to echo historycznego cierpiętnictwa polskiego, niemocy i polskiego mistycyzmu. Oprócz Polaków nikt tego nie zrozumie, tylko Polacy wychowani na tradycji ofiar, że "lepiej umrzeć niż tak żyć" mogą to zrozumieć.
  Polska sytuacja polityczna jest wynikiem polskiej polityki. Zwalanie zaistniałej sytuacji na spiski: żydów, ruskich, czy siły nieczyste nikogo nie interesuje.
  Samo pojęcie "Dobra nad Złem" jest naiwnym hasłem, bo co dla jednych jest dobre, to jest złe komu innemu.
 • Autor
  Ojej.
 • @Anna-PK 23:29:44
  "Samo pojęcie "Dobra nad Złem" jest naiwnym hasłem, bo co dla jednych jest dobre, to jest złe komu innemu."

  Dobro nad złem ma zwyciężyć w czasie Drugiego Przyjścia.
 • @Pani Prezydent
  Zwykli Polacy mają chyba tylko 4 dojścia do Prezydenta Trumpa.

  1. Twitter.
  Trump od czasu do czasu dyskutuje pod własnymi tweetami i odpowiada na zarzuty.

  2. Petycja do Białego Domu.
  Od chyba stu tysięcy podpisów, administracja musi odpowiedzieć pisemnie. Tu trzeba by poprosić osobę, która ma opanowany amerykański lub angielski, np. AgnieszkęS. o napisanie petycji.

  3. Poprosić agenta wpływu CIA na Polskę - Marka Jana Chodakiewicza.
  Jego zaletą jest że zna polski i lubi Polaków.

  4. Teoretycznie można by jeszcze poprosić naszego żydowskiego Prezydenta o przekazanie listu. Tak od Prezydentki do Prezydenta. Ale czy to by było w interesie zła? Uważam, że nie.
 • Ten list kompromituje Polskę i Polaków.
  Szanowna Pani,

  Przedstawiona tu korespondencja kompromituje Polskę i Polaków nie tylko swoją treścią, Pani angielszczyzna może rozbawić do łez przeciętnego Amerykanina. Czy nie stać Państwa na przyzwoitego tłumacza?

  Tym niefortunnym listem udowadnia Pani Amerykanom, że Polacy to naród nie znający języka angielskiego, nie mający pojęcia o otaczającej ich rzeczywistości i postrzegający wybuch i przebieg II Wojny z punktu widzenia antysemickich teorii spiskowych.

  Pisanie tego rodzaju banialuk udowadnia tylko poprawność niedawnych antypolskich argumentów Putina. A że to są banialuki, to nikt chyba nie ma wątpliwości, choćby przeczytał list tylko po polsku.
 • @Lotna 12:41:00
  "Trump będzie miał niezły ubaw, kiedy ten list przeczyta. O ile go w ogóle przeczyta."


  Z całą pewnością będą mieli dobry ubaw. List po angielsku trudno zrozumieć, momentami brzmi przekomicznie.
 • @AgnieszkaS 05:44:39
  Szanowna Pani Agnieszka S.
  Obawiam się że nie zna Pani języka angielskiego, lub zna go Pani na bardzo niskim poziomie stąd Pani nieobiektywna opinia co do jakości tłumaczenia. List jest napisany językiem prostym i zrozumiałym, co dla niektórych talmudystów jest problematyczne do zrozumienia. W takim samym stylu został przetłumaczony. Tłumaczenie jest poprawne i jest zrozumiałe. Liczy się sens. Pewnie że najlepiej nie ujawniając się krytykować, działając tym na szkodę Polski i Polaków, bo przecież jeśli ktoś nie potrafi NIC zrobić to może przynajmniej potrollować???
 • @AgnieszkaS 05:49:59
  Najpierw się z ciebie śmieją, potem krytykują a na koniec wygrywasz.... Gandhi.
 • @Prezydentka 08:20:23
  "Najpierw się z ciebie śmieją, potem krytykują a na koniec wygrywasz.... Gandhi."

  Nie Ghandi tylko Schopenhauer.

  "Każda prawda przechodzi przez trzy fazy. Najpierw jest wyśmiewania, potem jest gwałtownie zwalczana, na koniec jest przyjmowana jako oczywistość."
 • @Prezydentka 08:19:22
  "Obawiam się że nie zna Pani języka angielskiego, lub zna go Pani na bardzo niskim poziomie stąd Pani nieobiektywna opinia co do jakości tłumaczenia. "

  Niestety Pani Agnieszka ma rację. Przetłumaczę na polski przykładowy fragment.

  "The Polish nation is very grateful to American leaders for having helped Poland in 1918, after 123 years of captivity, to re-emerged from Russian, German and Austrian occupation."

  "Polski naród jest bardzo wdzięczny amerykańskim przywódcom za udzielenie pomocy (powinno być "having HAD helped) Polsce w 1918, po 123 latach niewoli, w wyłonili się [sic] z rosyjskiej, niemieckiej i austriackiej okupacji"
 • @Prezydentka 08:19:22
  "List jest napisany językiem prostym i zrozumiałym, co dla niektórych talmudystów jest problematyczne do zrozumienia."

  Zabawnie to zdanie brzmi po polsku.

  :))

  A, co tam "talmudystów" - proszę posłużyć się określeniem zawartym w Pani liście: "amerykańska syjonistyczna żydomasoneria". Ja nawet się o to nie obrażę.
 • Do @Anna-PK 23:29:44
  Napisała pani cytuje [ Polska sytuacja polityczna jest wynikiem polskiej polityki. Zwalanie zaistniałej sytuacji na spiski: żydów, ruskich, czy siły nieczyste nikogo nie interesuje. ] koniec cytatu .

  Szanowana pani Anno ! czy mogła by pani jaśniej wyjaśnić ten pani cytat


  POLSKA KRAJEM NEUTRALNYM! bez żydo-NATOwskich baz w Polsce !


  Ireneusz Tadeusz Słowianin Lach.
 • @AgnieszkaS 05:44:39
  Oj tam, oj tam.
  To czemu ci amerykańcy nie uczą się normalnych języków?
  Przecież wiadomo, że w językach słowiańskich (+ pali i sanskryt) najłatwiej i najpełniej wyraża się wszelkie idee.
  Przy tłumaczeniu na język dziczy (amerykańskiej) muszą powstawać jakieś błędy.
  Inna rzecz, że ta dzicz i tek tego nie zrozumie.

  PS. Dlaczego amerykańska dzicz?
  To proste: czy narody cywilizowane likwidują swych przeciwników poprzez wysyłanie asasynów?
 • Do @AgnieszkaS 05:44:39
  Napisała pani że [ Ten list kompromituje Polskę i Polaków. ] NIE to pani odpowiedz do Prezydentki KOMPROMITUJE panią !

  żal pani dup.. ściska że Polacy mogą mieć inną opcje niż żydowska ?

  Czy mogła by pani KONKRETNIE ! sprecyzować które argumenty pani Prezydentki są kompromitujące ? ale Konkretnie !!!!


  Precz obcymi wojskami w Polsce ! tylko silna polska armia !!!!


  Ireneusz Tadeusz Słowianin Lach.
 • @Prezydentka 08:20:23
  Szanowna Pani Prezydent.Nie o treść i zasadność tego listu tu chodzi.Każdy ma do tego prawo by pisać do Prezydenta Trumpa.Proszę mi jednak wierzyć że wujek google często płata figla z tłumaczeniem tekstu.Na dodatek Angielski w wersji amerykańskiej i brytyjskiej różni się miejscami dość mocno, zwłaszcza gdy chodzi o przyimki
 • @Krzysztof J. Wojtas 09:12:24
  "Przy tłumaczeniu na język dziczy (amerykańskiej) muszą powstawać jakieś błędy."

  Wcale nie muszą. Wystarczy zatrudnić zawodowego tłumacza a nie jakiegoś
  pociotka co dostał czwórkę na maturze. Ale to by kosztowało ze stówę albo o zgrozo dwie, dla obcego.

  "Inna rzecz, że ta dzicz i tek tego nie zrozumie."

  Zrozumie i się zdziwi. To znaczy w biurze korespondencyjnym, dalej tego nie puszczą aby nie było skandalu. Takie zwroty jak "amerykańska syjonistyczna żydomasoneria" są tam niecenzuralne.
 • @Jozio z Londynu 13:48:02
  "Na dodatek Angielski w wersji amerykańskiej i brytyjskiej różni się miejscami dość mocno"

  Można pisać i tak i tak. Tylko nie mieszać. Wybór brytyjskiego Amerykanie odbierają jako pretensjonalny.
 • @Pedant 14:00:10
  Tak ma pan rację,lecz tekst listu słuszny czy nie jest przetłumaczony z kilkoma błędami
 • @ele 09:28:24 AgnieszkaS
  ODNOŚNIE BŁĘDÓW TŁUMACZENIA NA ANGIELSKI

  Proszę Pana, Pani Garland z wykształcenia menadżer i projektantka mody, artystka, wie co to "graphic design", czy "industrial design".

  Może jednak nie wie jaka jest tolerancja dla błędów na zachodzie.
  Jest ona zerowa, tak wymusza marketing, konkurencja oraz olbrzymie odszkodowania, szczególnie w USA, które tam się płaci za błędy.

  Buble, byle jakość to cień, który jest rzucany też na mnie, gdy Pani Garland pisze z błędami w imieniu wszystkich Polaków i wysyła ten list do Ameryki. 100-Procentowość to ideał, ale trzeba do niego dążyć w miarę możliwości. Takie są zdigitalizowane czasy: albo zero albo jedynka!

  Pani Garland powinna potrzebę tłumaczenia skonsultować z własnym środowiskiem i tam przedyskutować.

  Tak ja zrobiłem z tłumaczeniem na angielski informacji o dokumentach dotyczących Jedwabnego.

  W konkurencji z Anglikiem, Amerykaninem mówiącym po polsku, z żydowskim tłumaczem sądowym z Kanady, doktorem z fizyki z Kanady wygrywało po dyskusji zawsze tłumaczenie AgnieszkiS z USA!
  http://www.iddd.de/Jedwabne27052018EN.html

  Dlatego w sprawach jakości tłumaczeń na amerykański i angielski nawet na ślepo można ją wybierać i popierać jej tłumaczenia. Jest autentycznie kompetentną tłumaczką, zadomowioną w Kalifornii.

  ODNOŚNIE WYCHOWANIA NA POLAKA

  Panie Ele, jeżeli kobieta ma czarne włosy to wyzywać ją od żydówki jest tylko insynuacją, niepoważną obelgą. Za to wyzwisko bym Pana u mnie natychmiast zablokował!

  Czy Pani Garland wie, jak się blokuje Ele, czy wymazuje komentarz Ele?
  Szacuję, że nie. Pozostaje jej zameldować nadużycie.
  Niech Pan więc się sam zastanowi i może przeprosi Agnieszkę.
 • Do @adevo 14:17:08
  1. Nigdzie nie napisałem że niejaka Agnieszka jest żydówką !

  Napisałem cytuje. [ żal pani dup.. ściska że Polacy mogą mieć inną opcje niż żydowska ? ] czyli że niejaka Agnieszka ma opcje żydowską !

  2. Nie pytałem o błędy ortograficzne a o konkretne argumenty które podobno kompromitują panią Prezydentke ! Konkretnie !!!

  @adevo ! po przeczytaniu pana pretensji do mojej osoby twierdze ! że jest to tylko żydowski bełkot , który jak nie ma argumentów to straszy Cenzurą !!!!!

  WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI JEST ŚWIĘTA ! jak tego żydzie @adevo nie rozumiesz to droga wolna do Izraela ! Tu jest POLSKA Słowian a nie polin !

  Apel do Słowian ! Nie dajmy się zastraszyć żydom antysemityzmem !


  Ireneusz Tadeusz Słowianin Lach.
 • @ele 21:06:18
  Dobrze, że się pożegnałeś z komentowaniem na moim blogu.
 • Do @adevo 22:37:20
  Panie @adevo ! pan kpisz czy o drogę do Izraela pytasz ?

  1. Nigdzie nie napisałem że Agnieszka jest żydówką ! i do tego ma czarne włosy !
  2. Pytałem panią Agnieszkę o sprecyzowanie gdzie w swoim liście się kompromituje Prezydentka ?
  cytuje Agnieszkę [ przedstawiona tu korespondencja kompromituje Polskę i Polaków nie tylko swoją treścią, ] koniec cytatu Agnieszki

  To pytam za co mam przepraszać Agnieszkę ? ma pan odwagę odpowiedzieć ? Myślę ze to pan ma mnie przeprosić .

  żegnam ozięble !

  Ireneusz Tadeusz SŁOWIANIN Lach.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031